Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 400 000 €
na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji
wykonania robót budowlanych pn.:
„Budowa drogi dojazdowej wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo"

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych dotyczących Budowa drogi dojazdowej wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 5 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.

4. Wstępnie określa się okres pełnienia nadzoru inwestorskiego na 64 miesiące tj. nad realizacją 4 miesiące od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót tj. do dnia upływu 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót od Wykonawców robót.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 Regulaminu Zamówień Sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej dwie usługi polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie robót wodno-kanalizacyjnych o wartości robót budowlanych netto minimum 3 500 000,00 zł w każdej usłudze, których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego do dnia upływu terminu składania ofert wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że nadzór ten został wykonany należycie.
Uwaga: Pojęcie „roboty wodno-kanalizacyjne" oznacza roboty związane z wykonywaniem, odbudową, rozbudową, przebudową oraz remontem sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub ogólnospławnej (sieci grawitacyjne lub ciśnieniowe lub podciśnieniowe) oraz obiektów budowlanych na tych sieciach (przepompownie, komory, zbiorniki retencyjne, zespoły urządzeń podczyszczających) wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia i odtworzeniem nawierzchni drogowych
b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej dwie usługi polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie robót drogowych zawierających wykonawstwo nawierzchni bitumicznych, o wartości robót budowlanych minimum 5 000 000,00 zł w każdej usłudze, których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego do dnia upływu terminu składania ofert wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że nadzór ten został wykonany należycie.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
e) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


8. Wysokość wadium: 6 000,00 zł

9. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %

10. Ofertę należy złożyć do dnia 12.07.2012r. do godz. 11 00 w siedzibie Zamawiającego:
Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 12.07.2012r. o godz. 12 00 w siedzibie Zamawiającego: Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.


SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3a, 3b, 3c

załącznik nr 4

Ogłoszenie na wybór Wykonawcy robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową dotyczące budowy drogi dojazdowej wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo


Pytania i Odpowiedzi zamieszczone dnia 10.07.2012r.

Pytania i Odpowiedzi zamieszczone dnia 10.07.2012r. -cz. 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 27.06.2012
Data udostępnienia informacji: 27.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2013 13:28 archiwum Bartosz _Wardencki
19.09.2012 14:56 usunięcie Bartosz _Wardencki
10.07.2012 11:23 odpowiedzi 2 Bartosz _Wardencki
10.07.2012 08:54 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
27.06.2012 16:02 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
27.06.2012 15:24 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki