Biuro ds. organizacji pozarządowych

Osoba kierująca komórką: Salwiusz Marchel
Adres: ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 527-51-21
E-mail: ngo@gdynia.pl
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych - odpowiada za koordynację, ewaluację i rozwój współpracy gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz za koordynację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także za nadzór nad stowarzyszeniami, w szczególności za:

1) udział w opracowywaniu programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innych aktów prawnych i dokumentów związanych z tą współpracą;

2)  realizację i wdrażanie zapisów wieloletniego oraz rocznych programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innych lokalnych aktów prawnych i dokumentów związanych z tą współpracą;

3) obsługę otwartych konkursów ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzanie realizacji zadań publicznych związanych z prowadzeniem Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i nadzór nad tymi zadaniami; 

4) współpracę z komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie procedur związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego; 

5) sporządzanie corocznego sprawozdania z relacji programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi;

6) obsługa prac i współpracę z Gdyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego;

7) coroczne przygotowywanie porozumień dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku i Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku;

8) coroczne przygotowywanie umów z wyznaczonymi adwokatami i radcami prawnymi, udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej;

9) ustalanie harmonogramu przyjęć przez prawników w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez miasto;

10) odbieranie i przechowywanie dokumentacji wytworzonej przez prawników w związku ze świadczoną pomocą prawną;

11) coroczne wyłanianie organizacji pozarządowych świadczących nieodpłatną pomoc prawną;

12) kontrola wykonywania zleconych zadań z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej;

13) wypełnianie obowiązków informacyjnych wobec wojewody i Ministra Sprawiedliwości;

14) prowadzenie ewidencji stowrzyszeń zarejestrowanych, stowarzyszeń zwykłych, terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń zarejestrowanych oraz fundacji;

15) opiniowanie, na prośbę sądu rejestrowego, statutów i innych dokumentów złożonych przy wnioskach o rejestrację stowarzyszeń;

16) badanie zgodności z prawem regulaminów stowarzyszeń zwykłych;

17) nadzór nad przestrzeganiem okresów kadencji władz określonych w statutach oraz terminowym zgłaszaniem nowych zarządów sądowi rejestrowemu i organowi nadzoru;

18) badanie dokumentacji stowarzyszeń pod względem zgodności ich działalności z prawem i postanowieniami statutów;

19) współdziałanie z sądem w celu zastosowania ustawowych środków prowadzących do usunięcia uchybień w działalności stowarzyszeń lub ich rozwiązaniu bądź likwidacji;

20) uczestnictwo w zebraniach członków stowarzyszeń (np. walnych zebraniach lub zebraniach okolicznościowych) wyłącznie na ich zaproszenie.
Komórka realizuje zdania gminy i powiatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 09.05.2017
Data udostępnienia informacji: 09.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2023 17:30 Aktualizacja treści Beata Pukło
08.05.2023 14:09 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
24.04.2023 11:17 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
23.02.2023 12:26 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
10.03.2021 12:50 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
09.05.2017 13:20 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
10.10.2016 09:34 Korekta Salwiusz Marchel
15.01.2016 14:51 Korekta Salwiusz Marchel
11.01.2016 10:32 Korekta Salwiusz Marchel
11.01.2016 10:30 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
16.12.2015 12:37 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
18.11.2015 11:31 Korekta Salwiusz Marchel
18.11.2015 11:30 Korekta Salwiusz Marchel
18.11.2015 11:28 Korekta Salwiusz Marchel
20.10.2015 16:14 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
07.07.2015 11:45 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
01.07.2015 13:54 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
01.07.2015 13:53 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
25.05.2015 18:39 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
15.05.2015 14:00 Korekta Salwiusz Marchel
07.05.2015 13:35 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel