Nadzór inwestorski nad budową terminala GA oraz budową budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 387 000 €
na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.:
„Budowa terminala GA oraz budowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo"

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych dotyczących budowy terminala GA oraz budowy budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.

4. Wstępnie określa się okres pełnienia nadzoru inwestorskiego na 72 miesiące tj. nad realizacją Terminala GA - 233 dni od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz nad realizacją budynku Lotniskowej Straży Pożarnej 48 tygodni od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót tj. do dnia upływu 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót od Wykonawców robót.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 Regulaminu Zamówień Sektorowych

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie budowy obiektów użyteczności publicznej (wraz z robotami instalacyjnymi i wykończeniowymi) z wyłączeniem obiektów magazynowych, o kubaturze minimum 18.000 m3 każdy oraz wartości inwestycji minimum 20 000 000,00 zł każda, których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego do dnia upływu terminu składania ofert wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że nadzór ten został wykonany należycie.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
a) 2 osobami z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń co, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
e) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej.

8. Wysokość wadium: 10 000,00 zł

9. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %

10. Ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2011r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 07.12.2011r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3, 3a wer. Word

załącznik nr 4

Ogłoszenie oraz dokumentacja dotycząca budowy terminala GA

Ogłoszenie oraz dokumentacja dotycząca budowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych


I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 01.12.2011r.

II. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 05.12.2011r.

III. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 06.12.2011r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 23.11.2011
Data udostępnienia informacji: 23.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2013 13:28 archiwum Bartosz _Wardencki
14.12.2011 14:56 usunięcie ogłoszenia Bartosz _Wardencki
06.12.2011 11:07 odpowiedz Bartosz _Wardencki
05.12.2011 15:19 Odpowiedzi Bartosz _Wardencki
01.12.2011 15:20 odpowiedz Bartosz _Wardencki
23.11.2011 12:45 Korekta Bartosz _Wardencki
23.11.2011 12:39 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki