Dostawa urządzeń dla bazy paliw oraz zakładowej stacji paliw na potrzeby Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 400 000 €
na dostawę urządzeń dla bazy paliw oraz zakładowej stacji paliw
na potrzeby Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń dla bazy paliw i zakładowej stacji paliw na potrzeby Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności dostawę:
 a) modułu rozładunkowo załadunkowo filtrującego JET A1,
 b) modułu rozładunkowo załadunkowo filtrującego Avgas 100LL,
 c) modułu zbiornika magazynowego do paliwa JET A1,
 d) modułu zbiornika magazynowego do paliwa Avgas 100LL,
 e) modułu dwukomorowego zbiornika resztkowego,
 f) naziemnej stacji paliw pracującej w systemie samoobsługowym, zabudowanej w kontenerze,
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zamówień uzupełniających.

4. Wymagane terminy wykonania przedmiotu zamówienia:
 a) Dostawa części pierwszej, zgodnie z tabelą zawartą w zestawieniu urządzeń stanowiącym załącznik
nr 6 do siwz do dnia 27.03.2013r.
 b) Dostawa części drugiej, zgodnie z tabelą zawartą w zestawieniu urządzeń stanowiącym załącznik nr 6 do siwz do dnia 10.04.2013r.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy urządzeń instalacji paliwowych dla baz paliw na kwotę netto minimum 1 000 000,00 zł każda. Wykonawca zobowiązany jest wskazać jednoznacznie jaką wartość w danym zamówieniu stanowi dostawa.

7. Wysokość wadium: 30 000,00 zł

8. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %

9. Ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2012r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 10.12.2012r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3 wer. Word

załacznik nr 4

załacznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7


I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 07.12.2012r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 30.11.2012
Data udostępnienia informacji: 30.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2012 13:22 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
30.11.2012 15:07 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki