Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 400 000 €
na dostawę, montaż i uruchomieniem
urządzeń aktywnych dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzeń aktywnych dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania obejmuje:
 a) Opracowanie dokumentacji montażowej, w tym:
  1) założenia projektowe,
  2) opis zastosowanego rozwiązania,
  3) topologia fizycznej sieci lokalnej,
  4) topologia logicznej warstwy drugiej sieci lokalnej,
  5) rzuty widoków szaf RACK z lokalizacją urządzeń,
  6) specyfikacja dostaw urządzeń wraz z wymaganym okablowaniem,
  7) specyfikacja licencji,
  8) specyfikacja oprogramowania,
  9) harmonogram dostaw i prac.
 b) Dostawę urządzeń i oprogramowania potrzebnego do uruchomienia systemu łączności, w tym:
  1) przełącznik rdzeniowy,
  2) przełącznik dostępowy dla użytkowników 48 portowych,
  3) przełącznik dostępowy dla użytkowników 24 portowych,
  4) aplikacja zarządzająca,
  5) system korelacji informacji,
  6) system NAC,
  7) firewall-a tzw. Next Generation i IDS/IPS,
  8) system zarządzania siecią bezprzewodową WLAN,
  9) kontroler sieci bezprzewodowej WLAN,
  10) punkty dostępowe do sieci bezprzewodowej WLAN,
  11) sensory sieci bezprzewodowej WLAN,
  12) serwer PDC (Kontrolera domeny), Serwer BDC (Zapasowego kontrolera domeny) z obsługą serwera Exchange wraz z licencjami i z macierzą dysków,
  13) serwer wirtualizacyjny dla Aplikacji zarządzającej, NAC, Korelacji zdarzeń,
  14) wymagane kable do uruchomienia działającego systemu,
  15) centrala abonencka obsługująca PSTN, ISDN, VoIP,
  16) aparaty systemowe,
  17) konsole operatorskie z obsługą gorących linii,
  18) aplikacja do Zarządzania systemem telefonii,
  19) aplikacja Taryfikacyjna,
  20) system nagrywania współpracującego z systemem telefonicznym,
 c) Montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu łączności.
 d) Szkolenia.
 e) Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zamówień uzupełniających.

4. Wymagane terminy wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Opracowanie dokumentacji montażowej nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy.
b) Zakończenie całego przedmiotu zamówienia wraz z uruchomieniem do dnia 10.12.2012 r.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy sieciowych urządzeń aktywnych wraz z montaż i uruchomieniem na kwotę netto minimum
800 000,00 zł każda. Wykonana dostawa powinna dotyczyć sieciowych urządzeń aktywnych w tym centrali telefonicznej.

7. Wysokość wadium: 30 000,00 zł

8. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %


9. Ofertę należy złożyć do dnia 12.10.2012r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 12.10.2012r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załacznik nr 1, 2, 3 wer. Word

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 05.10.2012r

II. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 08.10.2012r

III. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 10.10.2012r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 28.09.2012
Data udostępnienia informacji: 28.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2012 15:12 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
08.10.2012 14:43 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
05.10.2012 11:06 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
28.09.2012 13:25 Korekta Bartosz _Wardencki
28.09.2012 13:23 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki