Rok 2013


17. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 - kontrola doraźna dotycząca prawidłowości wydawania abonamentów parkingowych typu "M" i "N", i bezpłatnych (w tym systemem informatycznym) w okresie od I - IX 2013 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 23 października do 8 listopada 2013 roku.
Sprawozdanie Nr 23/2013 z 8 listopada 2013 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

16.
PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.
Gdynia, ul. Świętojańska 71/1 - kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej przez Urząd Miasta Gdyni dla Profesja L.O. dla Dorosłych, L.O. Uzupełniające dla Dorosłych - 2012 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 14 listopada do 30 grudnia 2013 roku.
Protokół Nr 25/2013 z 8 stycznia 2014 roku
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

15.
Wydział Geodezji Urzędu Miasta Gdyni
- kontrola doraźna dotycząca terminowości realizacji spraw w 2013 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 8 do 25 listopada 2013 roku.
Sprawozdanie Nr 24/2013 z 29 listopada 2013 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

14.
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni, ul. Starodworcowa 36
- kontrola planowa dotycząca 2012 roku w zakresie: wyliczenia średniorocznej struktury zatrudnienia w świetle art. 30a Karty Nauczyciela, sposobu naliczania oraz celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, celowości i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkoły.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 28 listopada do 13 grudnia 2013 roku.
Protokół Nr 26/2013 z 20 grudnia 2013 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

13.
Punkt Przedszkolny "Bystrzaki" w Gdyni, ul. Jemiołowa 49
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczania dotacji udzielonej przez Urząd Miasta Gdyni - 2012 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 21 października do 15 listopada 2013 roku.
Protokół Nr 22/2013 z 20 listopada 2013 roku (pdf) 
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

12.
Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni, ul. Abrahama 55
- kontrola planowa dotycząca:
1. rekontroli rozliczenia dotacji za 2011 rok do budynków mieszkalnych komunalnych i lkokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych oraz lokali socjalnych i utrzymania terenów,
2. rozliczenia dotacji do lokali socjalnych i kosztów utrzymania terenów Gminy - 2012 rok. 
Termin przeprowadzenia kontroli: od 11 września do 4 października 2013 roku.
Protokół Nr 21/2013 z 16 października 2013 roku (pdf) 
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

11.
Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
- Wydziały: Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, Architektoniczno-Budowlany, Inwestycji, Środowiska - kontrola planowa, obejmująca rok 2012/2013, w zakresie:
1. załatwiania spraw (w tym prowadzenia akt) dotyczących udostępniania informacji publicznej, z uwzględnieniem informacji przetworzonej i do ponownego wykorzystania (stosowany tryb postępowania przy udzielaniu odpowiedzi i ew. wydawaniu decyzji, terminowość, pobieranie opłaty na pokrycie kosztów, tryb doręczenia (poczta elektroniczna, ePUAP, tradycyjny), prowadzenie akt wg JRWA);
2. Prowadzenia spraw i akt zawierających żądania otrzymane i przesyłki wysłane ePUAP-em (postępowanie z naturalnymi dokumentami elektronicznymi w systemie SIDAS i poza nim, weryfikacja podpisu i integralności dokumentu, prowadzenie akt spraw - tradycyjnych i w SIDAS, tryb doręczania w kontekście żądania klienta opartego na art. 391 k.p.a z uwzględnieniem art. 46 § 3 k.p.a., archiwizacja).
Termin przeprowadzenia kontroli: od 18 lipca do 14 sierpnia 2013 roku.
Protokół Nr 20/2013 z 14 sierpnia 2013 roku (pdf) 
Wyłączeń w treści obejmujących tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

10.
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, ul. Bema 26
- kontrola planowa dotycząca rozliczenia kosztów produkcji (analiza poszczególnych inscenizacji) w szczególności: honorariów, kosztów eksploatacji, wpływów z biletów - 2012 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 19 lipca do 5 sierpnia 2013 roku.
Protokół Nr 19/2013 z 14 sierpnia 2013 roku  (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

9.

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni - kontrola doraźna sprawy ROD.6220.33.2012.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 10 do 17 maja 2013 roku.
Sprawozdanie Nr 16/2013 z 17 maja 2013 roku (pdf) 
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

8.
Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" w Gdyni, ul. Stanisławy Fleszerowej-Muskat 1
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczania dotacji udzielonej przez Urząd Miasta Gdyni - 2012 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 17 kwietnia do 29 maja 2013 roku.
Protokół Nr 12/2013 z 29 maja 2013 roku (pdf)  
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

7.
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny "Perspektywa" z siedzibą w Gdyni, ul. Rumska 16/1
- kontrola planowa obejmująca 2012 rok, dotycząca celowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej" na podstawie umów zawartych w 2009 i 2012 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 27 czerwca do 24 lipca 2013 roku.
Protokół Nr 18/2013 z 24 lipca 2013 roku (pdf) 
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6.
Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa z siedzibą w Gdyni, ul. Św. Mikołaja 1
- kontrola planowa obejmująca 2012 rok, dotycząca celowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej" na podstawie umów zawartych w 2010 i 2012 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 14 maja do 26 czerwca 2013 roku.
Protokół Nr 15/2013 z 26 czerwca 2013 roku (pdf) 
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5.

Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni, ul. Warszawska 67A
- kontrola planowa dotycząca rozliczenia dotacji do lokali socjalnych i kosztów utrzymania terenów Gminy - 2012 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 10 do 24 czerwca 2013 roku.
Protokół Nr 17/2013 z 28 czerwca 2013 roku (pdf)

4.
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego z siedzibą w Gdyni, ul. Portowa 2
- kontrola planowa obejmująca 2012 rok, dotycząca celowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej" na podstawie umów zawartych w 2009 i 2012 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 17 kwietnia do 6 maja 2013 roku.
Protokół Nr 13/2013 z 7 maja 2013 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3.
Gdyńskie Stowarzyszenie "Familia" z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 89
- kontrola planowa obejmująca 2012 rok, dotycząca celowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej" na podstawie umów zawartych w 2009 i 2012 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 28 lutego do 27 marca 2013 roku.
Protokół Nr 3/2013 z 2 kwietnia 2013 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2.
Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni" z siedzibą w Gdyni, ul. Modrzewiowa 4
- kontrola planowa dotycząca celowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej" - umowy zawarte w 2012 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 11 do 28 lutego 2013 roku.
Protokół Nr 2/2013 z 28 lutego 2013 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

1.
Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51
- kontrola doraźna dotycząca zatrudnienia, płac oraz umów cywilnoprawnych 2012/2013 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 6 do 11 lutego 2013 roku.
Sprawozdanie Nr 1/2013 z 14 lutego 2013 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Lidia Rumel-Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2013
Data udostępnienia informacji: 08.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.09.2014 11:52 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2014 11:51 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2014 10:43 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2014 10:08 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2014 10:06 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2014 10:03 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
03.09.2014 11:40 Zmiana załącznika Lidia Rumel-Czarnowska
03.09.2014 11:28 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
26.08.2014 15:42 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
25.08.2014 11:11 Zmiana załącznika Lidia Rumel-Czarnowska
25.08.2014 10:50 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
20.08.2014 09:46 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
18.08.2014 09:49 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
31.03.2014 11:10 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
31.03.2014 10:35 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
28.03.2014 15:31 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
28.03.2014 15:26 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
27.03.2014 09:55 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
27.03.2014 09:41 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
26.03.2014 14:35 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
26.03.2014 13:37 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
26.03.2014 13:35 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
26.03.2014 12:15 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
25.03.2014 14:19 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2013 13:17 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2013 13:15 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2013 11:20 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2013 11:17 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2013 09:46 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
27.05.2013 11:39 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
27.05.2013 10:18 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
27.05.2013 08:43 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
09.05.2013 14:11 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
09.05.2013 14:09 Zmiana załącznika Lidia Rumel-Czarnowska
09.05.2013 13:58 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
09.05.2013 13:28 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
09.05.2013 10:45 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
08.05.2013 08:57 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska