Rok 2006

przedmioty kontroli:

1. URZĄD MORSKI w Gdyni - kontrola prowadzonych przez U.M. umów dzierżaw gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa - 2005 rok.
termin: 2006-01-20
uwagi: Protokół Nr 18/2005 z 20. 01. 2006 roku do wglądu w siedzibie Biura Kontroli (nie wydano zaleceń pokontrolnych)

2. Wydział Administracyjny UMG -postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:system monitorowania samochodów GPS;materiały biurowe na 2006 r.
termin: 2006-03-07
uwagi: Sprawozdanie nr 03/2006 z kontroli doraźnej do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

3. Wydziały UMG: Inwestycji, Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, Budżetu - projekty realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego-Transport(ul. J. Wiśniewskiego i Trasa Kwiatkowskiego)
termin: 2006-02-17
uwagi: Protokół nr 01/2006 wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

4. Wydziały UMG: Inwestycji, Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,Nadzoru Właścicielskiego,Budżetu i Referacie Kadr -projekty realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport (ul.J.Wiśniewskiego i Trasa Kw.)
termin: 2006-02-23
uwagi: Protokół Nr 02/2006 wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej-kontrola doraźna procedur udzielania dofinansowania na likwidację barier architekt. ze środków finansowych PFRON
termin: 2006-03-22
uwagi: Sprawozdanie nr 05/2006 z 22.03.2006 r. z kontroli doraźnej wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

6. Wydziały UMG: Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, Dróg, Gospodarki Komunalnej - kontrola doraźna decyzji Nr MGZ/17/06 w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w sprawie ekspozycji reklamy.
termin: 2006-03-29
uwagi: Sprawozdanie nr 06/2006 z 29.03.2006 z kontroli doraźnej wraz załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

7. Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 - przestrzeganie ustawy z 29.01.2004 r.-prawo zamówień publicznych:inwestycje i remonty 2005 rok.
termin: 2006-04-26
uwagi: Protokół Nr 07/2006 z 26.04.2006 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

8. Projekty realizowane w ramach SPO-T (ul. J. Wisniewskiego,Trasa Kwiatkowskiego)-zgodność działań z harmonogramem procedur,weryfikowanie dokumentów z listami sprawdzającymi-2006 rok.
termin: 2006-05-19
uwagi: Protokół nr 08/2006 z 19.05.2006 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

9. Zespół Szkół Nr 14, ul. Nagietkowa 73; Kontrola dotyczyła: przestrzegania ustawy z 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych nacele statutowe, gospodarowania środkami ZFŚS, nal
termin: 2006-03-31
uwagi: Protokół kontroli nr 4/2006-PBK.0912-4/2006 31.03.2006 r.

10. Zespół Szkół Nr 9 - dysponowanie środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przyznawania premii osobom sprzątającym za dodatkową pracę, wykorzystanie środków przeznaczonych na modernizację - 2005 i I-IV 2006 r.
termin: 2006-06-06
uwagi: Protokół nr 09/2006 z 6 czrerwca 2006 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - przestrzeganie procedur wewnętrznej kontroli finansowej, wynikającej z przepisu art. 187 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
termin: 2006-06-30
uwagi: Protokół nr 10/2006 z 30. 06. 2006 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

12. Wydział Budynków UMG - przestrzeganie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych -2005 rok
termin: 2006-07-07
uwagi: Protokół nr 11/2006 z 7.07.2006 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

13. Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni - zasady zatrudniania personelu medycznego i realizacja tzw. "ustawy 203" - 2005 rok
termin: 2006-08-23
uwagi: Protokół Nr 13/2006 z 23.08.2006 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi znajduje się w siedzibie Biura Kontroli do wglądu.

14. Gospodarowanie mieniem w Gdyńskim Centrum Innowacji - 2005
termin: 2006-07-10
uwagi: Protokół Nr 12/2006 z 26.07.2006 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi znajduje się w siedzibie Biura Kontroli do wglądu.

15. Celowość zakupów materiałów, sprzętu, wyposażenia dokonywana przez Wydział Administracyjny
termin: 2006-09-18
uwagi: Sprawozdanie nr 16/2006 z 02.10.2006 roku wraz z załącznikami znajduje się w siedzibie Biura Kontroli do wglądu.

16. Referat Kadr UMG - Zastępowalność pracowników zaangażowanych przy realizacji projektów w ramach SPO-T
termin: 2006-10-05
uwagi: Protokół nr 17/2006 z 5 .10.2006 r. wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

17. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMG -Rzetelność przeprowadzonych weryfikacji zgodności realizowanego projektu (Trasa Kwiatkowskiego i ul.J.Wiśniewskiego) z polityką ochrony środowiska.
termin: 2006-10-13
uwagi: Protokół nr 18/2006 z kontroli planowej wraz z zaleceniami pokontrolnymi z 13.10.2006 r. do wglądu w siedzibie BIura Kontroli.

18. Kontrola planowa dotycząca projektów realizowanych w ramach SPO-T, zgodność działąń z harmonogramem procedur, weryfikowanie dokumentów z listami sprawdzającymi.
termin: 2006-09-07
uwagi: Protokół nr 15/2006 z kontroli planowej wraz z zaleceniami pokontrolnymi z 12.09 2006 r. do wglądu w siedzibie BIura Kontroli

19. Wydział Gospodarki Komunalnej UMG-kontrola doraźna dot. prawidłowości nasadzeń, pielęgnacji drzewostanu i zieleni miejskiej w 2005 i 2006 r.Sprawozdanie nr 14/2006 z 30.1.2006 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

20. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMG - kontrola planowa dot. projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Trnasport - (ul. J. Wiśniewskiego, Trasa Kwiatkowskiego) rzetelność przeprowadzonych weryfikacji zgodności realizowanego projektu z polityką ochrony środowiska -2004 - 2006 r. Protokół z kontroli nr 18/2006 z 13.10.2006 r. do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

21. Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni - kontrola planowa dot. przestrzegania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych i zlecania prac remontowych w 2005 r. Protokół nr 19/2006 z 29.11.2006 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Marek Grześ
Data udostępnienia informacji: 06.07.2007