Przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w związku ze zmianą lokalizacji stacji transformatorowej T2642

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4 845 000 €
na roboty budowlane pn.:
„Przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w związku ze zmianą lokalizacji stacji transformatorowej T2642"

1. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
1) Budowa stacji transformatorowej w nowej lokalizacji.
2) Przebudowa istniejących linii kablowych SN i nn.
3) Przebudowa sieci teletechnicznej.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia 28 dni od dnia przekazania placu budowy.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonawstwie robót elektrycznych w zakresie zewnętrznych sieci elektrycznych, o wartości netto minimum 150 000,00 zł każda.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia: 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

8. Wysokość wadium: 15 000,00 zł

9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
1) cena oferty brutto - 90 %
2) okres wykonania - 10 %

10. Ofertę należy złożyć do dnia 16.08.2011r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 16.08.2011r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego:
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ, załącznik nr 1, 2, 3, 8

załacznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7


I. Modyfikacja siwz zamieszczona w dniu 10.08.2011r.
załączniki:
 1. załącznik nr 6
 2. załącznik nr 8

II. Pytania i odpowiedzi zamieszczone w dniu 10.08.2011r.
załączniki:
  załącznik nr 1, 2, 3

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 05.08.2011
Data udostępnienia informacji: 05.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2013 13:22 archiwum Bartosz _Wardencki
14.09.2011 14:46 zdjecie ogłoszenia Bartosz _Wardencki
10.08.2011 16:00 modyfikacja, odpowiedzi Bartosz _Wardencki
05.08.2011 12:19 zamieszczenie ogłoszenia Bartosz _Wardencki
05.08.2011 12:04 przygotowanie ogłoszenia Bartosz _Wardencki