Ogłoszenie przetargu na "Wykonanie projektu rozbiórki schronohangarów samolotowych oraz ich rozbiórkę"


Ogłoszenie przetargu na "Wykonanie projektu rozbiórki schronohangarów samolotowych oraz ich rozbiórkę"

 

Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o. 
81-378 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 18
ogłasza

przetarg nieograniczony na Wykonanie projektu rozbiórki schronohangarów samolotowych oraz ich rozbiórkę o wartości do 387.000 euro

 

Przetarg realizowany na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych znajdującego się na stronie :

http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/5493_66167.html?page=&artg=1
1.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. I część zamówienia
a) Wykonanie projektu rozbiórki schronohangarów (schronów) samolotowych, wraz z wytycznymi do planu BIOZ,
b) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
2. II część zamówienia:
a) Rozbiórka schronów wraz z rozkruszeniem elementów żelbetowych w celu pozyskania gruzu odpowiedniego do dalszego wykorzystania w robotach budowlanych na lotnisku, składowaniem gruzu i mas ziemnych możliwych do ponownego wykorzystania w budownictwie, odzyskanie i składowanie stali o wartości złomowej pochodzącej z rozbiórek, utylizacją pozostałych elementów konstrukcji nie przydatnych do dalszego wykorzystania w budownictwie. Pozyskane podczas rozbiórek gruz, stal złomowa i masy ziemne będą składowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Przewiduje się odwiezienie ww. na odległość do 3 km.
b) Rozbiórka i likwidacja 3 obwałowań wraz z wywozem ziemi w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz z utylizacją odpadów budowlanych wbudowanych w ww. obiekty.


2. Termin wykonania zamówienia:


Faza I - Złożenie projektu rozbiórek do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o  pozwolenie na rozbiórkę - w terminie do 27.05.2011 r.
 Faza II - demontaż schronu samolotowego nr 18 bez skruszenia i utylizacji w terminie od 08.07.2011 r.  do 30.07.2011 r.

Faza III – realizacja pozostałego zakresu zamówienia - w terminie od 08.07.2011r. do 15.09.2011r. 


3. Kryteria wyboru ofert:


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

cena oferty brutto – 100 %.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.


4.
Termin składania ofert:

I. Ofertę należy złożyć do dnia 17.05.2011 r., godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego:
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia

II. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.05.2011 r., godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia


5. O udział w Przetargu mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki:

I. posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda w zakresie robót rozbiórkowych  konstrukcji żelbetowej lub 1 robotę budowlaną w zakresie robót rozbiórkowych obiektu o konstrukcji żelbetowej o kubaturze użytkowej nie mniejszej niż 2000 m3.

II. dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 aktualne obowiązującej ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. uprawnienia budowlane udzielane są w specjalności j.w. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia budowlane przed 01.01.1995 r. Zamawiający dopuszcza wykazanie osób nadzorujących wykonanie robót prowadzonych w terenie, posiadających ważne uprawnienia budowlane, udzielone na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

IV. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy.


6. Termin związania ofertą
: 30 dni od daty otwarcia ofert.


7. Wadium:
12.000 zł.


8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
.

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 SIWZ

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zał. Nr 1 – Formularz oferty

Zał. Nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Zał. Nr 3 – Wykaz wykonanych robót budowlanych

Zał. Nr 4 – Projekt umowy
Zał. Nr 5 – Rysunek „Przekrój I-I”
Zał. Nr 6 -  Rysunek „Przekrój II-II”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Anna Radajak
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 21.04.2011
Data udostępnienia informacji: 21.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.02.2013 10:31 archiwum Bartosz _Wardencki
14.02.2013 10:31 archiwum Bartosz _Wardencki
11.08.2011 08:56 usunięcie ogłoszenia Bartosz _Wardencki
09.05.2011 16:05 Korekta Anna Radajak
09.05.2011 16:04 Korekta Anna Radajak
09.05.2011 15:58 Aktualizacja treści Anna Radajak
21.04.2011 16:15 Dodanie informacji Anna Radajak