Budowa terminala GA dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4 845 000 €
na roboty budowlane pn.:
„Budowa terminala GA dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo"

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego terminala wraz z podłączeniem do sieci miejskich i lotniskowych w zakresie objętym dokumentacją, w tym:
1) Budowę budynku, w tym:
a) stan zerowy, konstrukcja żelbetowa, izolacje
b) dach i elewacje - konstrukcja stalowa, izolacje i wykończenie,
c) przeszklenia, drzwi i bramy zewnętrzne,
d) moduły kontenerowe i wykończenie wewnętrzne,
e) drzwi i przeszklenia wewnętrzne,
2) Instalacje sanitarne, w tym:
a) instalacje wodno-kanalizacyjne,
b) instalacja hydrantowa,
c) kanalizacja deszczowa z dachu i odwodnienie dróg i chodników,
d) wentylacja mechaniczna (w tym centrale wentylacyjne),
e) instalacje grzewcze,
f) instalacje chłodnicze (w tym agregat chłodniczy),
g) kontenerowy węzeł cieplny na dachu wraz z wyposażeniem i przyłączem do sieci.
3) Instalacje elektryczne
a) rozdzielnie elektryczne,
b) instalacje elektryczne,
c) oświetlenie wewnętrzne
d) oświetlenie elewacji,
e) instalacja odgromowa i uziemienia,
f) koryta i trasy kablowe do układania instalacji elektrycznych SN, NN i słaboprądowych,
g) kontenerowa stacja transformatorowa na dachu, z wyposażeniem,
h) instalacja podtrzymania napięcia UPS 120 kVA.
4) Instalacje teletechniczne i specjalistyczne, w tym:
a) SAP (sygnalizacja alarmu pożarowego),
b) DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy),
c) LAN (w tym okablowanie i podwójne gniazdka LAN / telefoniczne),
d) RTV (anteny i instalacje).
5) Wyposażenie (wybrane elementy), w tym:
a) wyposażenie stałe w sanitariatach (przegrody, blaty, umywalki, sprzęty)
b) wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy, oznakowanie ppoż, ewakuacyjne itp.
6) Przyłącza i sieci zewnętrzne przy budynku, w tym:
a) przyłącze wodociągowe do studzienki wodomierzowej,
b) przyłącze do kanalizacji sanitarnej,
c) sieć kanalizacji deszczowej, odwodnienie nawierzchni utwardzonych,
d) oświetlenie i sieci zewnętrzne 230 v,
e) przyłącze sieci cieplnej.
7) Zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym:
a) drogi (podjazd dla autobusów od strony lotniskowej),
b) chodniki przy terminalu,
c) zieleń.
8) Opracowanie uzupełniającej dokumentacji;
a) wykonanie przez osobę uprawniona „Planu oznakowania rozmieszczenia hydrantów, gaśnic oraz znaków ewakuacji" oraz „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego". Uzgodnienie z właściwym Komendantem Powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych obiektu z obiektem Komendy PSP, oraz Lotniskowej Straży Pożarnej.
b) wykonanie przez osobę uprawnioną świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu robót.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wymagany termin zakończenie robót oraz zgłoszenia gotowości do odbioru nie póżniej niż 203 dni robocze od dnia podpisania umowy.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej (wraz z robotami instalacyjnymi i wykończeniowymi) w technologii modułowej z wyłączeniem obiektów magazynowych, o kubaturze minimum 15 000 m3 każdy.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia do kierowania robotami:
a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń co, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
e) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej.

3) znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 zł środki finansowe lub zdolność kredytową,
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 zł.

8. Wysokość wadium: 320 000,00 zł

9. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %


10. Ofertę należy złożyć do dnia 18.11.2011r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 18.11.2011r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3, 3a wer. word

załącznik nr 4

załącznik nr 5, 6, 7 poniżej

TOM-01-PZT

TOM-02_1-ARCHITEKTURA

TOM-02_2-ARCHITEKTURA

TOM-02_3-ARCHITEKTURA

TOM-02_4-ARCHITEKTURA

TOM-02_5-ARCHITEKTURA

TOM-02_6-ARCHITEKTURA

TOM-03-KONSTRUKCJA

TOM-04-SANITARNE

TOM-05_1-ELEKTRYCZNE

TOM-05_2-ELEKTRYCZNE

TOM-06-TELETECHNICZNE

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11


I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 07.11.2011r. - modyfikacja siwz dotycząca warunków udziału w postępowaniu
załaczniki do odpowiedzi
 1. rys. AM-24
 2. rys. AM-25

II. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 10.11.2011r. - zmiana terminu składania ofert
załączniki do odpowiedzi
  1. PB projekt zieleni
  2. rys. UZ-01- projekt zieleni
  3. Projekt zagospodarowania terenu

III. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone 14.11.2011r.
  1. zmodyfikowany załącznik nr 3
  2. rys. AR-02
  3. Projekt zieleni

IV. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone 15.11.2011r
  1. dokumentacja geotechniczna
  2. rys. AR-00B

V. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 21.11.2011r - zmiana terminu składania ofert
  1. rys. AZ-P2
  2. zestawienie drzwi
  3. rys. AR-00
  4. załącznik nr 1 wer. word
  5. Projekt zieleni
  6. rys. UZ-02
  7. rys. UZ-03
  8. rys. UD-01a

VI. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone 21.11.2011r - część 2

VII. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 23.11.2011r.
  1. zmodyfikowany załącznik nr 4


VII. Modyfikacja siwz

VIII. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 28.11.2011r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 25.10.2011
Data udostępnienia informacji: 25.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.12.2012 13:49 archiwum Bartosz _Wardencki
01.12.2011 09:47 usunięcie Bartosz _Wardencki
30.11.2011 15:43 usunięcie Bartosz _Wardencki
30.11.2011 08:56 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
30.11.2011 08:53 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
30.11.2011 08:52 usunięcia Bartosz _Wardencki
30.11.2011 08:51 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
30.11.2011 08:50 usunięcie Bartosz _Wardencki
29.11.2011 15:17 edycja Bartosz _Wardencki
29.11.2011 14:33 zdjęcie ogłoszenia Bartosz _Wardencki
28.11.2011 11:20 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
25.11.2011 11:43 modyfikacja Bartosz _Wardencki
23.11.2011 14:50 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
21.11.2011 15:51 odpowiedzi cz.2 Bartosz _Wardencki
21.11.2011 14:42 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
15.11.2011 14:44 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
14.11.2011 13:23 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
10.11.2011 09:50 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
10.11.2011 09:32 odpowiedzi 2 Bartosz _Wardencki
07.11.2011 14:52 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
07.11.2011 14:50 odpowiedzi 1 Bartosz _Wardencki
26.10.2011 08:43 Korekta Bartosz _Wardencki
25.10.2011 16:18 Korekta Bartosz _Wardencki
25.10.2011 16:13 Korekta Bartosz _Wardencki
25.10.2011 16:08 Korekta Bartosz _Wardencki
25.10.2011 16:03 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki