Kontrole 2015


Kontrole zewnętrzne

1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Gdyni - kontrola doraźna w zakresie realizacji potrzeb dzieci przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gdyni oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.


Protokół2. Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka" w Gdyni. Kontrola przeprowadzona w terminie od 20.01.2015 r. do 23.01.2015 r.          w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie       z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora ZPS oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

Protokół


3.  Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku, „Dom na Klifie"
w Gdyni.
Kontrola przeprowadzona w terminie od 29.01.2015 r. do 30.01.2015 r. w zakresie:
1.Prowadzenie dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie
z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2.Wyposażenie wychowanków w:
a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosowne do wieku i indywidualnych potrzeb,
b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
c) środki higieny osobistej.
3. Kwota pieniężna do własnego dysponowania przez wychowanka.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora GFIS oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

Protokół


4. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 3 w Gdyni.
Kontrola przeprowadzona w terminie od 23.02.2015 r. do 24.02.2015 r. w zakresie:
1.Prowadzenie dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2.Wyposażenie wychowanków w:
a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosowne do wieku i indywidualnych potrzeb,
b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
c) środki higieny osobistej.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektor placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
 
Protokół

5. Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „Razem" z siedzibą w Gdyni - kontrola przeprowadzona w terminie od 29.04.2015 r. do 13.05.2015 r. w zakresie realizacji zleconego zadania i prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2015 r. oraz wykonywania zaleceń pokontrolnych.
Protokół wraz z załącznikami, pismem Prezydenta Miasta Gdyni wraz z zaleceniami pokontrolnymi, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół bez załączników.

Protokół

 

6. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku, „Dom pod Magnolią" w Gdyni - kontrola przeprowadzona w terminie od 24.03.2015 r. do 25.03.2015 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, wyposażenia wychowanków w odzież, obuwie, bieliznę, zabawki, środki higieny osobistej, środków finansowych do dyspozycji wychowanków. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora „Domu dla Dzieci" GFIS oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół bez załączników.

Protokół

 

7. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w Gdańsku - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 17.02.2015 r. do 06.03.2015 r. w zakresie przestrzegania zapisów „Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania", w zakresie zadań realizatora usług, określonych w § 8 ust. 3 Standardu.  
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora POO PCK oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Protokół8. Firma GWARANT-TOMCZYK sp. j. z siedzibą w Głogowie -

kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 31.03.2015 r. do 17.04.2015 r. w zakresie przestrzegania zapisów „Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania", w zakresie zadań realizatora usług, określonych w § 8 ust. 3 Standardu.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Wykonawcy, zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Prezydenta Miasta Gdyni, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182  z późn. zm.)

Protokół


9. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 2 w Gdyni-
kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 30.03.2015 r. do 31.03.2015 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.12.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720) w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wyposażenia wychowanków, kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanka.
Protokół bez załączników.

Protokół
 

10. Stowarzyszenie „Alter - Ego" w Warszawie - Wesołej - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 30.04.2015 r. do 14.05.2015 r. w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2015 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Protokół


11. WTZ przy Fundacji na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju „ADAPA"  w Gdyni -  kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 16.03.2015 r. do 27.03.2015 r. w zakresie § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,PiPS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, prawidłowości wykorzystania środków PFRON w IV kwartale 2014 r., wykonywania zaleceń pokontrolnych.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez  Prezydenta Miasta Gdyni , do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Protokół


12. Agencja Opiekuńczo-Pielęgnacyjna „Senior" Marek Olszewski - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 24.04.2015 r. do 08.05.2015 r. w zakresie przestrzegania zapisów „Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania", w zakresie zadań realizatora usług, określonych w § 8 ust. 3 Standardu. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Wykonawcy oraz pismem Z - cy Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 

13. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 4 w Gdyni - kontrola  problemowa przeprowadzona w terminie od 01.07.2015 r. do 02.07.2015 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720), wyposażenia wychowanków, kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanka. Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół


14. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej - kontrola  w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18. roku życia, oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kw. 2015 r. Protokół z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu i pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 
15. Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności  - kontrola  w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na rozwijaniu innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowywaniu i realizacji Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawisk oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w 2014 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Podmiot oraz zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez  Prezydenta Miasta Gdyni , do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


16. WTZ przy Centrum Pomocowym „Caritas" im. Ojca Pio w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 13.04.2015 r. do 24.04.2015 r. w zakresie § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,PiPS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz wykonywania zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Protokół17. WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 18.05.2015 r. do 29.05.2015 r. w zakresie § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,PiPS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz wykonywania zaleceń pokontrolnych z roku 2014 dotyczących uszczegółowienia planowanych efektów rehabilitacji, z zakresu rehabilitacji ruchowej. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Protokół

 

18. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni -
kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 19.05.2015 r. do 20.05.2015 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wyposażenia wychowanków, kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanka.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół

 

19. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 28.04.2015 r. do 30.04.2015 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wyposażenia wychowanków, kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanka.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół

 
20. WTZ przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza" w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 15.06.2015 r. do 26.06.2015 r. w zakresie § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,PiPS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz wykonywania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).


21. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 29.06.2015 r. do 30.06.2015 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wyposażenia wychowanków, kwot pieniężnych będących do dyspozycji wychowanka. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół

 

22. Stowarzyszenie „Gaudium Vitae" im. Stanisławy Leszczyńskiej w Gdyni -
kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 21.09.2015 r. do 30.09.2015 r. w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2015 r.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Prezes Stowarzyszenia oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół


23. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od dnia 30.09.2015 r. do dnia 09.10.2015 r. w zakresie prawidłowości realizacji zleconego zdania oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kw. 2015 r. Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
Protokół

 

24. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 29.09.2015 r. do 02.10.2015 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie
z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wyposażenia wychowanków, kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanków.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

Prorokół

 
25. WTZ przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza" w Gdyni -
kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 22.09.2015 r. do 02.10.2015 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON w I kwartale 2015 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


26. WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 23.10.2015 r. do 04.11.2015 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON w III kwartale 2015 r. Protokół wraz z załącznikami, pismem złożonym przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


27. WTZ przy Centrum Pomocowym „Caritas" im. Ojca Pio w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 22.09.2015 do 02.10.2015 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON. Protokół wraz
z załącznikami i pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 

28. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 28.10.2015 r. do 06.11.2015 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w ramach realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18. roku życia. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Członka Zarządu Fundacji oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół


29. Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Eugeniusza Modzelewskiego - kontrola przeprowadzona w dniu16.10.2015 r. w zakresie:
- doskonalenia kompetencji i umiejętności prowadzących rodzinny dom dziecka zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- współpracy z Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjami/organizacjami/podmiotami/osobami działającymi na rzecz wspierania rodzin i dzieci,
- adekwatności prowadzonych działań opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienia odpowiednich warunków do wychowywania dziecka/dzieci.
Protokół wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


30. Rodzina Zastępcza Zawodowa prowadzona przez Państwo Annę Konicką - Ceklarz i Mariana Ceklarz - kontrola problemowa, przeprowadzona w dniu 15.10.2015 w zakresie:
- doskonalenia kompetencji i umiejętności rodzin zastępczych zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- współpracy z Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjami/organizacjami/podmiotami/osobami działającymi na rzecz wspierania rodzin i dzieci,
- adekwatności prowadzonych działań opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienia odpowiednich warunków do wychowania dziecka/dzieci.
Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 

31. Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Państwo Ewę i Ireneusza Gradeckich - kontrola problemowa, przeprowadzona w dniu 16.10.2015 w zakresie:
- doskonalenia kompetencji i umiejętności rodzin zastępczych zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- współpracy z Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjami/organizacjami/podmiotami/osobami działającymi na rzecz wspierania rodzin i dzieci,
- adekwatności prowadzonych działań opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienia odpowiednich warunków do wychowania dziecka/dzieci.
Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 

32. Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Państwo Marzenę i Adriana Wilkowskich - kontrola przeprowadzona w dniu 15.10.2015 r. w zakresie:
- doskonalenia kompetencji i umiejętności prowadzących rodzinny dom dziecka zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- współpracy z Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjami/organizacjami/podmiotami/osobami działającymi na rzecz wspierania rodzin i dzieci,
- adekwatności prowadzonych działań opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienia odpowiednich warunków do wychowywania dziecka/dzieci.
Protokół wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

 

33. Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Państwo Maję i Waldemara Zadorożnych - kontrola przeprowadzona w dniu 15.10.2015 r. w zakresie:
- doskonalenia kompetencji i umiejętności prowadzących rodzinny dom dziecka zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- współpracy z Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjami/organizacjami/podmiotami/osobami działającymi na rzecz wspierania rodzin i dzieci,
- adekwatności prowadzonych działań opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienia odpowiednich warunków do wychowywania dziecka/dzieci.
Protokół wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół34. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 1 w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od 30.11.2015 r. do 10.12.2015 r. w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2015 r.
Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

35. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 2 w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od 30.11.2015 r. do 10.12.2015 r. w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2015 r.
Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

 

36. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 3 w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od 30.11.2015 r. do 10.12.2015 r. w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2015 r.
Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

 

37. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 4 w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od 30.11.2015 r. do 10.12.2015 r. w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2015 r.
Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

 

38. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od 30.11.2015 r. do 10.12.2015 r. w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2015 r.
Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

 

39. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 6 w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od 30.11.2015 r. do 10.12.2015 r. w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2015 r.
Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

 

40. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 6 w Gdyni -
kontrola zewnętrzna problemowa przeprowadzona w terminie od 29.10.2015 r. do 30.10.2015 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wyposażenia wychowanków oraz kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanka.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Protokół

 

41. Rodzina Zastępcza Zawodowa Specjalistyczna prowadzona przez Panią Barbarę Hurko - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie w dniu 20.10.2015 r. w zakresie doskonalenia kompetencji i umiejętności rodzin zastępczych zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, współpracy z Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjami/organizacjami/podmiotami/osobami działającymi na rzecz wspierania rodzin i dzieci, adekwatności prowadzonych działań opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienia odpowiednich warunków do wychowania dziecka/dzieci.
Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
Protokół

 

42. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 1 w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa przeprowadzona w terminie od 25.11.2015 r. do 27.11.2015 r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wyposażenia wychowanków, kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanka.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


43. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 30.11.2015 r. do 11.12.2015 r. w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2015 roku.
Protokół wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


44. Stowarzyszenie „Alter - Ego" z siedzibą w Warszawie - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 30.11.2015 r. do 17.12.2015 r. w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w III kwartale 2015 r.
Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół

Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

 

45. Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od dnia 30.11.2015 r. do dnia 17.12.2015 r. w zakresie prawidłowości realizacji zleconego zadania polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w III kw. 2015 r. Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół

Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).

 

 

 

 
Kontrole wewnętrzne

 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni, ul. Wąsowicza 3.

Kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 26.05.2015 r. do 09.06.2015 r. w zakresie
dostosowania  Środowiskowego Domu Samopomocy do standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586).  
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika placówki  oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014

Protokół

 
2.    Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1 w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w dniu 16.06.2015 r. w zakresie zgodności przyznanej pomocy społecznej (decyzje) z zebraną dokumentacją
i sporządzonym w tej sprawie rodzinnym wywiadem środowiskowym (aktualizacją).
Protokół wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika jednostki oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Protokół


3. Zespół ds. Bezdomnych w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w dniu 15.06.2015 r. w zakresie zgodności przyznanej pomocy społecznej (decyzje) z zebraną dokumentacją i sporządzonym w tej sprawie rodzinnym wywiadem środowiskowym (aktualizacją). Protokół wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika jednostki oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Protokół
 

4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni, ul. Maciejewicza 11- kontrola  problemowa, przeprowadzona w terminie od 30.04.2015 r. do 13.05.2015 r. w zakresie dostosowania  Środowiskowego Domu Samopomocy do standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586).   Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika placówki  oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 

Protokół


5. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4 w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w dniu 24.06.2015 r. w zakresie zgodności przyznanej pomocy społecznej (decyzje) z zebraną dokumentacją i sporządzonym w tej sprawie rodzinnym wywiadem środowiskowym (aktualizacją). Protokół wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika jednostki oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 

Protokół


6. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 w Gdyni -
kontrola problemowa, przeprowadzona w dniu 29.06.2015 r. w zakresie zgodności przyznanej pomocy społecznej (decyzje) z zebraną dokumentacją i sporządzonym w tej sprawie rodzinnym wywiadem środowiskowym (aktualizacją). Protokół wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika jednostki oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Protokół
 
7. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3 w Gdyni - kontrola wewnętrzna problemowa, przeprowadzona w dniu 08.06.2015 r. w zakresie zgodności przyznanej pomocy społecznej (decyzje) z zebraną dokumentacją i sporządzonym w tej sprawie rodzinnym wywiadem środowiskowym (aktualizacją). Protokół wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika jednostki oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Protokól


8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni, ul. Gen. Maczka1 kontrola  problemowa, przeprowadzona w terminie od 16.06.2015 r. do 30.06.2015 r. w zakresie dostosowania  Środowiskowego Domu Samopomocy do standardów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586).   Protokół wraz
 z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika placówki  oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182
z późn. zm.).
Protokół

 

9. Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 w Gdyni -
kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od 29.05.2015 r. do 19.06.2015 r. w zakresie sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych do systemu POMOST z dokumentami źródłowymi (tj. kwestionariuszem wywiadu środowiskowego).
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierowników DOPS-ów oraz wydanymi zaleceniami pokontrolnymi, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół 

 

 

Kontrole przeprowadzone w MOPS

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 06.03.2015
Data udostępnienia informacji: 06.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2016 01:27 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
17.02.2016 01:57 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
04.02.2016 16:59 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
01.02.2016 15:09 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
28.01.2016 11:44 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
12.01.2016 20:58 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
07.01.2016 10:48 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
17.12.2015 21:27 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
03.12.2015 16:07 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
20.11.2015 23:56 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
06.11.2015 15:40 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
04.11.2015 15:45 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
30.10.2015 19:26 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
21.10.2015 12:59 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
28.09.2015 23:20 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
21.09.2015 23:31 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
15.09.2015 22:30 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
09.09.2015 23:57 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
04.09.2015 23:37 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
25.08.2015 20:17 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
18.08.2015 12:04 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
23.07.2015 09:11 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
20.07.2015 12:58 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
20.07.2015 12:28 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
17.07.2015 16:02 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
28.06.2015 09:57 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
25.05.2015 16:14 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
07.03.2015 17:05 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
06.03.2015 00:50 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak