Dostawa i ułożenie łączy światłowodowych dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 400 000 €
na dostawę i ułożenie
łączy światłowodowych dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i ułożenie wewnętrznego szkieletu sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo składającej się z zewnętrznej i wewnętrznej światłowodowej i miedzianej telekomunikacyjnej sieci kablowej na terenie Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji montażu, w tym:
 1) założenia projektowe,
 2) opis zastosowanego rozwiązania,
 3) przebiegi trasowe układanych kabli,
 4) schematy elektryczne układanych kabli,
 5) schematy optyczne montowanych kabli,
 6) schemat wyprostowany kanalizacji w zakresie układanych kabli,
 7) schemat rozwinięty kanalizacji w zakresie układanych kabli,
 8) rzuty widoków szaf RACK z lokalizacją zakończeń kablowych,
 9) listę montażową kabli.
b) Dostawa i ułożenie w istniejącej kanalizacji kablowej zewnętrznej światłowodowej sieci kablowej, którą należy wykonać w następujących relacjach:
 1) budynek Stacji Transformatorowej (ST) - budynek Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP),
 2) budynek Stacji Transformatorowej (ST) - budynek Terminala GA (TGA),
 3) budynek Stacji Transformatorowej (ST) - budynek Administracji (BA),
 4) budynek Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) - budynek Terminala GA (TGA).
c) Dostawa i ułożenie w istniejącej kanalizacji kablowej zewnętrznej telekomunikacyjnej sieci miedzianej, którą należy wykonać w następujących relacjach:
 1) budynek Stacji Transformatorowej (ST) - budynek Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP),
 2) budynek Stacji Transformatorowej (ST) - budynek Administracji (BA),
 3) budynek Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) - budynek Terminala GA (TGA).
d) Dostawa i ułożenie w istniejących korytach kablowych wewnętrznej telekomunikacyjnej sieci światłowodowej.
e) Dostawa i ułożenie w istniejących korytach kablowych wewnętrznej telekomunikacyjnej sieci miedzianej.
f) Pomiary i sprawdzenie.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu.

4. Wymagane terminy wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Opracowanie dokumentacji montażowej nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy.
b) Zakończenie całego przedmiotu zamówienia wraz ze sprawdzeniem i przekazaniem do eksploatacji do dnia 05.12.2012 r.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy wraz z ułożeniem kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej na kwotę netto minimum 300 000,00 zł każda. Wykonawca zobowiązany jest wskazać jednoznacznie jaką wartość w danym zamówieniu stanowi dostawa wraz z ułożeniem kabla światłowodowego.

7. Wysokość wadium: 9 000,00 zł

8. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %


9. Ofertę należy złożyć do dnia 18.10.2012r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 18.10.2012r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załacznik nr 1, 2, 3 wer. Word

załącznik nr 4

załacznik nr 5

załącznik nr 6

I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 11.10.2012r

II. Zamawiający zamieszcza zamienny rysunek stanowiący załacznik do STWiOR

Plan mediów transmisyjnych do poszczególnych punktów dostępowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 08.10.2012
Data udostępnienia informacji: 08.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2012 12:54 przeniesienie Bartosz _Wardencki
14.11.2012 12:51 przeniesienie Bartosz _Wardencki
15.10.2012 15:03 Zmiana załącznika Bartosz _Wardencki
15.10.2012 15:03 Zmiana załącznika Bartosz _Wardencki
11.10.2012 14:26 Odpowiedzi Bartosz _Wardencki
08.10.2012 12:57 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki