Usługa nasadzeń drzew i krzewów wraz z trzyletnią pielęgnacją

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 400 000 €
na wykonanie usługi nasadzeń drzew i krzewów wraz z trzyletnią pielęgnacją


1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz wykonanie nasadzeń/przesadzeń drzew i krzewów wraz z trzyletnią pielęgnacją.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.

4. Wymagane terminy wykonania zamówienia:
1) Termin wykonania usługi w zakresie nasadzeń/przesadzeń w ciągu 45 dni od dnia podpisania umowy.
2) Termin wykonania usługi w zakresie pielęgnacji w ciągu 3 lat od dnia odbioru wykonanych nasadzeń/przesadzeń.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust 1 Regulaminu Zamówień Sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi w zakresie nasadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł netto każda.
2) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą, która posiada następujące doświadczenie: dwa lata pracy przy wykonywaniu terenów zieleni, wykształcenie wyższe kierunek: ogrodniczy, architektura krajobrazu.

8. Wysokość wadium: 3 000,00 zł

9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena oferty brutto - 100 %

10. Ofertę należy złożyć do dnia 23.04.2012r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 23.04.2012r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3, 3a wer. Word

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 13.04.2012
Data udostępnienia informacji: 13.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2013 13:34 archiwum Bartosz _Wardencki
24.04.2012 10:32 usunięcie Bartosz _Wardencki
13.04.2012 14:04 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
13.04.2012 14:02 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
13.04.2012 14:00 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
13.04.2012 13:57 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
13.04.2012 13:53 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki