Kontrole 2017

Kontrole zewnętrzne


1. Fundacja ADAPTACJA M&K z siedzibą w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 18.01.2017 r. do 31.01.2017 r. w zakresie przestrzegania realizacji zapisów Umowy Nr MOPS.DZP.324.10/2016 z dnia 24.10.2016 r. na usługi opiekuńcze w formie świetlicy opiekuńczej dla mieszkańców Gdyni.
Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku, „Dom pod Magnolią” w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 20.02.2017 r. do 23.02.2017 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny, w tym z asystentem rodziny oraz pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych. Protokół z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora „Domów Dla Dzieci” GFIS oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


3. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku, „Dom na Klifie” w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 27.02.2017 r. do 01.03.2017 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny oraz pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych. Protokół z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora „Domów Dla Dzieci” GFIS oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 2 w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 06.03.2017 r. do 07.03.2017 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny, pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.
Protokół z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 19.04.2017 r. do 21.04.2017 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie
z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny, pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.
Protokół z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora CAPOW oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


6. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 26.04.2017 r. do 05.05.2017 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie
z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny, pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.
Protokół z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora CAPOW oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół7. Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku – kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od dnia 23.06.2017 r. do dnia 07.07.2017 r. w zakresie prawidłowości realizacji zleconego zadania polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kw. 2017 r. Protokół wraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

8. WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni - Kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 23.05.2017 r. do 06.06.2017 r. w zakresie § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,PiPS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, realizowania Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej, weryfikacji realizacji wniosków pokontrolnych z 2016 roku, prawidłowości wykorzystania środków PFRON. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).9. WTZ prowadzony przez ADAPA Fundację na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 18.04.2017 r. do 09.05.2017 r. w zakresie:
1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
2. Realizowania Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
3. Wykonania zaleceń pokontrolnych z roku 2016.
4. Prawidłowości wykorzystania środków PFRON w I kwartale 2017 r.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).10. Stowarzyszenie „ALTER-EGO” – kontrola realizacji zleconego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni - prawidłowość wykorzystania dotacji w I kw. 2017 roku. Kontrola przeprowadzona od 27.04.2017 r. do 12.05.2017 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Zleceniobiorcy oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).11. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 4 w Gdyni -
kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 23.06.2017 r. do 26.06.2017 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny, pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych. Protokół z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektor Placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół12. Firma „AD REM Psychoedukacja i Terapia Krystyna Grodowska – Rodak” w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 24.04.2017 r. do 26.04.2017 r. w zakresie poprawności realizacji zadania zgodnie z zawartą umową na prowadzenie psychoedukacji, koordynacji/organizacji grup DDA w punktach przy ul. Gen. Maczka 1 oraz ul. Płk. Dąbka 207. Protokół wraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół13. Stowarzyszenie „GAUDIUM VITAE” im. Stanisławy Leszczyńskiej w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 31.05.2017 r. do 14.06.2017 r. w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2017 r. Protokół wraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


14. Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 28.04.2017 r. do 12.05.2017 r. w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni – „Ja też chcę być aktywny” oraz prawidłowości wykorzystania dotacji. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Prezesa Stowarzyszenia oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


15. Fundacja „Niesiemy Pomoc” w Sopocie - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 14.02.2017 r. do 28.02.2017 r. w zakresie przestrzegania zapisów „Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania” w zakresie zadań realizatora usług - §8 pkt 3,4 „Standardu”, w zakresie realizacji Umowy Nr MOPS.DZP.324.6/2016 z dnia 27.06.2016r. dot. DOPS Nr 1 oraz sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 10.08.2016 r. Protokół wraz z wyjaśnieniami Wykonawcy oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


16. Firma GWARANT – TOMCZYK Sp.j. w Głogowie - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 15.03.2017 r.
do 29.03.2017 r. w zakresie przestrzegania zapisów „Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania” w zakresie zadań realizatora usług - §8 pkt 3,4 „Standardu”, w zakresie realizacji Umowy Nr MOPS.DZP.324.5/2016 z dnia 22.06.2016r. dot. DOPS Nr 3. Protokół wraz z wyjaśnieniami Wykonawcy oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


17. Agencja Usługowo – Opiekuńcza „SENIOR” Marek Olszewski w Rumi - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 10.04.2017 r. do 24.04.2017 r. w zakresie przestrzegania zapisów „Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania” w zakresie zadań realizatora usług - §8 pkt 3,4 „Standardu”, w zakresie realizacji Umowy Nr MOPS.DZP.324.7/2016 z dnia 27.06.2016r. dot. DOPS Nr 2. Protokół wraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni dot. wydanych zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


18. Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 24.05.2017 r. do 29.05.2017 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Protokół wraz z wyjaśnieniami Z-cy Dyrektora Placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


19. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 1 w Gdyni -
kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 21.06.2017 r. do 22.06.2017 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny oraz pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.
Protokół z załącznikami, pismem złożonym przez Dyrektor Placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.


Protokół20. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 18.09.2017 r. do 29.09.2017 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w ramach realizacji zleconego zadania polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci – Dom na Klifie. Protokół wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół21. Stowarzyszenie „Alter - Ego” w Warszawie - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 25.09.2017 r. do 06.10.2017 r. w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2017 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Prezesa Stowarzyszenia oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


22. WTZ przy Centrum Pomocowym Caritas im. św. Ojca Pio w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 29.09.2017 r. do 18.10.2017 r. w zakresie:
1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,PiPS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
2. Realizowania Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
3. Weryfikacji wniosków pokontrolnych z 2016 roku.
4. Prawidłowości wykorzystania środków PFRON w I kwartale 2017 .
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


23. Spółdzielnia Socjalna „Razem” w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 31.10.2017 r. do 14.11.2017 r. w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Prezesa
Zarządu Spółdzielni oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń
pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


24. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 23.11.2017 r. do 30.11.2017 r. w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego oraz prawidłowości wykorzystania dotacji.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Prezesa
Stowarzyszenia oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń
pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


25. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni -
kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 12.07.2017 r. do 13.07.2017 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny, pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.
Protokół z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


26. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 6 w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 29.09.2017 r. do 03.10.2017 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny, pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.
Protokół z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

 
27. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie 22. Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 30.11.2017 r. do 14.12.2017 r. w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2017 r.
Protokół wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016
poz. 922 z późn.zm.).
 

28. Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku - kontrola problemowa, przeprowadzona w dniach od w dniach 29.09.2017  r. do 13.10.2017 r. w zakresie  realizacji zleconego zadania  pod tytułem „LEGOII” oraz prawidłowości  wykorzystania dotacji w II kw. 2017 r.
Protokół z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.922).


29. Dom Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Pawia 31 - kontrola problemowa, przeprowadzona w dniach od 24.10.2017 r. do 27.10.2017 r. w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych na podstawie wybranych linii wydatkowych zatwierdzonego planu finansowego na 2017 rok. Protokół z załącznikami oraz wyjaśnieniami podmiotu i pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.922).


30. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza" w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona
w terminie od 27.11.2017 r. do 11.12.2017 r. w zakresie § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,P i PS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, realizowania „Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prawidłowości wykorzystania środków PFRON oraz realizacji wniosków pokontrolnych z 2016 roku.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniem złożonym przez Prezesa Stowarzyszenia oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


31. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej - kontrola w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci- „Dom pod Magnolią”, oraz prawidłowośi wykorzystania dotacji w II kw. 2017 r. Protokół z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu i pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).32. Agencja Służby Społecznej Kościelak Sp. J. w Warszawie - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 24.11.2017 r. do 08.12.2017 r. w zakresie przestrzegania zapisów „Gdyńskiego standardu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”, w zakresie zadań realizatora usług - § 8 pkt 3, 4 „Standardu”, w zakresie realizacji Umowy nr MOPS.DZP.324.6/2015 z dnia 13.05.2015 r.
Protokół wraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).


33. Agencja Służby Społecznej Kościelak Sp. J. w Warszawie - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 24.11.2017 r.
do 08.12.2017 r. w zakresie przestrzegania zapisów „Gdyńskiego standardu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”, w zakresie zadań realizatora usług - § 8 pkt 3, 4 „Standardu”, w zakresie realizacji Umowy nr MOPS.DZP.324.7/2015 z dnia 01.06.2015 r.
Protokół wraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).


34. Agencja Służby Społecznej Kościelak Sp. J. w Warszawie - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 24.11.2017 r.
do 08.12.2017 r. w zakresie przestrzegania zapisów „Gdyńskiego standardu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”, w zakresie zadań realizatora usług - § 8 pkt 3, 4 „Standardu”, w zakresie realizacji Umowy nr MOPS.DZP.324.5/2015 z dnia 13.05.2015 r.
Protokół wraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).


35. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 28.09.2017 r. do 12.10.2017 r. w zakresie przestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych – procedury wewnętrzne oraz stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych za rok 2016.
Protokół wraz z załącznikami, pismem złożonym przez Dyrektora CAPO-W oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Kontrole wewnętrzne

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni - kontrola wewnętrzna problemowa przeprowadzona w dniu 12.12.2017 r. w zakresie prowadzonej dokumentacji. Protokół wraz z pismem, złożonym przez Kierownika DDPS oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych,
do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.).


2. Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy w Gdyni - kontrola wewnętrzna problemowa przeprowadzona w dniu 07.12.2017 r. w zakresie prowadzonej dokumentacji. Protokół wraz z pismem, złożonym przez Kierownika TOO oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


3. Ośrodek Opiekuńczy dla osób przewlekle chorych w Gdyni - kontrola wewnętrzna problemowa przeprowadzona w dniu 12.12.2017 r. w zakresie prowadzonej dokumentacji. Protokół wraz z pismem, złożonym przez Kierownika Ośrodka Opiekuńczego oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdyni.
Protokół


4. Zespół Opiekuńczy w Gdyni - kontrola wewnętrzna problemowa przeprowadzona w dniu 11.12.2017 r. w zakresie prowadzonej dokumentacji.
Protokół wraz z pismem, złożonym przez Kierownika Zespołu Opiekuńczego oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


Kontrole przeprowadzone w MOPS Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 14.02.2017
Data udostępnienia informacji: 14.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.04.2018 22:55 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
17.04.2018 23:48 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
14.03.2018 20:42 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
04.03.2018 14:28 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
20.02.2018 21:58 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
20.02.2018 21:49 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
18.02.2018 16:44 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
10.02.2018 09:20 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
06.02.2018 19:10 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
04.01.2018 22:46 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
22.12.2017 22:30 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
30.11.2017 23:27 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
25.10.2017 19:50 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
25.10.2017 19:49 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
13.09.2017 20:32 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
04.09.2017 21:24 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
31.08.2017 22:32 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
23.08.2017 22:35 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
21.08.2017 21:52 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
17.08.2017 22:27 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
25.07.2017 22:40 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
14.02.2017 00:14 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak