Gdynia w konkursie "Czyste powietrze Pomorza" 2015

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W 2015 R.
 
o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Miasta Gdyni przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
W ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2015)" istnieje możliwość dofinansowania inwestycji polegających na modernizacji źródeł energii cieplnej, czyli likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (tj. pompy ciepła, kolektory słoneczne), podłączeniem do sieci ciepłowniczej. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie), którzy planują w 2015/2016 r. przeprowadzenie inwestycji.
Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:
• 5 000 zł na montaż kotła opalanego gazem lub olejem opałowym dla budynku jednorodzinnego
• 12 500 zł na montaż kotła opalanego gazem lub olejem opałowym dla budynku wielorodzinnego
• 20 000 zł na jeden węzeł cieplny o mocy do 30 kW przy podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
• 30 000 zł na jeden węzeł cieplny o mocy powyżej 30 kW przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej
• 10 000 zł na montaż pompy ciepła
• 6 000 zł na montaż kolektorów słonecznych dla budynku jednorodzinnego
• 10 000 zł na montaż kolektorów słonecznych dla budynku wielorodzinnego

Gmina Miasta Gdyni będzie ubiegać się o środki w imieniu mieszkańców na dotacje
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Udzielenie dofinansowania jest uwarunkowane uzyskaniem najlepszych efektów ekologicznych. 

W ramach realizacji projektu mieszkańcy Gdyni uzyskają dodatkowe dofinansowanie
z budżetu miasta, ale nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 
 
Do konkursu mogą być zgłaszane zadania tylko nie rozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

Warunkiem udzielenia dofinansowania w 2015 jest:
 Wyrażenie chęci realizacji inwestycji do końca maja 2016 r.
 Zapewnienie środków własnych na realizację zadania
 Złożenie do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni stosownego wniosku w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

Dlaczego walczymy z „niską emisją*"?

Celem realizowanego zadania jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza powodowanego tzw. „niską emisją". Jakość powietrza którym oddychamy ma wpływ na nasze zdrowie. Dlatego niezmiernie ważne jest poniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja.

*Niska emisja - emisja szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości - nie większej niż 40 m.
Pochodzi z emisji komunikacyjnej oraz emisji pyłów i szkodliwych gazów wydobywających się z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania („Od toksycznych emisji do efektów zdrowotnych", Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, 2006).

Więcej na temat niskiej emisji można dowiedzieć się odwiedzając strony WWW:
www.misja-emisja.pl
www.czymoddychasz.plOsoba do kontaktu:
Sylwia Grabowska
Samodzielny Referat ds. Energetyki
tel. (58) 668 23 50
email: s.grabowska@gdynia.pl
pokój nr 312 (ul. 10 Lutego 24)

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku

Nazwa zadania: Czyste Powietrze Pomorza - Gdynia 2015
Koszt kwalifikowany zadania: 991 295,00 zł
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: Dotacja w kwocie 165 160,00 zł

Zadanie obejmuje modernizację źródeł ciepła na terenie Miasta Gdyni wraz z kampania informacyjną

www.wfosigw.gda.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Klawiter-Piwowarski
Data wytworzenia informacji: 09.03.2015
Data udostępnienia informacji: 09.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2016 11:08 Aktualizacja treści Paweł Klawiter-Piwowarski
09.08.2016 12:38 Aktualizacja treści Paweł Klawiter-Piwowarski
11.03.2015 14:58 Zmiana załącznika Sylwia Grabowska
09.03.2015 13:01 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik