Kontrole 2016


Kontrole zewnętrzne

1. Fundacja ADAPTACJA M&K w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 11.01.2016 r. do 15.01.2016 r. w zakresie przestrzegania zapisów Umowy Nr MOPS.DZP.324.20/2015 z dnia 19.10.32015 r. na usługi opiekuńcze w formie świetlicy opiekuńczej dla mieszkańców Gdyni. Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie MOPS w Gdyni.

Protokół

Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).


2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 29.02.2016 r. do 02.03.2016 r. w zakresie: „Realizacja potrzeb dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej oraz zabezpieczenie opieki medycznej".
Protokół wraz z pismem złożonym przez Dyrektora CAPO-W oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Protokół


3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Gdyni
, ul. Druskiennicka 38
Kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 31.03.2016 r. do 01.04.2016 r. w zakresie: „Realizacja potrzeb dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz zabezpieczenie opieki medycznej". Protokół wraz z załącznikiem, wyjaśnieniem złożonym przez Dyrektora CAPO-W oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)
Protokół


4. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku, „Dom na Klifie"
w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 26.01.2016 r. do 04.02.2016 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz działań podejmowanych w celu powrotu dziecka do rodziny. Protokół z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora „Domów Dla Dzieci" GFIS oraz zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Prezydenta Miasta Gdyni, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

 

5. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 3 w Gdyni -
kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 24.02.2016 r. do 25.02.2016 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz działań podejmowanych w celu powrotu dziecka do rodziny. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

 

6. WTZ przy Fundacji na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju „ADAPA" w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 01.02.2016 r. do 12.02.2016 r., w zakresie:
1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,PiPS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej;
2. realizowania Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
w Warsztatach Terapii Zajęciowej;
3. wykonywania zaleceń pokontrolnych z 2015 roku.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).


7. Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „Razem"
Kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 28.04.2016 r. do 12.05.2016 r. w zakresie: „Realizacja zleconego zadania, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji i wykonywanie zaleceń pokontrolnych.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniem złożonym przez Prezesa Zarządu GSS „Razem" oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)
Protokół

 

8. Fundacja Pegaz.la w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 01.02.2016 r. do 12.02.2016 r. w zakresie: „Realizacja zadania publicznego pod nazwą: DDA - pomoc i wsparcie". Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniem złożonym przez Prezesa Fundacji oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o zaleceniach pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)
Protokół


9. WTZ przy Centrum Pomocowym Caritas im. Ojca Pio w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 10.03.2016 r. do 23.03.2016 r. w zakresie:
1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,PiPS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej;
2. realizowania Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
w Warsztatach Terapii Zajęciowej;
3. weryfikacji wniosków pokontrolnych z 2015 roku.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
Protokół

 

10. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, „Dom pod Magnolią" w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 31.03.2016 r. do 06.04.2016 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz działań podejmowanych w celu powrotu dziecka do rodziny.
Protokół z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora „Domów Dla Dzieci" GFIS oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół


11. Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka" w Gdyni
- kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 19.04.2016 r. do 25.04.2016 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika Placówek Wsparcia Dziennego oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdyni.
Protokół bez załączników.

Protokół

 

12. WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni - Kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 20.04.2016 r. do 04.05.2016 r. w zakresie § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,PiPS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, realizowania Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej, weryfikacji realizacji wniosków pokontrolnych z 2015 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


13. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Gdyni -
kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 30.05.2016 r. do 01.06.2016 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej i działań podejmowanych w celu powrotu dziecka do rodziny. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora CAPO-W oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników.
Protokół


14. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni -
kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 21.06.2016 r. do 22.06.2016 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej i działań podejmowanych w celu powrotu dziecka do rodziny. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektor placówki, pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


15. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Centrum Pomocowym „Caritas" im. św. Ojca Pio w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od dnia 15.06.2016 r. do dnia 24.06.2016 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON w I kw. 2016 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 
16. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza" w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 23.05.2016 r. do 06.06.2016 r. w zakresie § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,P i PS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, realizowania „Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prawidłowości wykorzystania środków PFRON oraz realizacji wniosków pokontrolnych z 2015 roku.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniem złożonym przez Prezesa Stowarzyszenia oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 
17. Fundacja „Niesiemy Pomoc" w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 23.02.2016 r. do 08.03.2016 r. w zakresie przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania," w zakresie zadań realizatora usług, określonych w § 8 ust. 3 i 4 „Standardu" - Umowa Nr MOPS.DZP.324.11/2015 z dnia 15.06.2015 r.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Prezesa Zarządu oraz pismem Dyrektora MOPS o zaleceniach pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.)

 
18. Agencja Opiekuńczo-Pielęgnacyjna „SENIOR" z siedzibą w Rumi - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 23.05.2016 r. do 06.06.2016 r. w zakresie przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania," w zakresie zadań realizatora usług, określonych w § 8 ust. 3 i 4 „Standardu" - Umowa Nr MOPS.DZP.324.9/2015 z dnia 15.06.2015 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Właściciela Agencji oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o zaleceniach pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 
19. Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od dnia 30 marca 2016 r. do 14 kwietnia 2016 r. w zakresie przestrzegania zapisów „Gdyńskiego standardu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania", w zakresie zadań realizatora usług, określonych w § 8 ust. 3 Standardu" - Umowa Nr MOPS.DZP.324.7/2015 z dnia 01.06.2015 r. Protokół z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu i pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o wydanych zaleceniach pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz.922).

 

20. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 2 w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 23.05.2016 r. do 27.05.2016 r., w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz działań podejmowanych w celu powrotu dziecka do rodziny. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

21. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej - „Dom na Klifie" w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 16.06.2016 r. do 24.06.2016 r. w zakresie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18. roku życia oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2016 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Członka Zarządu Fundacji oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).


22. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
- „Dom pod Magnolią" w Gdyni - kontrola w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18. roku życia, oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kw. 2016 r. Protokół z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu i pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 z późn. zm.).


23. WTZ przy „ADAPA" Fundacji na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju w Gdyni - Kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 18.07.2016 r. do 26.07.2016 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON w I kwartale 2016 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


24. Firma „Gwarant" - Tomczyk sp. j. z siedzibą w Głogowie
- kontrola problemowa, przeprowadzona w dniach od 25.04.2016 r. do 17.05.2016 r. w zakresie przestrzegania zapisów „Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania"
w zakresie zadań realizatora usług, określonych w § 8 ust.3 i ust.4 Standardu - Umowa Nr . MOPS.DZ.324.10/2015 z dnia 15.06.2015 r. Protokół z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu i pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 z późn. zm.).


25. Gabinet Psychoterapii Psychoanalitycznej Dorota Pruszyńska w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 27.06.2016 r. do 06.07.2016 r. w zakresie przestrzegania zapisów umowy na świadczenie profesjonalnej pomocy dla osób i rodzin z Gdyni z problemem uzależnienia współwystępującego z zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzenia działań profilaktycznych. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Panią Dorotę Pruszyńską oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


26. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 4 w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 21.09.2016 r. do 22.09.2016 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz działań podejmowanych w celu powrotu dziecka do rodziny.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

 

27. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 27.09.2016 r. do 29.09.2016 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie
z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz działań podejmowanych w celu powrotu dziecka do rodziny. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gdyni oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

28. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 12.09.2016 r. do 16.09.2016 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON w II kwartale 2016 r.

Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniem złożonym przez Przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia i Kierownika WTZ  oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


29.  Stowarzyszenie „Alter-Ego" z siedziba w Warszawie - Wesołej - kontrola   problemowa, przeprowadzona w dniach od 28.09.2016 r.
do 07.10.2016 r. w zakresie  realizacji zadania, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kw. 2016 r.
Protokół z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.922).
 

30.  Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE"
w Borowym Młynie -
kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 12.09.2016 r. do 23.09.2016 r. w zakresie prawidłowości realizacji zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2016 r. Protokół wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 
31.  Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 6 w Gdyni -
kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 27.10.2016 r. do 28.10.2016 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie
z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz działań podejmowanych w celu powrotu dziecka do rodziny. Protokół wraz z załącznikami, pismem złożonym przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

32. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od dnia 31.10.2016 r. do dnia 10.11.2016 r. w zakresie prawidłowości realizacji zleconego zdania oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w III kw. 2016 r. Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 

33. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 31.10.2016 r. do 04.11.2016 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz działań podejmowanych w celu powrotu dziecka do rodziny. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora CAPO-W oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


34. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 24.10.2016 r. do 28.10.2016 r. w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych na podstawie wybranych linii wydatkowych zatwierdzonego planu finansowego na 2016 r.
Protokół wraz z załącznikami, pismem złożonym przez Dyrektora CAPO-W do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

35. Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od dnia 30.11.2016 r. do dnia 14.12.2016 r. w zakresie prawidłowości realizacji zleconego zadania polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w III kw. 2016 r. Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

36. Stowarzyszenie „GAUDIUM VITAE" im. Stanisławy Leszczyńskiej w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 25.11.2016 r.
do 09.12.2016 r. w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w III kwartale 2016 r.
Protokół wraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

37. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 1 w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 29.11.2016 r. do 30.11.2016 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz działań podejmowanych w celu powrotu dziecka do rodziny. Protokół wraz z załącznikami, pismem złożonymi przez Dyrektor placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół38. Stowarzyszenie „Alter – Ego” z siedzibą w Warszawie – Wesołej - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 12.12.2016 r. do 23.12.2016 r. w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w III kwartale 2016 r.
Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).39. Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku - kontrola problemowa, przeprowadzona w dniach od w dniach 14.11.2016 r. do 25.11.2016 r. w zakresie realizacji zleconego zadania polegającego na rozwijaniu innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowywaniu i realizacji Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu i analizę i ocenę zjawisk oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kw. 2016 r. Protokół z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół

Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.922).


 
40. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 30.11.2016 r. do 14.12.2016 r.    w zakresie realizacji potrzeb dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej oraz zabezpieczenia opieki medycznej. Protokół wraz             z pismem  Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.922).
41. Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna w Warszawie - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 25.10.2016 r.  do 10.11.2016 r. w zakresie przestrzegania zapisów „Gdyńskiego standardu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”, w zakresie zadań realizatora usług, określonych w § 8 ust. 3 i 4 Standardu – Umowa Nr MOPS.DZP.324.5/2015 z dnia 13.05.2015 r. (Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem). Protokół wraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni dot. wezwania do należytego wykonania umowy, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


Kontrole wewnętrzne

1. Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej w Gdyni - kontrola wewnętrzna problemowa przeprowadzona w dniu 25.10.2016 r. w zakresie
zgodności dokumentacji przetwarzanych danych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie udostępnień. Protokół wraz z pismem, złożonym przez Kierownika CRiIM oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

2. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1 w Gdyni - kontrola wewnętrzna problemowa przeprowadzona w dniu 26.10.2016 r. w zakresie
zgodności dokumentacji przetwarzanych danych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie udostępnień. Protokół wraz z pismem, złożonym przez Kierownika DOPS Nr 1 oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

3. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3 w Gdyni - kontrola wewnętrzna problemowa przeprowadzona w dniu 27.10.2016 r. w zakresie
zgodności dokumentacji przetwarzanych danych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie udostępnień. Protokół wraz z pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

4. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4 w Gdyni - kontrola wewnętrzna problemowa przeprowadzona w dniu 27.10.2016 r. w zakresie
zgodności dokumentacji przetwarzanych danych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie udostępnień. Protokół wraz z pismem, złożonym przez Kierownika DOPS Nr 4 oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

5. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 w Gdyni - kontrola wewnętrzna problemowa przeprowadzona w dniu 31.10.2016 r. w zakresie
zgodności dokumentacji przetwarzanych danych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie udostępnień. Protokół wraz z pismem, złożonym przez Kierownika DOPS Nr 2 oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

 

 

 

Kontrole przeprowadzone w MOPS
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 11.01.2016
Data udostępnienia informacji: 11.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2017 20:49 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
04.04.2017 11:56 Korekta Krzysztof Kościelniak
04.04.2017 11:01 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
27.03.2017 21:42 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
13.03.2017 23:28 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
16.02.2017 19:37 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
15.02.2017 14:38 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
04.02.2017 20:38 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
26.01.2017 03:11 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
20.01.2017 23:30 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
12.01.2017 18:37 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
09.01.2017 20:27 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
04.01.2017 01:16 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
09.12.2016 17:24 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
16.11.2016 19:11 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
20.10.2016 22:10 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
30.09.2016 01:12 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
28.09.2016 21:41 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
23.08.2016 21:55 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
16.08.2016 21:19 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
13.08.2016 23:09 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
11.08.2016 17:27 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
07.08.2016 18:09 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
04.08.2016 19:01 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
01.07.2016 09:35 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
01.07.2016 00:02 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
30.06.2016 23:55 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
19.06.2016 11:36 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
10.06.2016 10:18 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
08.06.2016 09:39 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
07.06.2016 22:01 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
20.04.2016 23:05 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
12.04.2016 23:54 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
12.04.2016 23:50 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
21.03.2016 21:34 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
18.02.2016 23:33 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
11.01.2016 13:09 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
11.01.2016 13:09 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak