Dostawa urządzeń wraz z instalacją i uruchomieniem systemu obsługi bagażu (BHS) oraz systemu kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu

OGŁOSZENIE

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że zamierza przyznać kontrakt na zaprojektowanie, dostawe, montaż i uruchomienie systemu obsługi bagażu (BHS), systemu kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu oraz systemu kontroli radiometrycznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo pn: Dostawa urządzeń wraz z instalacją i uruchomieniem systemu obsługi bagażu (BHS) oraz systemu kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 13.12.2012r.
Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2012/S 243-400146 dnia 18.12.2012r. - http://ted.europa.eu.

18/12/2012 S243 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna

I.II.III.IV.VI.

PL-Gdynia: Lotniskowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

2012/S 243-400146

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe

Dostawy
Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Osoba do kontaktów: Dariusz Kuldanek lub Bartosz Wardencki
81-382 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 587132942
E-mail: sekretariat@airport.gdynia.pl
Faks: +48 587132944

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://airport.gdynia.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych
Inny: Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa urządzeń wraz z instalacją i uruchomieniem systemu obsługi bagażu (BHS) oraz systemu kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Kosakowo, część cywilna lotniska Oksywie.

Kod NUTS PL633

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemu obsługi bagażu (BHS), systemu kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu oraz systemu kontroli radiometrycznej. Systemy powinny zapewnić w szczególności:
1) automatyczny system transportu bagaży rejestrowanych i nadwymiarowych wraz z odczytem informacji o bagażach oraz ich śledzeniem,
2) kontrolę bezpieczeństwa bagaży rejestrowanych (EDS, standard 2 ECAC) i nadwymiarowych,
3) kontrolę celną bagaży rejestrowanych i nadwymiarowych,
4) kontrolę radiometryczną bagaży rejestrowanych i nadwymiarowych,
5) kontrolę bezpieczeństwa bagaży kabinowych i pasażerów wraz z możliwością wykrywania płynnych materiałów wybuchowych,
6) kontrolę radiometryczną bagaży podręcznych i pasażerów,
7) kontrolę bezpieczeństwa personelu.
2. Systemy składać się będą między innymi:
1) Część odlotów:
a) 6 stanowisk odprawy bagażowej,
b) 1 urządzenie do kontroli bezpieczeństwa EDS (standard 2 ECAC), wraz z odpowiednią ilością stacji operatorskich niezbędnych do poprawnego działania systemu,
c) 1 urządzenie do kontroli bagażu ponadwymiarowego,
d) taśmociągów.
2) Część przylotów:
a) taśmociągów,
b) 1 karuzela do odbioru bagażu,
c) 1 urządzenie dla kontroli celnej bagażu.
3) Urządzenia do kontroli bagażu kabinowego i pasażerów w ilości niezbędnej dla zapewnienie wymaganej przepustowości portu lotniczego oraz kontroli pracowników.
4) Monitorów promieniowania na przejściach rozdzielających strefę "airside" i "landside".
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:
1) Oferowany system transportu bagaży powinien być w pełni zintegrowany z systemem wykrywania materiałów wybuchowych EDS oraz systemem kontroli radiometrycznej. Wykonawca będzie musiał przeprowadzić pełną integrację systemu transportu z urządzeniami rentgenowskimi i urządzeniami kontroli radiometrycznej.
2) Wykonawca zobowiązany będzie dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym oraz służbami lotniskowymi (SOL, Straż Graniczna, Służba Celna) w odniesieniu do funkcjonalności oferowanego systemu.
3) System będzie instalowany w istniejącym Terminalu Pasażerskim. Wykonawca zobowiązany będzie do załączenia do oferty wstępnej koncepcji zawierającej potencjalne rozwiązanie uwzględniające dostępną przestrzeń oraz istniejące instalacje. Zamawiający udostępni w tym celu Wykonawcom niezbędne rysunki architektury i instalacji oraz umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w istniejącym terminalu.
4) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenie niezbędnych uruchomień, testów, szkoleń, opracowania dokumentacji powykonawczej oraz dostawy niezbędnych części zamiennych.
5) Powyższe systemy powinny posiadać możliwość integracji z istniejącymi systemami zainstalowanymi na lotnisku.
6) Wszystkie urządzenia mają być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, pochodzące ze standardowej linii producenta. Dodatkowo wszystkie urządzenia rentgenowskie muszą pochodzić od jednego producenta.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34997000, 34961000, 38581000, 45213333, 71320000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 8 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy zł 00/100). Złożenie wadium wymagane będzie tylko od Wykonawców zaproszonych do złożenia ofert
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.

III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówieniamogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie (znajdującesię we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) oraz dokumenty wyszczególnione w rubrycezdolność ekonomiczna i finansowa, zdolność techniczna.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy wokolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, winni złożyć:
2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu),
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp (znajdujące się w załączniku nr 3 do wniosku odopuszczenie do udziału w postępowaniu),
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa:
3.1. w pkt od 2.2 do 2.4 i 2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przedupływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.2. w pkt 2.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego, miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1a i 3.1b, 3.1c i 3.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, októrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osóbnie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłankiart. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.
7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji częścizamówienia, wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie o którym mowa w pkt 2.1.w oryginale oraz dokumenty wymienione w pkt.od 2.2 do 2.6.
8. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musibyć załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np: aktualnego odpisu z właściwego rejestru) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie zazgodność z oryginałem.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówieniamogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn.:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca:
1.1. posiada na kwotę 1 000 000,00 PLN środki finansowe lub zdolność kredytową,
1.2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN.
2. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu,Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
2.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nakwotę 1 000 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, dotyczącego sytuacji finansowej polega na zdolnościachfinansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia powyższej informacji dotyczącej tych podmiotów.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,wymagana informacja musi być złożona przez co najmniej jednego wykonawcę.
2.2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczonyod odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, nakwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,wymagany dokument może być złożony co najmniej przez jednego wykonawcę a jeżeli jest składany wspólnie musi być złożony na łączną kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który wwystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału wpostępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
6. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy.
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu tj.
1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:
1.1.1. co najmniej jedną dostawę polegającą na zaprojektowaniu, dostawie, instalacji i uruchomieniu automatycznego systemu bagażowego, składającego się z systemu bagażowego dla obsługi min. 6 stanowisk check-in z bagażem rejestrowanym oraz systemu wykrywania materiałów wybuchowych EDS, w skład którego wchodziło urządzenie do kontroli bagażu rejestrowanego spełniającego wymagania minimum normy 2 określonej w prawodawstwie UE w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego, w pełni zintegrowane z w/w systemem o wartości dostawy minimum 4 000 000,00 PLN.
1.1.2. co najmniej jedną dostawę polegającą zaprojektowaniu, dostawie, instalacji i uruchomieniu systemu kontroli dozymetrycznej o wartości dostawy minimum 300 000,00 PLN.
2. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
2.1. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
2.1.1. co najmniej jedną dostawę polegającą na zaprojektowaniu, dostawie, instalacji i uruchomieniu automatycznego systemu bagażowego, składającego się z systemu bagażowego dla obsługi min. 6 stanowisk check-in z bagażem rejestrowanym oraz systemu wykrywania materiałów wybuchowych EDS, w skład którego wchodziło urządzenie do kontroli bagażu rejestrowanego spełniającego wymagania minimum normy 2 określonej w prawodawstwie UE w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego, w pełni zintegrowane z w/w systemem o wartości dostawy minimum 4 000 000,00 PLN.
2.1.2. co najmniej jedną dostawę polegającą zaprojektowaniu, dostawie, instalacji i uruchomieniu systemu kontroli dozymetrycznej o wartości min 300 000 PLN.
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców;
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
5. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy.
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna
Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych): nie

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
16/2012.

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: ..
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.1.2013 - 12:00

IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe:
I. Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców: 7
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu nie przekroczy 7, Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, do złożenia ofert.
2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 7, Zamawiający zaprosi do składania ofert 7 Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Przy wyborze Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert Zamawiający będzie się kierował liczbą dostaw ujętych w wykazie wykonanych dostaw, przedstawionym przez Wykonawcę, spełniających warunki o których mowa w sekcji III.2.3) i których realizacja została udokumentowana przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami sekcji III.2.3), w sposób następujący:
3.1. za każdą dostawę polegającą na zaprojektowaniu, dostawie, instalacji i uruchomieniu automatycznego systemu bagażowego, składającego się z systemu bagażowego dla obsługi min. 6 stanowisk check-in z bagażem rejestrowanym oraz systemu wykrywania materiałów wybuchowych EDS, w skład którego wchodziło urządzenie do kontroli bagażu rejestrowanego spełniającego wymagania minimum normy 2 określonej w prawodawstwie UE w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego, w pełni zintegrowane z w/w systemem, o wartości dostawy minimum 4 000 000,00 PLN, Wykonawca otrzyma 1 pkt, łącznie jednak nie więcej niż 3pkt.,
3.2. za każdą dostawę polegającą na zaprojektowaniu, dostawie, instalacji i uruchomieniu automatycznego systemu bagażowego, składającego się z systemu bagażowego dla obsługi min. 6 stanowisk check-in z bagażem rejestrowanym oraz systemu wykrywania materiałów wybuchowych EDS, w skład którego wchodziło urządzenie do kontroli bagażu rejestrowanego spełniającego wymagania minimum normy 2 określonej w prawodawstwie UE w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego, w pełni zintegrowane z w/w systemem oraz systemu kontroli dozymetrycznej, o wartości dostawy minimum 4 000 000,00 PLN, Wykonawca otrzyma 3 pkt.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma tą samą liczbę punktów, o kolejności decydować będzie łączna wartość zamówień ujętych w wykazie wykonanych dostaw, w ten sposób, że wyższą lokatę otrzyma Wykonawca, który zrealizował i przedstawił w wykazie wykonanych dostaw zamówienia największą łączna kwotę, a Wykonawcy którzy zrealizowali i przedstawili w wykazie zamówienia na niższe łącznie kwoty, odpowiednio kolejne, niższe lokaty.

II. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest dostępny na poniższej stronie internetowej.
 

III. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu jest język polski. Każdy kontakt z Zamawiającym musi być prowadzony w języku polskim. Wszystkie dokumenty, na każdym etapie realizacji zamówienia, należy wykonać w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentacji w innym języku niż język polski,wykonawca ma obowiązek przedstawić tłumaczenie na język polski.

IV. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

V. Wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu wykonawcy przekazują w formie pisemnej.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. Odwołanie wnosi się w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 180-198.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.12.2012

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym  wraz z załącznikiem nr 1, 2, 3

I. WYNIKI OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 18.12.2012
Data udostępnienia informacji: 18.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2013 15:58 ocena spełnienia warunków Bartosz _Wardencki
18.12.2012 10:35 Korekta Bartosz _Wardencki
18.12.2012 10:32 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki