Dostawa fabrycznie nowej autocysterny lotniskowej wraz z przyczepami

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 400 000 €
na dostawę fabrycznie nowej autocysterny lotniskowej wraz z przyczepami
dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej autocysterny lotniskowej wraz z cysterną-przyczepą, pracującej jako zestaw, przeznaczonej do transportu i zaopatrywania statków powietrznych w paliwo lotnicze JET-A1 oraz dostawa fabrycznie nowej cysterny-przyczepy przeznaczonej do transportu i zaopatrywania statków powietrznych w benzynę lotniczą AVGAS 100LL. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) dostawę autocysterny lotniskowej wraz z cysterną-przyczepą, pracującej jako zestaw, przeznaczonej do transportu i zaopatrywania statków powietrznych w paliwo lotnicze JET-A1, [dalej zwana Zestawem],
b) dostawę cysterny-przyczepy przeznaczonej do transportu i zaopatrywania statków powietrznych w benzynę lotniczą AVGAS 100LL [dalej zwana Cysterną, Cysterną -przyczepą],
c) dostarczenie wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji,
d) szkolenie,
e) serwis.

Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwość zamówień uzupełniających.

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia 120 dni od dnia podpisania umowy.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę, polegającą na dostawie minimum jednej autocysterny lotniskowej na paliwo JET A-1.

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł środki finansowe lub zdolność kredytową.


7. Wysokość wadium: 25 000,00 zł

8. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %


9. Ofertę należy złożyć do dnia 19.03.2013r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
Kancelaria Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. pok. 221
adres: 81-198 Pogórze, ul. Gen. W. Andersa 2A

10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 19.03.2013r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
sala konferencyjna Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. pok. 225
adres: 81-198 Pogórze, ul. Gen. W. Andersa 2A

11. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3 wer. Word

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 13.03.2013r.

II. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 18.03.2013

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 07.03.2013
Data udostępnienia informacji: 07.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2013 14:07 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
13.03.2013 15:53 odpowiedz Bartosz _Wardencki
07.03.2013 15:48 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
07.03.2013 15:31 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki