Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 400 000 €
na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb
Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.


1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. Zamówienie obejmuje dostawę usług telekomunikacyjnych, w tym:
a) łącze ISDN PRA 15B+D (z możliwością rozbudowy do 30B+D) + 100 numerów DDI z jednolitą kolejną numeracją od 00 do 99,
b) trzy sztywne łącza telefoniczne w relacji pomiędzy pomieszczeniem przyłączy znajdującym się na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo a wieżą kontroli lotów Lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku,
c) zapewnienie możliwości zestawienia telefonicznych łączy sztywnych pomiędzy Służbami Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo a Służbami Państwowymi (np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe itp.) zlokalizowanymi na terenie miast Gdynia i Puck,
d) dostęp do sieci internet, w tym:
1) łącze stałe synchroniczne 50 Mbit/s + pula 32 stałych publicznych adresów IP v4 oraz v6,
2) łącze asynchroniczne 100/10 Mbit/s + pula 32 stałych publicznych adresów IP v4 oraz v6. 
e) łącze dzierżawione 2 Mbit/s pomiędzy pomieszczeniem przyłączy znajdującym się na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo a wieżą kontroli lotów Lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia 36 miesięcy od dnia 01.12.2012r.
Wykonawca rozpocznie świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia w następujących terminach:
a) łącze ISDN PRA 15B+D + 100 numerów DDI od dnia 01.12.2012r.
b) łącze stałe synchroniczne 50 Mbit/s + pula 32 stałych publicznych adresów IP v4 oraz v6 od dnia 01.12.2012r.
c) łącze asynchroniczne 100/10 Mbit/s + pula 32 stałych publicznych adresów IP v4 oraz v6 od dnia 02.04.2013.
d) trzy sztywne łącza telefoniczne w relacji Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo a Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy od dnia 04.03.2013r.
e) łącze dzierżawione 2 Mbit/s od dnia 04.03.2013r.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone przepisami tzn.: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że jest wpisany w zakresie objętym niniejszym postępowaniem do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia16.7.2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171 z 2004 r., poz. 1800 ze zm.).
b) posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy - w całym okresie prowadzenia przez Wykonawcę działalności, wykonał lub wykonuje przynajmniej pięć usług telekomunikacyjnych (usługa winna być świadczona na rzecz jednego Zamawiającego w sposób ciągły, przez okres co najmniej jednego roku) polegających na świadczeniu usług telefonii stacjonarnej, przy czym wartość netto każdej z tych usług powinna wynosić co najmniej 300 000,00 złotych. Wymienione usługi muszą być potwierdzone dokumentami (stanowiącymi załączniki do oferty) od odbiorcy usług, z których wynikałoby, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością.

7. Wysokość wadium: 15 000,00 zł

8. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %

9. Ofertę należy złożyć do dnia 10.10.2012r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 10.10.2012r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 1a, 2, 3 wer. word

załącznik nr 4

załącznik nr 5


I. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone 27.09.2012r - modyfikacja siwz
załączniki do odpowiedzi:
1) mapka z lokalizacją pomieszczenia przyłączy
2) zamienny załącznik nr 1, 3

II. Modyfikacja zamieszczona 02.10.2012r. - dotycząca przedmiotu zamówienia
załączniki do odpowiedzi:
zamienny załącznik nr 1, 1a wer. Word

III. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone dnia 02.10.2012r
załączniki do odpowiedzi:
zamienny załącznik nr 4

IV. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone dnia 18.10.2012r. -modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert 

V. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone 26.10.2012r.
załącznik do odpowiedzi:
zamienny załącznik nr 1a wer. Word

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 19.09.2012
Data udostępnienia informacji: 19.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.10.2012 10:14 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
18.10.2012 13:06 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
02.10.2012 14:16 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
02.10.2012 14:14 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
02.10.2012 14:12 Korekta Bartosz _Wardencki
02.10.2012 14:10 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
02.10.2012 14:06 modyfikacja Bartosz _Wardencki
27.09.2012 14:00 Korekta Bartosz _Wardencki
27.09.2012 13:58 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
19.09.2012 15:58 publikacja Bartosz _Wardencki
19.09.2012 15:58 publikacja ogłoszenia Bartosz _Wardencki
19.09.2012 15:11 Korekta Bartosz _Wardencki
19.09.2012 15:10 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki