Rozbiórka schronohangaru samolotowego, wojskowych obiektów ziemnych wraz z niwelacją terenu

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4 845 000 €
na roboty budowlane pn.:
„Rozbiórka schronohangaru samolotowego, wojskowych obiektów ziemnych
wraz z niwelacją terenu"

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 
1) Rozbiórka schronu samolotowego nr 8 wraz z:
  a) demontażem posadzki z płyt żelbetowych, złożeniem płyt we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, po wykonaniu rozbiórki i uprzątnięciu terenu ponownym ułożeniem płyt w poprzednim miejscu z zachowaniem niezbędnej technologii umożliwiającej późniejsze stabilne zachowanie się tak utworzonej płaszczyzny podczas eksploatacji jako tymczasowy parking samochodowy,
  b) rozkruszeniem elementów żelbetowych w celu pozyskania gruzu odpowiedniego do wykorzystania w robotach budowlanych. Pozyskane podczas rozbiórek gruz, stal złomowa i masy ziemne będą składowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w odległości do 1 km. Utylizacja pozostałych elementów z rozbiórki nie nadających się do ponownego wykorzystania.

2) Rozbiórka i likwidacja następujących wojskowych obiektów ziemnych:
  a) schron ziemny SE - 4 szt.
  b) schron ziemny SDE - 1 szt.
  c) schron ziemny - 1 szt.
  d) wał ziemny ochronny - 3 szt.
wraz z rozkruszeniem elementów żelbetowych w celu pozyskania gruzu odpowiedniego do wykorzystania w robotach budowlanych. Pozyskane podczas rozbiórek gruz, stal złomowa i masy ziemne będą składowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w odległości do 1 km. Utylizacja pozostałych elementów z rozbiórki nie nadających się do ponownego wykorzystania.

3) Demontaż drzwi żelbetowych schronohangarów nr: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 z kompletnym demontażem urządzeń zamykających (wciągarki), instalacją elektryczną zasilającą te urządzenia i podtorzem. Elementy betonowe podlegają skruszeniu. Pozyskaną stal złomową i gruz betonowy Wykonawca złoży w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

4) Niwelacja terenu. Roboty niwelacyjne na terenie ok. 11 ha, w ramach których wykonywane będą prace związane z usunięciem zanieczyszczeń stałych i wyrównaniem terenu.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga wykonania całego przedmiotu zamówienia i zgłoszenia zakończenia robót do 15.12.2011r.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali,
  a) co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda w zakresie robót rozbiórkowych konstrukcji żelbetowej
lub
  b) co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie robót rozbiórkowych obiektu o konstrukcji żelbetowej o kubaturze użytkowej nie mniejszej niż 1500 m3.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

8. Wysokość wadium: 10 000,00 zł

9. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %

10. Ofertę należy złożyć do dnia 04.11.2011r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 04.11.2011r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załacznik nr 1, 2, 3, 3a wer. word

załacznik nr 4

załacznik nr 5

załacznik nr 6

załacznik nr 7


I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone dnia 02.11.2011r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 21.10.2011
Data udostępnienia informacji: 21.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2013 13:21 archiwum Bartosz _Wardencki
10.10.2012 12:58 przegląd Bartosz _Wardencki
07.11.2011 14:59 zdjęcie ogłoszenia Bartosz _Wardencki
02.11.2011 12:31 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
21.10.2011 11:21 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki