Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka
Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 400 000 €
na zakup energii elektrycznej dla potrzeb
Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.


3. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.


4. Wymagane terminy wykonania przedmiotu zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.


5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.


6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone przepisami tzn.: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada:
1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy.
2. aktualną umowę generalną podpisaną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej,
lub
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.


7. Wysokość wadium: 10 000,00 zł


8. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %


9. Ofertę należy złożyć do dnia 13.12.2013r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
kancelaria Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. pok. 221
adres: 81-198 Pogórze, ul. Gen. W. Andersa 2A


10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 13.12.2013r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:

sala konferencyjna Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. pok. 225
adres: 81-198 Pogórze, ul. Gen. W. Andersa 2A


11. Termin związania ofertą 30 dni.


SIWZ


załącznik nr 1, 1a, 2 wer. Word

załącznik nr 3

załącznik nr 4


Pytania i odpowiedzi zamieszczone 12.12.2013r.
 
załącznik do odpowiedzi: zamienny załącznik nr 1 do siwz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 05.12.2013
Data udostępnienia informacji: 05.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.12.2013 11:31 Odpowiedzi na pytania Bartosz _Wardencki
05.12.2013 13:07 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
05.12.2013 13:04 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki