Rok 2007

przedmioty kontroli:

1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni- kontrola planowa dot. przestrzegania procedur określonych w przepisie art. 187 utawy z 30. 06. 2005 r. o finansach publicznych. Protokół z kontroli nr 20/2006 z 10.01.2007 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

2. Wydziały UMG: Inwestycji, Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, Budżetu - kontrola planowa dot. projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport (ul. J. Wiśniewskiego, Trasa Kwiatkowskiego) - zgodność działań z harmonogramem procedur, weryfikowanie dokumentów z listami sprawdzającymi - 2006 r. Protokół z kontroli nr 21/2006 z 22.12.2006 r. wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

3. VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni - kontrola planowa dot. zamówień publicznych, wynikających z ustawy - Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, prawidłowości naliczania wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia (tzw. 13-tki) gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 2005 rok. Protokół z kontroli nr 22/2006 z 26.01.2007 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 w Gdyni, ul. Olgierda 57 - kontrola planowa dot. rozliczania, prawidłowości i celowości wydatków w 2006 r. Protokół z kontroli nr 02/2007 wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

5. Wydziały Urzędu Miasta Gdyni: Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Architektoniczno-Budowlany- kontrola doraźna dot. wydanych decyzji na wycinkę lasu przy ul. Bosmańskiej (działka nr 73/9 k.m. 124) w świetle przestrzegania koniecznych procedur, kompetencji gminy i jej organów oraz kontrolę procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy, dot. ww. działki przy ul. Bosmańskiej w całości porośniętej drzewami. Sprawozdanie nr 01/2007 15.02.2007 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

6. Wydziały UMG: Inwestycji, Budżetu, Polityki Gospodarczej i Nieruchomości oraz Referat Kadr - kontrola planowa dot. projektów realizowanych w ramach SPO-T (ul. J. Wisniewskiego i Trasa Kwiatkowskiego)-zgodnośc działań z harmonogramem procedur, weryfikowanie dokumentów z listami sprawdzającymi, zastępowalność pracowników - 2006/2007. Protokół nr 05/2007 z 24.04.2007 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

7. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni - kontrola planowa dot. sposobu zatrudniania, zawierania umów zleceń, sposobu wykorzystania nieruchomości przy ul. Reja 2a i ul. Chrzanowskiego 3/5 - 2006 i 2007 rok. Protokół nr 04/2007 z kontroli wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.


8. Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni - kontrola planowa dot. prawidłowości i efektywności windykacji czynszowych i świadczeń od najemców lokali mieszkalnych w zasobach ABK Nr 3 w 2006 r. Protokół z kontroli nr 03/2007 z 13. 04. 2007 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

9. Hala Sportowo - Widowiskowa w Gdyni - kontrola planowa dot. celowości wydatków i ewidencji dokumentacji - 2006 r. Protokół nr 06/2007 z 17 maja 2007 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

10. Wydziały Urzędu Miasta Gdyni: Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - kontrola doraźna dot. wyjaśnienia wycinki drzewa (wiśnia piłkowana) przy ul. Wojewódzkiej 6 w Gdyni - 2007 r. Sprawozdanie z kontroli nr 09/2007 z 22 maja 2007 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

11. Gdyńskie Centrum Innowacji - kontrola planowa dot. wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli nr 12/2006, dokumentacji dot. firm korzystających z PNT i ujęcia w deklaracjach podatkowych powierzchni zajętych na cele gospodarcze - 2006. Protokół Nr 07/2007 z 30.05.2007 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.


12
. Wydział Administracyjny UMG - pracownia KSERO - kontrola doraźna dot. rozliczeń wykonywanych fotokopii w pracowni KSERO - 2007 rok. Sprawozdanie nr 10/2007 z 6.06.2007 r. z kontroli doraźnej wraz z dokumentami kontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.


13.
Przychodnie lekarskie w Gdyni: Obłuże II, Centrum Zdrowia Psychicznego, Sanus, Dąbrowa - Dąbrówka, Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej, NZOZ Pogórze, Grabówek, Vita-Med, Wzgórze Św. Maksymiliana - kontrola planowa dot. realizacji zobowązań zawartych w paragrafie 4 pkt 8 umów dzierżawy budynków, zawartych z Gminą Gdynia oraz ujęcia w deklaracjach podatkowych powierzchni gospodarczej zgodnie z podpisanymi umowami - 2006 i 2007 r. Protokół z kontroli nr 08/2007 z 1. 06. 2007 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.


14
. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdyni - kontrola planowa dot. 5% wydatków - art. 187 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych - 2007 r. Protokół z kontroli Nr 12/2007 z 21.06.2007 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.


15.
Przychodnie lekarskie w Gdyni: U Źródła Marii, Orłowo, Witomino, Chylonia I, Zakład Rehabilitacji, Śródmieście-ul. Armii Krajowej 44, Działki Leśne, Śródieście - ul. Żwirki i Wigury - kontrola planowa dot. realizacji zobowązań zawartych w paragrafie 4 pkt 8 umów dzierżawy budynków, zawartych z Gminą Gdynia oraz ujęcia w deklaracjach podatkowych powierzchni gospodarczej zgodnie z podpisanymi umowami - 2006 i 2007 r. Protokół z kontroli nr 11/2007
z 2. 07. 2007 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

16. Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141-143 - kontrola planowa dot. zatrudnienia i remontów w filiach - 2005 i 2006 r. Protokół z kontroli nr 13/2007 z 25.07.2007 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

17. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni - kontrola planowa dot. projektów realizowanych w ramach SPO-T (ul. J. Wiśniewskiego, Trasa Kwiatkowskiego) - rzetelność weryfikacji i zgodności realizowanych inwestycji z polityką ochrony środowiska - 2007 rok. Protokół nr 15/2007 z 24. 08. 2007 r.do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

18. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Gdyni, ul. Chlebowa 19-kontrola planowa dot. rozliczenia, prawidłowości i celowości wydatków - 2005 i 2006 rok. Protokół Nr 14/2007 z 16.08.2007 r. wraz z zaleceniami pokontrolnymi i załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

19. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, ul. Witomińska - kontrola planowa dot. kontroli 5%
wydatków - 2007 rok na podst. art. 187 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami). Protokół Nr 16/2007 z 26.09.2007 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.    


20. Zarząd Dróg i Zieleni, Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 - kontrola planowa dot. badania 5% wydatków w 2007 roku na podst. art. 187 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) oraz organizacji jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Zieleni.Protokół nr 17/2007 z 17.10.2007 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

21. Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65 - kontrola doraźna dot. organizacji i funkcjonowania Internatu i Stołówki, remonty oraz zatrudnienie w latach 2006 - 2007. Sprawozdanie nr 18/2007 z 31.10.2007 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. 

22. Wydziały Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54: Inwestycji, Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, Budżetu oraz Referat Kadr- kontrola planowa dot. projektów realizowanych w ramach SPO-T (ul.J. Wiśniewskiego i Trasa Kwiatkowskiego)-zgodność działań z harmonogramem procedur, weryfikowanie dokumentów, zastępowalność pracowników - IV do XI 2007 r.Protokół Nr 19/2007 z 14.11.2007 r. z kontroli do wglądu w siedzibie Biura Kontroli (zaleceń pokontrolnych nie wydano). 

23. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gdyni, ul. Hodowlana 27/1 - kontrola planowa dot.rozliczenia, prawidłowości i celowości wydatków w 2005 i 2006 roku. Protokół nr 20/2007 z 26.11.2007 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli (zaleceń pokontrolnych nie wydano).

24. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, ul. Władyława IV 12/14 - kontrola planowa dot. przestrzegania procedur określonych w przepisie art. 187 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn.zm.) w 2007 roku. Protokół Nr 21/2007 z 13.12.2007 r. wraz z załącznikami  do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

25. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni, ul. Wolności 22 b - kontrola planowa dotycząca najmu pomieszczeń zbędnych na cele statutowe i funduszu socjalnego - 2007 rok. Protokół Nr 22/2007 z 23.01.2007 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Marek Grześ
Data udostępnienia informacji: 25.07.2007