Dostawa, montaż oraz uruchomienie cyfrowego systemu radiowego standardu TETRA

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 400 000 €
na dostawę, montaż oraz uruchomienie cyfrowego systemu radiowego standardu TETRA
dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie, serwis oraz wsparcie techniczne (SLA) cyfrowego systemu radiowego standardu TETRA na potrzeby Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo
Sp. z o.o. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego niezbędnych pozwoleń radiowych oraz wykonanie wszelkich czynności i prac w tym zakresie, a w szczególności:
1) przygotowanie wszelkiej dokumentacji (w tym projektu instalacji) w celu złożenia wniosku o przydzielenie radiowego kanału częstotliwości,
2) przygotowanie i złożenie wniosku wraz z opracowaną dokumentacją do właściwego urzędu i uzyskanie pozwolenia radiowego.
b) Dostawę urządzeń cyfrowego systemu radiowego standardu TETRA, a w szczególności:
1) modułów nadawczo-odbiorczych- 2 szt.,
2) sterowników - 2 szt.,
3) radiotelefonów doręcznych - 38 szt.,
4) radiotelefonów przewoźnych - 12 szt.,
5) radiotelefonów stacjonarnych - 10 szt.,
6) baterii, futerałów, mikrogłosników,
c) Montaż i uruchomienie cyfrowego systemu radiowego standardu TETRA.
d) Przeprowadzenie szkoleń dotyczących obsługi radiotelefonów dla użytkowników oraz dotyczących konfiguracji systemu dla administratora.
e) Serwis oraz wsparcie techniczne w okresie udzielonej gwarancji.

Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu, a w szczególności zwiększenia liczby terminali.

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15.05.2013r.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:


a) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem i uruchomieniem cyfrowego systemu radiowego standardu TETRA na kwotę netto minimum 500 000,00 zł każda.
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł.

7. Wysokość wadium: 15 000,00 zł

8. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:

a) cena oferty brutto - 92 %
b) czas reakcji serwisowej - 4 %
c) funkcjonalność - 4 %


9. Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2013r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
Kancelaria Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. pok. 221
adres: 81-198 Pogórze, ul. Gen. W. Andersa 2A

10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 15.03.2013r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
sala konferencyjna Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. pok. 225
adres: 81-198 Pogórze, ul. Gen. W. Andersa 2A

11. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3 wer. Word

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7


I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 13.03.2013r. - modyfikacja siwz

II. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 14.03.2013r. - zmiana terminu składania ofert

III. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 15.03.2013r.

IV. Modyfikacja - zmiana godziny otwarcia ofert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 05.03.2013
Data udostępnienia informacji: 05.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2013 08:54 modyfikacja Bartosz _Wardencki
15.03.2013 15:46 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
14.03.2013 11:31 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
13.03.2013 10:03 Korekta Bartosz _Wardencki
13.03.2013 09:58 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
06.03.2013 15:01 Korekta Bartosz _Wardencki
05.03.2013 15:06 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki