Budowa terminala GA dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo/post. 2

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4 845 000 €
na roboty budowlane pn.:
„Budowa terminala GA dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo" post. 2

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego terminala wraz z podłączeniem do sieci miejskich i lotniskowych w zakresie objętym dokumentacją, w tym:
1) Budowę budynku, w tym:
a) stan zerowy, konstrukcja żelbetowa, izolacje
b) dach i elewacje - konstrukcja stalowa, izolacje i wykończenie,
c) przeszklenia, drzwi i bramy zewnętrzne,
d) moduły kontenerowe i wykończenie wewnętrzne,
e) drzwi i przeszklenia wewnętrzne,
2) Instalacje sanitarne, w tym:
a) instalacje wodno-kanalizacyjne,
b) instalacja hydrantowa,
c) kanalizacja deszczowa z dachu i odwodnienie dróg i chodników,
d) wentylacja mechaniczna (w tym centrale wentylacyjne),
e) instalacje grzewcze,
f) instalacje chłodnicze (w tym agregat chłodniczy),
g) kontenerowy węzeł cieplny na dachu wraz z wyposażeniem i przyłączem do sieci.
3) Instalacje elektryczne
a) rozdzielnie elektryczne,
b) instalacje elektryczne,
c) oświetlenie wewnętrzne
d) oświetlenie elewacji,
e) instalacja odgromowa i uziemienia,
f) koryta i trasy kablowe do układania instalacji elektrycznych SN, NN i słaboprądowych,
g) kontenerowa stacja transformatorowa na dachu, z wyposażeniem,
h) instalacja podtrzymania napięcia UPS 120 kVA.
4) Instalacje teletechniczne i specjalistyczne, w tym:
a) SAP (sygnalizacja alarmu pożarowego),
b) DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy),
c) LAN (w tym okablowanie i podwójne gniazdka LAN / telefoniczne),
d) RTV (anteny i instalacje).
5) Wyposażenie (wybrane elementy), w tym:
a) wyposażenie stałe w sanitariatach (przegrody, blaty, umywalki, sprzęty)
b) wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy, oznakowanie ppoż, ewakuacyjne itp.
6) Przyłącza i sieci zewnętrzne przy budynku, w tym:
a) przyłącze wodociągowe do studzienki wodomierzowej,
b) przyłącze do kanalizacji sanitarnej,
c) sieć kanalizacji deszczowej, odwodnienie nawierzchni utwardzonych,
d) oświetlenie i sieci zewnętrzne 230 v,
e) przyłącze sieci cieplnej.
7) Zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym:
a) drogi (podjazd dla autobusów od strony lotniskowej),
b) chodniki przy terminalu,
c) zieleń.
8) Opracowanie uzupełniającej dokumentacji;
a) wykonanie przez osobę uprawniona „Planu oznakowania rozmieszczenia hydrantów, gaśnic oraz znaków ewakuacji" oraz „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego". Uzgodnienie z właściwym Komendantem Powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych obiektu z obiektem Komendy PSP, oraz Lotniskowej Straży Pożarnej.
b) wykonanie przez osobę uprawnioną świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu robót.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wymagany termin zakończenie robót oraz zgłoszenia gotowości do odbioru nie później niż 203 dni robocze od dnia podpisania umowy.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektów użyteczności publicznej (wraz z robotami instalacyjnymi i wykończeniowymi) w technologii modułowej, z wyłączeniem obiektów magazynowych, o kubaturze minimum 500 m3 każdy.
oraz
b) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej (wraz z robotami instalacyjnymi i wykończeniowymi) z wyłączeniem obiektów magazynowych, o kubaturze minimum 18 000 m3 każdy."

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia kierowania robotami:
a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń co, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
e) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej.

3) znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 zł środki finansowe lub zdolność kredytową,
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 zł.

8. Wysokość wadium: 320 000,00 zł

9. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %


10. Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2011r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 16.12.2011r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3, 3a wer. Word

załącznik nr 4

załacznik nr 5, 6, 7 poniżej

tom-01_pzt

tom-02-2_architektura

tom-02-2_architektura 1

tom-02-2_architektura 2

tom-02-2_architektura 3

tom-02-2_architektura 4

tom-03_konstrukcja

tom-04_sanitarne

tom-05_elektryczne

tom-06_teletechniczne

Dokumentacja geotechniczna

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

Wybrane odpowiedzi złożone przez Zamawiającego w trakcie trwania pierwszego postępowania


I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 09.12.2011r.

zmieniony załącznik nr 1 do siwz


II. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 14.12.2011r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 30.11.2011
Data udostępnienia informacji: 30.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2012 08:43 archiwum Bartosz _Wardencki
21.06.2012 14:59 usunięcie Bartosz _Wardencki
11.06.2012 08:23 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
02.01.2012 09:29 usunięcie Bartosz _Wardencki
14.12.2011 14:55 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
09.12.2011 15:58 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
01.12.2011 10:54 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
01.12.2011 10:00 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
30.11.2011 15:42 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki