Post. 2 - Budowa bazy paliw dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo – I Etap

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 €
na roboty budowlane pn.:
„Budowa bazy paliw dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo - I Etap" post. 2

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, a w szczególności:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
2) Roboty budowlane w zakresie budowy bazy paliw, w tym:
a) budowa budynku administracyjno-biurowego i laboratorium,
b) montaż dwukomorowego zbiornika magazynowego Jet A1 - 2 x 50m3,
c) montaż zbiornika magazynowego Avgas 100LL - 15m3.
d) budowa stanowisk rozładunkowo - załadunkowego autocystern, w tym:
 montaż modułu rozładunkowo-załadunkowo filtracyjnego Jet A1,
 montaż modułu rozładunkowo-załadunkowo filtracyjnego Avgas 100LL.
e) montaż dwukomorowego zbiornika resztek odstojów V=5m3: 1 x 3 m3 + 1 x 2 m3,
f) budowa rurociągów technologicznych.
3) Roboty budowlane w zakresie kompaktowej zakładowej stacji paliw, w tym montaż.
4) Roboty instalacyjne, w tym:
a) budowa przyłącza wodociągu,
b) budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej,
c) budowa przyłącza kanalizacji deszczowej,
5) Roboty elektryczne, w tym:
a) wykonanie instalacji oświetleniowej,
b) wykonanie instalacji zasilającej,
c) wykonanie instalacji odgromowej.
6) Roboty teletechniczne, w tym:
a) budowa kanalizacji teletechnicznej,
b) wykonanie instalacji LAN,
c) wykonanie instalacji telefonicznych,
d) wykonanie instalacji systemu automatyki bazy i stacji paliw.
7) Roboty drogowe, w tym:
a) nawierzchnie betonowe,
b) nawierzchnie tłuczniowe,
c) chodniki.
8) Budowa ogrodzenia.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wymagany termin zakończenia i zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych do 15.06.2013r.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali i oddali do użytkowania co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy bazy paliw o wartości netto minimum 3 000 000,00 zł w każdej robocie budowlanej lub w zakresie budowy dwóch stacji paliw o pojemności min. 300 m3 każda
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia kierowania robotami:
a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej,
b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
e) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

8. Wysokość wadium: 30 000,00 zł

9. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %

10. Ofertę należy złożyć do dnia 25.02.2013r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 25.02.2013r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

Pytania i odpowiedzi - postępowanie 1

SIWZ

załacznik nr 1, 2, 3a, 3b wer. word

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

Dokumentacja geotechniczna

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

załącznik nr 13

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 14.02.2013
Data udostępnienia informacji: 14.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.02.2013 15:35 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki