Dostawa wraz z instalacją urządzeń i uruchomienie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo

OGŁOSZENIE

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że zamierza przyznać kontrakt na na dostawę wraz z instalacją urządzeń i uruchomieniem zintegrowanego systemu bezpieczeństwa lotniska dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo pn: Zintegrowany system bezpieczeństwa lotniska dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym skierowano dnia 14.06.2012r do Dziennika Urzędu Oficjalnych Zamówień Publicznych Unii Europejskiej.
Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowano w Dzienniku Urzędu Oficjalnych Zamówień Publicznych Unii Europejskiej pod nr 2012/S 115-190192 dnia 19.06.2012r. - http://ted.europa.eu.

19/06/2012 S115 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura przyspieszona ograniczona
I.II.III.IV.VI.
PL-Gdynia: Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

2012/S 115-190192

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Punkt kontaktowy: Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia
Osoba do kontaktów: Jarosław Paczoska lub Bartosz Wardencki
81-382 Gdynia POLSKA
Tel.: +48 587132942, E-mail: sekretariat@airport.gdynia.pl, Faks: +48 587132944
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://airport.gdynia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa wraz z instalacją urządzeń i uruchomienie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Kosakowo, część cywilna lotniska Oksywie.
Kod NUTS PL633

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją urządzeń i uruchomienie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania obejmuje budowę pierwszego etapu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, w ramach którego należy dostarczyć, zainstalować urządzenia i uruchomić:
1. centrum nadzoru wyposażone w oprogramowanie integrujące cały system zarządzania bezpieczeństwem na który składają się systemy realizowane zarówno w etapie I i II. Centrum Nadzoru w ramach jednej aplikacji ma realizować następujące procesy:
a) komputerowe wsparcie dowodzenia i decyzji operatów systemu,
b) zarządzanie zasobami dedykowanymi do zapewnienia bezpieczeństwa - w szczególności personelem wchodzącym w skład służb działających w terenie (np. patrole SOL) oraz wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia wykorzystywane przez te służby (np. pojazdy),
c) dysponowanie środkami łączności przewodowej oraz radiowej,
d) zarządzanie rozwiązaniami technologicznymi odpowiedzialnymi za poszczególne obszary bezpieczeństwa Portu Lotniczego, zwanymi dalej podsystemami.
2. podsystemy w budynkach Lotniskowej Straży Pożarnej oraz Terminala GA obejmujące:
a) system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN;
b) system kontroli dostępu SKD;
c) systemu telewizji przemysłowej CCTV;
d) okablowanie strukturalne (część pasywna i aktywna), wspólne dla wszystkich systemów;
e) centralny system zegarowy
3. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do uwzględnienia rozwiązań systemowych, które będą realizowane przez Zamawiającego w etapie II w celu zapewnienia ich pełnej integracji w ramach jednego centrum nadzoru. Etap II Zamawiający będzie realizował w odrębnym postępowaniu, a zawiera on w szczególności:
a) Peryferyjny System Ochrony na Obwodnicy lotniska (SOO). Do budowy Peryferyjnego Systemu Ochrony na Obwodnicy zaprojektowano czujnik ziemny ułożony wzdłuż granicy obszaru chronionego oraz monitoring wizyjny.
b) System Ochrony Powierzchni lotniska (SOP). Do budowy Systemu Ochrony Powierzchni tj. płyt postojowych, ogrodzenia lotniska zastosowane zostaną zintegrowane zestawy radarowo-kamerowe. Identyfikacja zdarzeń wykrytych w strefach powierzchni lotniska objętych zasięgiem przez radary mikrofalowe następować będzie przez daleko zasięgowe kamery niskiego poziomu oświetlenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35100000, 32300000, 45310000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:  Zakres: między 2 000 000,00 i 2 600 000,00 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100). Złożenie wadium wymagane będzie tylko od Wykonawców zaproszonych do złożenia ofert.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi według następujących zasad:
a. 70 % ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy rozliczone zostanie w czasie od rozpoczęcia dostaw wraz z montażem do ich zakończenia w okresach miesięcznych, z dołu, na podstawie i zgodnie z protokołami zaangażowania oraz szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
b. 30 % ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy po dokonaniu odbioru całego przedmiotu zamówienia.
2. Płatność następować będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy podany w treści faktury w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej poprawnie i zgodnie z umową.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Zamawiający informuje, że ze względu na nadanie klauzuli tajności „zastrzeżone" dokumentacji geodezyjnej terenu objętego postępowaniem przetargowym, Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" zgodnie z ustawą z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182 z 2010 r., poz. 1228 z późn. zm.).
Wykonawca w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do dostarczenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy następujących dokumentów:
1) poświadczeń bezpieczeństwa lub upoważnień, uprawniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" osób, które będą przetwarzały informacje niejawne w ramach realizacji zawartej umowy oraz zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
2) świadectwa akredytacji systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego udzielonego przez ABW lub SKW lub akredytacji systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone", udzielonej przez kierownika jednostki organizacyjnej przez zatwierdzenie procedur SWB i PBE,
3) potwierdzających możliwość korzystania z pełnomocnika ochrony informacji niejawnych oraz kancelarii przetwarzającej informacje niejawne co najmniej o klauzuli „zastrzeżone".
2. Wymagane terminy wykonania zamówienia:
1) Wykonawca będzie mógł rozpocząć dostawy i montaż urządzeń:
a) w budynku Terminala GA - 8 tygodni przed terminem zakończenie robót oraz zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Prawdopodobny termin rozpoczęcia prac sierpień 2012 r.,
b) w budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych - 8 tygodni przed terminem zakończenie robót oraz zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Prawdopodobny termin rozpoczęcia prac sierpień 2012 r.,
c) pozostałe prace na terenie lotniska po zakończeniu robót oraz zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę budowy drogi dojazdowej wraz z rondami i parkingami oraz budowy instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo - Etap I. Prawdopodobny termin rozpoczęcia prac październik 2012 r.
2) Zakończenie całego przedmiotu zamówienia do dnia 30.1.2013 r.

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie (znajdujące się we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) oraz dokumenty wyszczególnione w rubryce zdolność ekonomiczna i finansowa, zdolność techniczna oraz w sekcji III.1.4) pkt 1.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, winni złożyć:
2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu),
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp (znajdujące się w załączniku nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu),
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
3.1. w pkt od 2.2 do 2.4 i 2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.2. w pkt 2.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego, miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1a i 3.1b, 3.1c i 3.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.
7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie o którym mowa w pkt 2.1. w oryginale oraz dokumenty wymienione w pkt.od 2.2 do 2.6.
8. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np: aktualnego odpisu z właściwego rejestru) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu tj. znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn.:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca:
1.1. posiada na kwotę 1 000 000,00 PLN środki finansowe lub zdolność kredytową,
1.2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN.
2. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
2.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 1 000 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, dotyczącego sytuacji finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia powyższej informacji dotyczącej tych podmiotów.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagana informacja musi być złożona przez co najmniej jednego wykonawcę.
2.2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument może być złożony co najmniej przez jednego wykonawcę a jeżeli jest składany wspólnie musi być złożony na łączną kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
6. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy.
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu tj.
1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa, o wartości netto minimum 1 500 000,00 PLN każda, zapewniającego pełną integrację programową co najmniej 3 systemów z poniższych t.j.:
a) SSWiN zawierającego co najmniej 150 linii dozorowych,
b) SKD zawierającego co najmniej 20 przejść,
c) CCTV zawierającego co najmniej 50 kamer,
d) Peryferyjny System Ochrony (obwodowej) o długości co najmniej 2,5 km (SOO) lub radarowy System Ochrony Powierzchni chronionego terenu (SOP),
1.2. dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca dysponuje osobą która posiada licencję pracownika zabezpieczenia technicznego 2 stopnia.
2. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
2.1. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie, instalacji i uruchomieniu Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa, o wartości netto minimum 1 500 000,00 PLN każda, zapewniającego pełną integrację programową co najmniej 3 systemów t.j.:
a) SSWiN zawierającego co najmniej 150 linii dozorowych,
b) SKD zawierającego co najmniej 20 przejść,
c) CCTV zawierającego co najmniej 50 kamer,
d) Peryferyjny System Ochrony (obwodowej) o długości co najmniej 2,5 km (SOO) lub radarowey System Ochrony Powierzchni chronionego terenu (SOP), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców;
2.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wymagane jest dysponowanie osobą posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego 2 stopnia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
3. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy.
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczona przyspieszona
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Zamawiający w dniu 6.5.2011 r. rozpoczął procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji zintegrowanego systemu bezpieczeństwa. Oferty złożyły 3 firmy spośród których został wyłoniony wykonawca projektu, z którym w dniu 1.8.2011 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji zintegrowanego systemu bezpieczeństwa z terminem zakończenia grudzień 2011 r. Ze względu na nowe okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy tj. nadanie przez stronę wojskowa dokumentacji geodezyjnej terenu objętego opracowaniem klauzuli tajności „zastrzeżone" oraz całkowity czas zakończenia procesu uzgodnień ze stroną wojskową realnie i obiektywnie uniemożliwiało dotrzymanie terminu zakończenia umowy. Powyższe okoliczności nie były uzależnione od zamawiającego ani wykonawcy dokumentacji. Wykonawca wszystkie zobowiązania wynikające z umowy wobec zamawiającego zakończył w maju 2012 r., co pozwoliło na rozpoczęcie prac nad procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy dostawy niniejszego postepowania. Jednocześnie na przełomie grudnia 2011 i stycznia 2012 w wyniku prowadzonych postępowań Zamawiający dokonał wyboru firm, z którymi zawarł umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch obiektów budowlanych tj. Terminala GA i budynku przeznaczonego dla Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych w tych obiektach to wrzesień - październik br., ww. roboty nie obejmują zadania dotyczącego dostawy i instalacji Zintegrowanego Systemy Bezpieczeństwa. Skrócenie terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu wynika z konieczności montażu systemu będącego przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania w trakcie końcowych etapów budowy obiektów.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu nie przekroczy 5, Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, do złożenia ofert.
2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Przy wyborze Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert Zamawiający będzie się kierował liczbą dostaw ujętych w wykazie wykonanych dostaw, przedstawionym przez Wykonawcę, spełniających warunki o których mowa w sekcji III.2.3) pkt.1.1 i których realizacja została udokumentowana przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami sekcji III.2.3) pkt. 2.1., w sposób następujący:
3.1. za każdą dostawę polegającą na dostawie, instalacji i uruchomieniu Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa, o wartości netto minimum 1 500 000,00 PLN każda, zapewniającego pełną integrację programową co najmniej 3 systemów z poniższych t.j.:
1) SSWiN zawierającego co najmniej 150 linii dozorowych,
2) SKD zawierającego co najmniej 20 przejść,
3) CCTV zawierającego co najmniej 50 kamer,
4) Peryferyjny System Ochrony (obwodowej) o długości co najmniej 2,5 km (SOO) lub radarowy System Ochrony Powierzchni chronionego terenu (SOP), Wykonawca otrzyma 1 pkt, łącznie jednak nie więcej niż 5 pkt.,
3.2. za każdą dostawę polegającą na dostawie, instalacji i uruchomieniu Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa, o wartości netto minimum 1 500 000,00 PLN każda, zapewniającego pełną integrację programową 4 systemów z poniższych t.j.:
1) SSWiN zawierającego co najmniej 150 linii dozorowych,
2) SKD zawierającego co najmniej 20 przejść,
3) CCTV zawierającego co najmniej 50 kamer,
4) Peryferyjny System Ochrony (obwodowej) o długości co najmniej 2,5 km (SOO) lub radarowy System Ochrony Powierzchni chronionego terenu (SOP), Wykonawca otrzyma 3 pkt. 4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma tą samą liczbę punktów, o kolejności decydować będzie łączna wartość zamówień ujętych w wykazie wykonanych dostaw, w ten sposób, że wyższą lokatę otrzyma Wykonawca, który zrealizował i przedstawił w wykazie wykonanych robót zamówienia największą łączna kwotę, a Wykonawcy którzy zrealizowali i przedstawili w wykazie zamówienia na niższe łącznie kwoty, odpowiednio kolejne, niższe lokaty.

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
04/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.6.2012 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest dostępny na poniższej stronie internetowej: http://www.airport.gdynia.pl w zakładce bip, Zamówienia publiczne - dostawy
2. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu jest język polski. Każdy kontakt z Zamawiającym musi być prowadzony w języku polskim. Wszystkie dokumenty, na każdym etapie realizacji zamówienia, należy wykonać w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentacji w innym języku niż język polski, wykonawca ma obowiązek przedstawić tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
3. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. Odwołanie wnosi się w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 180-198.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.6.2012


Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym  wraz z załącznikiem nr 1,2,3,4


1. WYNIKI OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 19.06.2012
Data udostępnienia informacji: 19.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2012 13:16 archiwum Bartosz _Wardencki
25.07.2012 15:16 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
25.07.2012 15:14 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
23.07.2012 10:33 usunięcie ogłoszenia Bartosz _Wardencki
19.06.2012 13:54 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki