Rok 2012

24.
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Orła Białego w Gdyni, ul. Chabrowa 43
- kontrola planowa dotycząca 2011 roku w zakresie: poprawności wyliczania średniorocznej struktury zatrudnienia w świetle art. 30a Karty Nauczyciela, sposobu naliczania oraz celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, celowości i efektywności środków na dowożenie uczniów do szkoły.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 6 do 28 grudnia 2012 roku.
Protokół Nr 24/2012 z 10 stycznia 2013 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z póź.zm.).


23.
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Morska 192
- kontrola planowa dotycząca roku 2011 w zakresie: poprawności wyliczania średniorocznej struktury zatrudnienia w świetle art. 30a Karty Nauczyciela, sposobu naliczania oraz celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, celowości i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 6 grudnia 2012 r. do 3 stycznia 2013 r.
Protokół Nr 23/2012 z 3 stycznia 2013 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z póź.zm.).

22.
Stowarzyszenie Społecznej Edukacji NON STOP, ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych na zadanie "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na Żeglarzy 5" - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 29 listopada do 17 grudnia 2012 roku.
Protokół Nr 21/2012 z 17 grudnia 2012 wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926, z póź.zm.).


21.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Energetyków 13a w Gdyn
i - kontrola doraźna dotycząca działania i organizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 29 października do 9 listopada 2012 roku.
Sprawozdanie Nr 18/2012 z 9 listopada 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania sprawozdanie bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926, z póź. zm.).


20.
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24
- kontrola doraźna dotycząca gospodarki drewnem pozyskanym w wyniku prac związanych z utrzymaniem drzewostanu miejskiego na terenach gminnych.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 16 do 28 listopada 2012 roku.
Sprawozdanie Nr 20/2012 z 29 listopada 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania sprawozdanie bez załączników (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926, z póź.zm.).


19.
Wydział Geodezji Urzędu Miasta Gdyni
- kontrola doraźna dotycząca postępowań w sprawach o podział nieruchomości wszczynanych na podstawie wniosków Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni w trybie art. 95 i 97 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 28 do 30 listopada 2012 roku.
Sprawozdanie Nr 22/2012 z 30 listopada 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania sprawozdanie bez załączników (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926, z póź.zm.).


18.
•  Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni, ul. Leopolda Staffa 10,
•  Zespół Szkół Nr 9 w Gdyni, ul. Chylońska 227,
•  Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni, ul. Władysława IV 54,
kontrola doraźna, której przedmiotem były umowy najmu z 2012 roku obowiązujące w czasie kontroli, w związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacji budynków placówek oświatowych.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 14 do 27 listopada 2012 roku.
Sprawozdanie Nr 19/2012 z 26 listopada 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania sprawozdanie bez załączników (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926, z póź.zm.).


17.
Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni, ul. Abrahama 55
- kontrola planowa dotycząca rozliczenia dotacji za 2011 rok do budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych oraz lokali socjalnych i utrzymania terenów gminnych.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 8 października do 9 listopada 2012 roku.
Protokół Nr 17/2012 z 26 listopada 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)


16.
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" z siedzibą w Gdańsku, ul. Agrarna 2
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości wykorzystania środków finansowych na realizację zadania: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej "Mrowisko" w Gdyni Redłowie, prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej i Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej przy Płk. Dąbka 52; prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej i Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej przy Opata Hackiego 17 - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 24 września do 26 października 2012 roku.
Protokół Nr 16/2012 z 26 października 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926, z póź.zm.).


15.
Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL":
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
-
Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych,
- Szkoła Policealna
w Gdyni, ul. Świętojańska 47/3 -
kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczania dotacji udzielonej przez Urząd Miasta Gdyni - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 18 kwietnia do 6 czerwca 2012 roku.
Protokół Nr 6/2012 z 6 czerwca 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników (pdf) wraz z → zaleceniami pokontrolnymi (pdf) i → odpowiedzią na zalecenia (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z póź.zm.).


14.
Fundacja "Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej" z siedzibą w Gdańsku, ul. Brzozowa 15A
- kontrola planowa dotycząca celowości wykorzystania dotacji przekazanych przez Gminę Miasta Gdyni - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 31 sierpnia do 11 września 2012 roku.
Protokół Nr 14/2012 z 14 września 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z póź.zm.).


13.
Samodzielne Stanowisko ds. Miejskiego Portalu Internetowego Urzędu Miasta Gdyni
- kontrola planowa dotycząca funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 23 lipca do 10 sierpnia 2012 roku.
Protokół Nr 12/2012 z 28 sierpnia 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


12.
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141-143
- kontrola planowa dotycząca struktury zakupu książek, stanu informatyzacji filii, struktury wypożyczeń, prowadzonych działań edukacyjnych - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 20 lipca do 3 sierpnia 2012 roku.
Protokół Nr 11/2012 z 3 sierpnia 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z póź.zm.).


11.
Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego "Zielona Myśl" z siedzibą w Gdyni, ul. Goska 18K
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości wykorzystania środków finansowych na realizację zadania: - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Gdyni Redłowo, - prowadzenie pomocy psychologicznej dla mam/rodziców niemowląt i małych dzieci - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 18 kwietnia do 16 maja 2012 roku.
Protokół Nr 4/2012 z 18 maja 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z póź.zm.).


10.
Fundacja "Gdyński Most Nadziei", ul. Władysława IV 51
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości wykorzystania środków finansowych na realizację zadania pn. "Akademia Walki z Rakiem" i "Odważni wygrywają - profilaktyka raka jądra - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 3 do 17 września 2012 roku.
Protokół Nr 15/2012 z 20 września 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


9.
Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
- kontrola planowa dotycząca zgodności obowiązków służbowych i odpowiedzialności pracowników z faktycznie wykonywanymi zadaniami.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 23 lipca do 9 sierpnia 2012 roku.
Protokół Nr 13/2012 z 14 sierpnia 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


8.
Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni, ul. Warszawska 67A
- kontrola planowa dotycząca rozliczenia dotacji za 2011 rok do budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych oraz lokali socjalnych i utrzymania terenów gminnych.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 18 czerwca do 4 lipca 2012 roku.
Protokół Nr 10/2012 z 6 lipca 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


7.
Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni, ul. Abrahama 55
- kontrola doraźna dotycząca skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Batorego 20, 22, 24 na działania Administracji Budynków Komunalnych Nr 3.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 28 maja do 5 czerwca 2012 roku.
Sprawozdanie Nr 9/2012 z 5 czerwca 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania sprawozdanie bez załączników (pdf)


6.
Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Gdyni
- kontrola doraźna dotycząca skargi właściciela firmy Pol-Zet Druk na wyniki przetargu, na dostawę papierowych artykułów sanitarnych dla Urzędu Miasta Gdyni.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 7 do 17 maja 2012 roku.
Sprawozdanie Nr 8/2012 z 17 maja 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania sprawozdanie bez załączników (pdf)


5.
Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni
- kontrola doraźna dotycząca prawidłowości zawarcia umowy o wykonanie kubków ceramicznych z nadrukiem oraz poprawności wykonania umów dotyczących poprawności odławiania zwierząt dzikich i egzotycznych.
Termin przeprowadzenia kontroli:  od 28 marca do 12 kwietnia 2012 roku.
Sprawozdanie Nr 5/2012 z 12 kwietnia 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania sprawozdanie bez załączników (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z póź.zm.).


4.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gdyni, ul. Opata Hackiego 13
- kontrola doraźna dotycząca rozliczenia dotacji za 2011 rok
Termin przeprowadzenia kontroli: od 30 stycznia do 14 lutego 2012 roku.
Sprawozdanie Nr 2/2012 z 17 lutego 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania sprawozdanie bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


3.
Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin w Gdyni, ul. Sienkiewicza 36/3 -
kontrola planowa dotycząca prawidłowości realizacji zadania pn. "Sprawność" w oparciu o umowę z 30 grudnia 2010 roku nr KB/813/PON/29/W/2010 - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 21 do 30 marca 2012 roku.
Protokół Nr 4/2012 z 2 kwietnia 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


2.
•  Gimnazjum Nr 1 w Gdyni, ul. 10 lutego 26,
•  X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, ul. Władysława IV 58,
•  IV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, ul. Morska 186,
•  Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27,
•  Szkole Podstawowej Nr 35 w Gdyni, ul. Uczniowska 1,
•  Zespole Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni, ul. Wiczlińska 33,
•  Szkole Podstawowej Nr 39 w Gdyni, ul. Adm. J. Unruda 88,
•  Szkole Podstawowej Nr 10 w Gdyni, ul. Morska 192,
•  Technikum Transportowym w Gdyni, Al. Zwycięstwa 194,
kontrola planowa, której przedmiotem była weryfikacja zgodności deklaracji ze stanem faktycznym w zakresie odpłatnego wynajmu pomieszczeń, w budynkach placówek oświatowych poddanych termomodernizacji, w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu placówek oświatowych na terenie Gdyni” - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 15 lutego do 20 marca 2012 roku.
Protokół Nr 3/2012 z marca 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


1.
Przedszkole Nr 42 "Pod Modrzewiem" w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 199a
- kontrola planowa  dotycząca: poprawności wyliczania średniorocznej struktury zatrudnienia w świetle art. 30a Karty Nauczyciela, sposobu naliczania oraz celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 12 do 20 stycznia 2012 roku.
Protokół Nr 1/2012 z 25 stycznia 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Lidia Rumel-Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 29.02.2012
Data udostępnienia informacji: 17.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.05.2013 09:00 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
06.05.2013 11:35 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
06.05.2013 11:32 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
06.05.2013 11:31 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
02.05.2013 12:07 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
02.05.2013 12:05 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
02.05.2013 12:03 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
02.05.2013 11:41 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
14.01.2013 09:37 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
12.12.2012 14:01 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
12.12.2012 13:59 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
12.12.2012 13:47 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
10.12.2012 13:47 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
10.12.2012 13:39 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
10.12.2012 13:37 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
10.12.2012 13:36 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
10.12.2012 12:29 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
10.12.2012 10:45 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
10.12.2012 10:09 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
10.12.2012 09:49 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
07.12.2012 12:25 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
07.12.2012 11:49 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
06.12.2012 13:10 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
06.12.2012 13:01 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
06.12.2012 12:23 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
06.12.2012 12:22 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
06.12.2012 12:20 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
06.12.2012 12:09 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
06.12.2012 11:25 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
06.12.2012 10:48 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
06.12.2012 10:36 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
06.12.2012 10:23 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
05.12.2012 15:04 Zmiana załącznika Lidia Rumel-Czarnowska
05.12.2012 14:47 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
05.12.2012 13:37 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
05.12.2012 13:10 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
05.12.2012 12:53 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
05.12.2012 12:50 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
19.10.2012 17:54 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
19.10.2012 17:51 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
19.10.2012 17:11 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
19.10.2012 17:09 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
19.10.2012 16:53 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
18.07.2012 11:59 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
18.07.2012 11:08 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
18.07.2012 10:35 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
18.07.2012 10:34 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.07.2012 10:02 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
12.06.2012 09:07 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
05.06.2012 15:23 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
05.06.2012 15:22 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
05.06.2012 14:40 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
05.06.2012 14:25 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
05.06.2012 14:16 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
05.06.2012 11:37 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
19.04.2012 09:41 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
19.04.2012 09:40 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
19.04.2012 09:39 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
19.04.2012 09:37 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
19.04.2012 09:37 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
19.04.2012 09:35 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
19.04.2012 09:34 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
19.04.2012 09:30 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
19.04.2012 09:29 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
17.04.2012 08:40 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska