Remont płaszczyzny postoju samolotów wraz z wymianą szwów technologicznych dróg kołowania

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 €
na roboty budowlane pn.:
„Remont płaszczyzny postoju samolotów wraz z wymianą szwów technologicznych dróg kołowania"


1. Przedmiotem zamówienia jest Remont płaszczyzny postoju samolotów wraz z wymianą szwów technologicznych dróg kołowania, w tym:
1) remont płaszczyzny postoju samolotów,
2) wymianę szwów technologicznych (szczelin dylatacyjnych) na istniejących nawierzchniach dróg kołowania „G", „H" oraz „J2",
3) naprawę łączenia nawierzchni asfaltobetonowej z nawierzchnią betonową zlokalizowaną na drodze kołowania J1.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia: zakończenie robót oraz zgłoszenia gotowości do odbioru robót do dnia 15.09.2012 r.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wybudowaniu, przebudowaniu, rozbudowaniu lub remoncie nawierzchni lotniskowej o powierzchni co najmniej 9000 m2 każda (przez stwierdzenie nawierzchnie lotniskowe należy rozumieć drogę startową, drogę kołowania lub płaszczyznę postoju statków powietrznych).
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej w zakresie dróg dla ruchu i postoju statków powietrznych.

8. Wysokość wadium: 25 000,00 zł

9. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %


10. Ofertę należy złożyć do dnia 06.08.2012r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 06.08.2012r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3, 3a wer. Word

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

Pytania i Odpowiedzi zamieszczone dnia 03.08.2012r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 26.07.2012
Data udostępnienia informacji: 26.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.08.2012 09:54 Odpowiedzi Bartosz _Wardencki
26.07.2012 15:22 Korekta Bartosz _Wardencki
26.07.2012 15:16 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki