kontrole 2018 r.

16.01.2018 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2296 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."

17.05.2018 r.
została przeprowadzona kontrola działającej przy PKM Gdynia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przez Wydział Spraw Obywatelskich Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UM Gdynia w zakresie:
1) zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art.86 ust.3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
2) prawidłowość wykonania badania technicznego,
3) prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji
protokół z kontroli

12.06.2018 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2028 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."

12.06.2018 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2045 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."

12.06.2018 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2085 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."

24.10.2018 r.
została przeprowadzona kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie prowadzenia nadzoru sanitarnego w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy.
protokół z kontroli

05.11.2018 r.
zawiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego wobec PKM Sp. z o.o. w Gdyni w sprawie:
1. braku aktualnej oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny.
2. braku aktualnego spisu stosowanych substancji i mieszanin chemicznych.
3. niezgodności kart charakterystyki stosowanych mieszanin chemicznych.
4. braku aktualnych pomiarów hałasu na stanowisku mechamika.
protokół z kontroli

30.11.2018 r.
została wydana decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni  nr 14/2018 nakazująca:
1. zaktualizowanie oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny.
2. zaktualizować spis stosowanych substancji i mieszanin chemicznych.
3. posiadać karty charakterystyki stosowanych mieszanin chemicznych z załącznikiem Rozporzadzenie Komisji ( UE) 2015/830 z dnia  28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
4. przedłożyć do wglądu w PSSE w Gdyni aktualne pomiary hałasu na stanowisku mechanika.
protokół z kontroli

30.11.2018 r.
została wydana decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni nr NP/P/18/2018/DM
protokół z kontroli

19.12.2018 r.
została przeprowadzona kontrola próbek powietrza, pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy w PKM przez "Doktor Krasicki Sp. z o.o. Laboratorium Badań środowiskowych"
protokół z kontroli

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 18.10.2019
Data udostępnienia informacji: 18.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.10.2019 11:07 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
18.10.2019 11:31 Korekta Adam Weisbrodt