Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 400 000 €
na zakup energii elektrycznej
dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

4. Wymagane terminy wykonania przedmiotu zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.12.2012r. do dnia 31.12.2013r. Sprzedaż energii elektrycznej nie rozpocznie się przed odbiorem punktu poboru oraz zaistnieniu możliwości realizacji dostaw energii elektrycznej.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone przepisami tzn.: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada:

a. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy.
b. aktualną umowę generalną podpisaną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej,
lub
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

7. Wysokość wadium: 10 000,00 zł

8. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %

9. Ofertę należy złożyć do dnia 22.11.2012r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 22.11.2012r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 1a, 2 wer. Word

załącznik nr 3

załącznik nr 4

I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 20.11.2012r
załącznik do odpowiedzi:
   zamienny załącznik nr 1 do siwz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 14.11.2012
Data udostępnienia informacji: 14.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.11.2012 14:59 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
14.11.2012 13:02 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki