Dostawa sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 400 000 €
na dostawę sprzętu komputerowego
dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych na potrzeby Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności dostawę:

a) I partia:
1) zestawy PC- 4 szt.
2) monitory LCD 19" - 4 szt.,
3) laptopy w konfiguracji 1 - 3 szt.,
4) laptopy w konfiguracji 2 - 1 szt.,
5) biurowe urządzenia wielofunkcyjne z podajnikiem ADF oraz z obsługą sieci - 1 szt.,
6) drukarki laserowe A4 z funkcją druku dwustronnego oraz z obsługą sieci - 4 szt.,
7) niszczarka do dokumentów - 1 szt.,
8) oprogramowanie antywirusowe,
9) kable krosowe S-FTP - 500 szt.

b) II partia:
1) zestawy PC- 4 szt.,
2) monitory LCD 19" - 5 szt.,
3) laptopy w konfiguracji 1 - 2 szt.,
4) laptopy w konfiguracji 2 - 1 szt.,
5) biurowe urządzenia wielofunkcyjne z podajnikiem ADF oraz z obsługą sieci - 4 szt.,
6) telewizor LCD z podświetleniem LED 46" - 1 szt.,

c) III partia:
1) zestawy PC- 2 szt.,
2) monitory LCD 19" - 2 szt.,
3) monitory LCD 24" - 1 szt.,
4) laptopy w konfiguracji 2 - 2 szt.,
5) biurowe urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor - 1 szt.,
6) biurowe urządzenie wielofunkcyjne z podajnikiem ADF oraz z obsługą sieci - 1 szt.,
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wymagane terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

a) w zakresie pkt. 1. a) w ciągu 10 dni od podpisania umowy.
b) w zakresie pkt. 1. b) do dnia 30.05.2013r.
c) w zakresie pkt. 1. c) do dnia 30.06.2013r.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego (komputery PC, drukarki) na kwotę netto minimum 60 000,00 zł każda.

7. Wysokość wadium: 2 000,00 zł


8. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %

9. Ofertę należy złożyć do dnia 04.04.2013r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
Kancelaria Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. pok. 221
adres: 81-198 Pogórze, ul. Gen. W. Andersa 2A


10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 04.04.2013r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
sala konferencyjna Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. pok. 225
adres: 81-198 Pogórze, ul. Gen. W. Andersa 2A

11. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

wer. word załącznik nr 1, 2, 3, 6,7

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone w dniu 03.04.2013r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 27.03.2013
Data udostępnienia informacji: 27.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.04.2013 12:29 Korekta Bartosz _Wardencki
03.04.2013 12:21 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
27.03.2013 12:26 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki