Kontrole 2013

Kontrole zewnętrzne

1. Placówka rodzinna w Szymankowie prowadzona przez Fundację „Nasza Rodzina" z Szymankowa - kontrola prawidłowości realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych oraz prawidłowości wydatkowania dotacji w II kwartale 2012 roku. Protokół wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).
Protokół

2. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach, Oddział terenowy Gdynia, ul. Zamenhofa 13A
- kontrola realizacji zleconego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni - prawidłowość wykorzystania dotacji w okresie I kwartału 2013 r.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Zleceniobiorcy oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o rezygnacji z wydania zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).
Protokół

3. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku, „Dom na Klifie" w Gdyni ul. Dywizji Kościuszkowskiej 4
- kontrola realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13 do 18 lat - prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Zleceniobiorcy oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu zaleceń pokontrolnych, do wglądu
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Protokół

4. Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka" w Gdyni, ul. Wejherowska 65 - kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Protokół

5. Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Fundacji na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju „ADAPA" w Gdyni - - kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania oraz prawidłowość wykorzystania środków PFRON w IV kwartale 2012 r.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Protokół

6. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kw. 2013 r. Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Protokół

7. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego nr 3 w Gdyni - kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków placówki, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720).
Protokół bez załączników.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

8. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego nr 2 w Gdyni
- kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków placówki, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720).
Protokół bez załączników.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 Ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).
Protokół

9. Dom Dziecka Filia Nr 1 - Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
- kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków placówki, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz.1720). Protokół bez załączników.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

10. Placówka „Dom na Klifie" w Gdyni prowadzona przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej z Gdańska
- kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji w ramach realizacji zleconego zadania w I kwartale 2013 r., polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).
Protokół

11. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej  – kontrola  realizacji zleconego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3 roku życia do 18 roku życia w zakresie prawidłowości  wykorzystania dotacji w I kwartale 2013 roku.
Protokół  wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Zleceniobiorcy oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników

12. Stowarzyszenie „ALTER-EGO” – kontrola  realizacji zleconego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu  schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni w zakresie  prawidłowości   wykorzystania dotacji w I kwartale 2013 roku.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Zleceniobiorcy oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)

13. Fundacja „Niesiemy Pomoc" w Gdyni - kontrola realizacji zleconego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 1, DOPS Nr 4 oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2013 r.

Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Zleceniobiorcy oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Protokół

14. Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „Razem"- kontrola prawidłowości wykonania zamówienia, polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni, Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni. Protokół wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Protokół

15. Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „Razem"- kontrola prawidłowości wykonania zamówienia, polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 w Gdyni, Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni oraz posiłków rozdysponowanych przez Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej Nr 1, 2, 3, 4 i Zespół ds. Bezdomnych w Gdyni. Protokół wraz z wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Protokół

16. Dom Dziecka, Filia nr 2 w Gdyni - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Dyrektora Domu Dziecka i pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Protokół

17. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej „Dom pod Magnolią" - kontrola realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3 roku życia do 18 roku życia, w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków placówki, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720).

Protokół bez załączników.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

18. Związek Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności
- kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w II kw. 2013 r. Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Protokół

19. Dom Pomocy Społecznej w Gdyni
- kontrola w zakresie przestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych (procedury wewnętrzne oraz związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych) w okresie od I - XII.2012 r. Protokół bez załączników, z wyjaśnieniami Dyrektora jednostki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).
Protokół 

20. Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku - kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kw. 2013 r. Protokół wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Protokół

21. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego nr 4 w Gdyni
- kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków placówki, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720).
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Protokół

22. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE"
- kontrola realizacji zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w II kwartale 2013 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Zleceniobiorcy oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 Ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).
Protokół

23. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 1 - przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2013 r. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Protokół

24. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 2 - przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2013 r. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Protokół

25. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 3 - przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2013 r. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Protokół

26. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 4 - przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2013 r. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Protokół

27. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 5 - przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2013 r. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Protokół

28.Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 6 - przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2013 r. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Protokół

29. Dom Dziecka Filia Nr 3 w Gdyni - kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków placówki, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720).
Protokół bez załączników.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

30. Dom Dziecka w Gdyni - kontrola w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych przy wykonywaniu planu wydatków na 2013 r. Protokół bez załączników.
Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

31.Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Pomocowym Centrum Caritas im. św. Ojca Pio w Gdyni
- kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania oraz prawidłowość wykorzystania środków PFRON w III kwartale 2012 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Protokół

32. Stowarzyszenie „Alter- Ego"
- kontrola realizacji zleconego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na pomocy osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom w formie Pogotowia Pomocy Postpenitencjarnej - prawidłowość wykorzystania dotacji w II kwartale 2013 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Zleceniobiorcy oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Protokół
 
33. Dom Dziecka w Gdyni - kontrola przestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych. Protokół wraz z wyjaśnieniami podmiotu kontrolowanego oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).
Protokół

34. Stowarzyszenie „Gaudium Vitae" im. Stanisławy Leszczyńskiej w Gdyni - kontrola realizacji zleconego zadania, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2013 roku.Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Zleceniobiorcy oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn zm.).
Protokół


35. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni
- kontrola problemowa w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Protokół


36. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 1 w Gdyni

- kontrola problemowa w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Protokół


37. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni - kontrola problemowa w zakresie: § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,P i PS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz prawidłowości wykorzystania środków PFRON w II kwartale 2013 r.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 Ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn zm.).
Protokół


38. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza"
- kontrola problemowa w zakresie § 22ust.2 Rozporządzenia MG,P i PS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz prawidłowość wykorzystania środków PFRON w II kw. 2013 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Zleceniobiorcy oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust 2 Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn zm.).
Protokół


39. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 6 w Gdyni,
ul. Leszczynki 74 – kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Protokół


40. Fundacja „Nasza Rodzina” w Szymankowie, ul. Lipowa 4,
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego – kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Protokół
    

Kontrole wewnętrzne

1. Zespół ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych - kontrola realizacji w 2012 roku programu pilotażowego „Aktywny samorząd".
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o wydaniu zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Protokół

 

2. Zespół ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny - kontrola stosowania instrukcji kancelaryjnej - rzeczowy wykaz akt. Protokół wraz z wyjaśnieniami podmiotu kontrolowanego oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


3. Zespół ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych - kontrola stosowania instrukcji kancelaryjnej - rzeczowy wykaz akt. Protokół wraz z wyjaśnieniami podmiotu kontrolowanego oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 07.01.2013
Data udostępnienia informacji: 07.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.03.2014 23:51 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
19.02.2014 21:39 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
02.02.2014 23:12 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
30.01.2014 12:18 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
20.01.2014 23:50 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
14.01.2014 13:48 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
13.01.2014 11:13 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
30.12.2013 08:16 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
22.12.2013 23:57 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
12.12.2013 13:56 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
05.12.2013 10:54 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
03.12.2013 10:41 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
25.11.2013 11:46 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
19.11.2013 12:23 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
19.11.2013 12:23 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
30.10.2013 23:26 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
30.10.2013 23:18 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
21.10.2013 11:12 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
25.09.2013 12:07 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
24.09.2013 14:14 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
30.08.2013 10:30 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
19.08.2013 11:23 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
14.08.2013 01:04 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
08.08.2013 22:57 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
30.07.2013 15:24 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
27.06.2013 23:59 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
26.06.2013 21:09 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
07.01.2013 13:41 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
07.01.2013 13:30 Dodanie informacji Paweł Włodarczak