Dostawa fabrycznie nowych autocystern lotniskowych - nr sprawy 09/2013

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 400 000 €
na dostawę fabrycznie nowych autocystern lotniskowych
dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych autocystern lotniskowych przeznaczonych do transportu i zaopatrywania statków powietrznych w paliwo lotnicze JET-A1 oraz w benzynę lotniczą AVGAS 100LL. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

a) dostawę autocysterny lotniskowej przeznaczonej do transportu i zaopatrywania statków powietrznych w paliwo lotnicze JET-A1,
b) dostawę autocysterny lotniskowej przeznaczonej do transportu i zaopatrywania statków powietrznych w benzynę lotniczą AVGAS 100LL,
c) dostarczenie wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji,
d) szkolenie,
e) serwis.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwość zamówień uzupełniających.

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia 120 dni od dnia podpisania umowy.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę, polegającą na dostawie minimum jednej autocysterny lotniskowej na paliwo JET A-1.

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł środki finansowe lub zdolność kredytową.


7. Wysokość wadium: 25 000,00 zł

8. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %


9. Ofertę należy złożyć do dnia 09.04.2013r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
Kancelaria Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. pok. 221
adres: 81-198 Pogórze, ul. Gen. W. Andersa 2A


10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 09.04.2013r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
sala konferencyjna Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. pok. 225
adres: 81-198 Pogórze, ul. Gen. W. Andersa 2A

11. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załacznik nr 1, 2, 3 wer. Word

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone w dniu 04.04.2013r.

II. Pytania i odpowiedzi zamieszczone dnia 05.04.2013r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 29.03.2013
Data udostępnienia informacji: 29.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2013 15:33 Odpowiedzi Bartosz _Wardencki
04.04.2013 14:24 Odpowiedzi Bartosz _Wardencki
29.03.2013 13:23 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki