Wycinka drzew i krzewów pod inwestycje Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 387 000 €
na wykonanie usługi pn.:
„Wycinka drzew i krzewów pod inwestycje Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo"


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew i krzewów pod inwestycje Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 40 % wartości
zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.

4. Wymagane terminy wykonania zamówienia:
1) Termin zakończenia usługi w zakresie wycinki drzew i krzewów do dnia 30.01.2012r.
2) Termin zakończenia całego przedmiot zamówienia do dnia 10.03.2012r.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust 1 Regulaminu Zamówień Sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną usługę polegające na wycince drzew i krzewów o wartości wycinki nie mniejszej niż 20 000,00 zł każda.

2) posiadają odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione, jeśli wykonawca wykaże, że:

a) posiada następujące narzędzia i urządzenia techniczne w celu realizacji zamówienia, w tym:
- piły mechaniczne - 6 szt,
- koparko ładowarka - 1 szt,
- koparka o wysięgu ramienia co najmniej 8 m - 1 szt.,
- samochód ciężarowy o pojemności 10 m3 - 1 szt.

b) dysponuje osobami, które posiadają uprawnienia do: 
- 3 osoby posiadające uprawnienia operatora pił spalinowych,
- 1 osoba posiadająca uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki.

8. Wysokość wadium: 3 000,00 zł

9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena oferty brutto - 100 %

10. Ofertę należy złożyć do dnia 29.12.2011r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 29.12.2011r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3, 3a,3b wer. Word

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 20.12.2011
Data udostępnienia informacji: 20.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2013 13:34 archiwum Bartosz _Wardencki
02.01.2012 09:28 usunięcie Bartosz _Wardencki
20.12.2011 10:45 formatowanie tekstu Bartosz _Wardencki
20.12.2011 10:43 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki