Wycinka drzew i krzewów stanowiących naturalne przeszkody lotnicze

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 400 000 €
na wykonanie usługi pn.:
„Wycinka drzew i krzewów stanowiących naturalne przeszkody lotnicze"

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wycinki drzew i krzewów stanowiących naturalne przeszkody lotnicze.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Termin rozpoczęcia usługi w zakresie wycinki drzew i krzewów do dnia 25.02.2013r.
2) Termin zakończenia usługi w zakresie wycinki drzew i krzewów do dnia 28.02.2013r.
3) Termin zakończenia całego przedmiot zamówienia (uporządkowanie terenu) do dnia 29.03.2013r.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną usługę polegające na wycince drzew i krzewów o wartości wycinki nie mniejszej niż 120 000,00 zł każda.
2) posiadają osoby zdolne do wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełnione, jeśli wykonawca:
a) wykaże się średnim rocznym zatrudnieniem 15 pracowników,
b) dysponuje osobami które posiadają następujące:
 doświadczenie: kierownik robót w zakresie zieleni z minimum 10 letnią praktyką,
 wykształcenie: 1 osoba z wyksztalceniem wyższym o profilu ogrodniczym, leśnym lub architektury krajobrazu, 1 osoba z wykształceniem średnim o profilu ogrodniczym, leśnym lub architektury krajobrazu,
c) dysponuje osobami które posiadają następujące uprawnienia: 3 osoby posiadające uprawnienia operatora pił spalinowych.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł.

7. Wysokość wadium: 4 500,00 zł

8. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %


9. Ofertę należy złożyć do dnia 19.02.2013r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 19.02.2013r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Termin związania ofertą 30 dni.


SIWZ

załacznik nr 1, 2, 3, 3a, 3b wer. Word

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 11.02.2013
Data udostępnienia informacji: 11.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.02.2013 12:43 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki