Kontrole 2014


Kontrole zewnętrzne

1. Placówka rodzinna w Szymankowie prowadzona przez Fundację „Nasza Rodzina" z Szymankowa - kontrola prawidłowości realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2013 roku. Protokół z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Protokół

2. Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka" -
kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Protokół wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami dyrektora jednostki kontrolowanej i pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Protokół

3. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 3 -
kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Protokół wraz z załącznikami i pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Protokół

4. Fundacja „Niesiemy Pomoc"
- kontrola w zakresie przestrzegania zapisów „Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania", w zakresie zadań realizatora usługi, określonych w § 8 ust. 3 Standardu. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Wykonawcy oraz zaleceniami pokontrolnymi, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Protokół

5. Stowarzyszenie „Alter-Ego" z siedzibą w Warszawie - Wesołej, ul. Wiślana 7- kontrola w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych oraz interwencyjnego noclegu osobom nietrzeźwym oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2014 r. Protokół wraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 Ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn zm.).
Protokół

6. Agencja Służby Socjalnej Kościelak Spółka Jawna - kontrola w zakresie przestrzegania zapisów „Gdyńskiego standardu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania", w zakresie zadań realizatora usług, określonych w § 8 ust. 3 Standardu. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Wykonawcy oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Protokół

7. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej „Dom na Klifie"- kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji w ramach realizacji zleconego zadania polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18. roku życia. Protokół wraz z wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników.
Protokół

8. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Dom na Klifie" prowadzona przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej - kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków placówki, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, dostępu wychowanków przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów , pomocy wychowankom w nauce. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników.
Protokół

9. WTZ przy „ADAPA" Fundacji na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju - kontrola w zakresie § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,PiPS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz prawidłowości wykorzystania środków PFRON w IV kwartale 2013 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni wraz z zaleceniami pokontrolnymi, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 Ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn zm.).
Protokół

10. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 2 - kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, dostępu wychowanków przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, pomocy wychowankom w nauce. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników.
Protokół

11. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
„ Dom pod Magnolią" - kontrola w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18. roku życia, oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kw. 2014 r. Protokół z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu i pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników.
Protokół

12. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 6
- kontrola w zakresie oceny sprawowania opieki nad dziećmi pod względem higienicznym, zdrowotnym i pielęgnacyjnym. Protokół wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 Ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn zm.).
Protokół bez załączników
Protokół

13. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego nr 5 w Gdyni. Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków placówki, dostępu wychowanków przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, pomocy wychowankom w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

14. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Gdyni. Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków placówki, dostępu wychowanków przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, pomocy wychowankom w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gdyni oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

15. Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „Razem"- kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji oraz realizacji zleconego zadania, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół wraz z zaleceniami wydanymi przez Prezydenta Miasta Gdyni oraz pismem Podmiotu o wykonaniu zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników

Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
Protokół

16. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej- kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków zgodnie z Rozporządzeniem
MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Protokół wraz z załącznikami, pismem Dyrektora GFIS oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o wydanych zaleceniach pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Protokół


17. WTZ przy Centrum Pomocowym Caritas im. Św. Ojca Pio
w Gdyni - kontrola w zakresie:
- § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,P i PS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej;
- prawidłowości wykorzystania środków PFRON.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 Ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).18.


18. Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Gdańsku - kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kw. 2014 r. Protokół wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Protokół


19. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Gdyni - kontrola realizacji potrzeb dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Kontrola przeprowadzona w dniu 08.09.2014r.- 12.09.2014 r.Protokół wraz z wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

Protokół


20. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Gdyni - kontrola realizacji potrzeb dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Kontrola przeprowadzona w dniu 30.09.2014r.
Protokół wraz z wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

Protokół

 

21. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego nr 4 w Gdyni
- kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, dostępu wychowanków przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, pomocy wychowankom w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

Protokół


22. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Gdyni - kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, dostępu wychowanków przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, pomocy wychowankom w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gdyni oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

Protokół

 

23. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego nr 6 w Gdyni
- kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, dostępu wychowanków przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, pomocy wychowankom w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

Protokół

 

24. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Gdyni - kontrola w zakresie
prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie
z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, dostępu wychowanków przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, pomocy wychowankom w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gdyni oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

Protokół

 

25. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście - kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kw. 2014 r. Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników


Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Protokół

 

26. Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni - kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania oraz prawidłowości wykorzystania środków PFRON w I kwartale 2014 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Protokół


27. Dom Pomocy Społecznej w Gdyni - kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych przy wykonywaniu planu wydatków na 2014 r. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników

Protokół


28. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza" w Gdyni
- kontrola w zakresie paragrafu 22 ust. 2 Rozporządzenia MG, P i PS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz prawidłowości wykorzystania środków PFRON. Protokół z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu i pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust 2 Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Protokół

 

29. Stowarzyszenie „ALTER-EGO” – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2014 roku. Protokół oraz pismo Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.)

Protokół30. Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni, ul. Wejherowska 65
- kontrola w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych przy wykonywaniu planu wydatków na 2014 rok. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

Protokół


31. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z/s w Borowym Młynie – Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie - kontrola  realizacji zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2014 r. Protokół wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników

Protokół


32. Stowarzyszenie „Gaudium Vitae” im. Stanisławy Leszczyńskiej w Gdyni,
ul. Tatrzańska 35
– kontrola realizacji zleconego zadania, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2014 roku. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn zm.).
Protokół


33. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego nr 1 w Gdyni,
– kontrola w zakresie:
1. Prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie
z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2. Dostępu wychowanków przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów.
3. Pomocy wychowankom w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektor placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

Protokół


34. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
- kontrola w zakresie przestrzegania zapisów „Gdyńskiego standardu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania" w zakresie zadań realizatora usług, określonych w § 8 ust. 3 Standardu i przestrzeganie harmonogramu świadczenia usług. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Wykonawcy oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o wykonaniu zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.).
Protokół
Kontrole wewnętrzne

1. Zespół ds. pieczy zastępczej MOPS w Gdyni - kontrola wewnętrzna w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej - rzeczowy wykaz akt. Protokół wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika Zespołu oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

2. Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - kontrola stosowania instrukcji kancelaryjnej - rzeczowy wykaz akt. Protokół wraz z wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników

Protokół

3. DOPS Nr 1, DOPS Nr 2, DOPS Nr 3, DOPS Nr 4, Zespół ds. Bezdomnych.
- kontrola w zakresie: Jakość i prawidłowość wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych w DOPS Nr 1, DOPS Nr 2, DOPS Nr 3, DOPS Nr 4, Zespole ds. Bezdomnych oraz kontrola planów pomocy rodzinie w dokumentacji rodzin objętych asystenturą ustawową.
Protokół wraz z załącznikami oraz Zarządzeniem Nr 15/2015 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących: wywiadu środowiskowego, systemu POMOST, kontraktu socjalnego, zeszytu wyjść oraz dokumentacji rodzin objętych asystenturą ustawową do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

Protokół  

Kontrole przeprowadzone w MOPS

1. Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny - kontrola w zakresie pomocy w usamodzielnianiu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
ProtokółRejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 13.05.2014
Data udostępnienia informacji: 13.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.04.2015 21:29 Korekta Krzysztof Kościelniak
16.04.2015 21:11 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
19.02.2015 00:13 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
01.02.2015 13:52 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
23.01.2015 23:00 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
21.01.2015 15:14 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
21.01.2015 01:10 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
08.01.2015 21:47 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
06.01.2015 01:34 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
11.12.2014 21:16 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
02.12.2014 23:43 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
20.11.2014 09:02 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
24.10.2014 13:18 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
20.10.2014 23:46 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
08.10.2014 00:00 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
30.09.2014 17:08 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
18.09.2014 08:54 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
15.09.2014 21:16 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
09.09.2014 23:00 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
08.09.2014 19:59 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
22.07.2014 14:38 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
21.07.2014 16:01 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
08.07.2014 23:25 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
09.06.2014 15:29 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
13.05.2014 13:39 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak