Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o.

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 400 000 € na
świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości dla potrzeb
Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) oraz terenu zewnętrznego przed tym budynkiem wraz parkingiem zewnętrznym.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości w budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o łącznej powierzchni sprzątania minimum 2 500 m2 każda przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy.

7. Wysokość wadium: 900,00 zł

8. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %

9. Ofertę należy złożyć do dnia 07.02.2013r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 07.02.2013r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3 wer word

załacznik nr 1a

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7a

załącznik nr 7b

załącznik nr 7c

załącznik nr 7d

załącznik nr 7e

załącznik nr 8


I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 06.02.2013r. - zmiana terminu składania ofert

II. Zmiana terminu składania ofert zamieszczona 19.02.2013r.

III. Modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
załacznik do modyfikacji:
 załącznik nr 9 do siwz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 29.01.2013
Data udostępnienia informacji: 29.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2013 10:38 modyfikacja Bartosz _Wardencki
19.02.2013 14:45 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
19.02.2013 14:44 Modyfikacja Bartosz _Wardencki
06.02.2013 13:21 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
30.01.2013 14:01 Korekta Bartosz _Wardencki
29.01.2013 14:55 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki