Budowa systemu świateł nawigacyjnych oraz instalacji elektroenergetycznej na lotnisku Gdynia – Kosakowo

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4 845 000 €
na roboty budowlane pn.:
„Budowa systemu świateł nawigacyjnych oraz instalacji elektroenergetycznej na lotnisku Gdynia - Kosakowo"

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, dostarczenie, zbudowanie i uruchomienie systemu oświetlenia nawigacyjnego dla drogi startowej DS 13/31 i drogi kołowania DK G, znaków pionowych oraz instalacji elektroenergetycznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo. Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wymagane terminy wykonania zamówienia:
1) Koncepcje w zakresie instalacji elektroenergetycznej: nie później niż 12 dni roboczych od daty podpisania umowy.
2) Koncepcje w zakresie systemu oświetlenia nawigacyjnego oraz oznakowania pionowego: nie później niż 20 dni roboczych od daty podpisania umowy.
3) Projekty budowlane i wykonawcze wraz z pozostałymi elementami dokumentacji w zakresie instalacji elektroenergetycznej: nie później niż 21 dni roboczych od daty odbioru przez Zamawiającego koncepcji bez uwag.
4) Projekty budowlane i wykonawcze wraz z pozostałymi elementami dokumentacji w zakresie systemu oświetlenia nawigacyjnego oraz oznakowania pionowego: nie później niż 35 dni roboczych od daty odbioru przez Zamawiającego koncepcji bez uwag.
5) Zakończenie robót oraz zgłoszenia gotowości odbioru w zakresie budowy instalacji elektroenergetycznych 100 dni roboczych od przekazania placu budowy.
6) Zakończenie robót oraz zgłoszenia gotowości do odbioru w zakresie systemu oświetlenia nawigacyjnego oraz oznakowania pionowego 130 dni roboczych od przekazania placu budowy.
7) Ustawienie kątowe lamp wraz z dokonaniem pełnego oblotu systemu, wykonanych przez podmioty posiadające niezbędne uprawnienia, zezwolenia i certyfikaty wymagane w tym zakresie oraz sporządzenie i doręczenie kompletnego wniosku o dokonanie w oparciu o prawo lotnicze wpisu do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych 14 dni roboczych od obioru robót w zakresie systemu oświetlenia nawigacyjnego oraz oznakowania pionowego w rozumieniu prawa budowlanego.
 
5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na zbudowaniu i uruchomieniu elementów systemu oświetlenia nawigacyjnego lotnisk (światła podejścia precyzyjnego minimum kategorii I, światła krawędzi drogi startowej, światła progu drogi startowej, światła końca drogi startowej, światła osi drogi startowej, światła strefy przyziemienia drogi startowej, światła osi drogi kołowania, światła krawędzi drogi kołowania), o wartości netto minimum 3 000 000,00 zł każda.
b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonawstwie robót elektrycznych w zakresie zewnętrznych sieci elektrycznych (o parametrach opisanych w PFU), o wartości netto minimum 500 000,00 zł każda.
c) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowo - kosztorysowej (projekty budowlane, wykonawcze) w zakresie projektowania elementów systemu oświetlenia nawigacyjnego lotnisk (światła podejścia precyzyjnego minimum kategorii I, światła krawędzi drogi startowej, światła progu drogi startowej, światła końca drogi startowej, światła osi drogi startowej, światła strefy przyziemienia drogi startowej, światła osi drogi kołowania, światła krawędzi drogi kołowania) o wartości robót netto minimum 3 000 000,00 zł każda.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia:

a) do projektowania w specjalnościach:
• 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wykaże, iż w ciągu ostatnich 5 lat zdobył doświadczenie zawodowe w projektowaniu elementu systemu oświetlenia nawigacyjnego lotnisk i okaże odpowiednie potwierdzenie,
• 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
b) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
• 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wykaże , iż w ciągu ostatnich 5 lat zdobył doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową polegającą na wykonaniu, montażu i uruchomieniu elementów systemu oświetlenia nawigacyjnego lotnisk i okaże odpowiednie potwierdzenie,
• 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

8. Wysokość wadium: 200 000,00 zł

9. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %

10. Ofertę należy złożyć do dnia 04.10.2011r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 04.10.2011r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3a, 3b, 3c wer. word

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10


I. Modyfikacja SIWZ zamieszczona w dniu 21.09.2011r.

załącznik nr 3d wer. word

II. Pytania i odpowiedzi zamieszczone w dniu 21.09.2011r.

II. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone w dniu 28.09.2011r.

IV. Modyfikacja SIWZ zamieszczona w dniu 28.09.2011r. (zmiana warunków oraz przesuniecie terminu składania ofert)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 14.09.2011
Data udostępnienia informacji: 14.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2013 13:22 archiwum Bartosz _Wardencki
11.10.2011 08:31 usunięcie ogłoszenia Bartosz _Wardencki
28.09.2011 14:29 modyfikacja i odpowiedzi Bartosz _Wardencki
21.09.2011 13:41 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
21.09.2011 13:36 zam. modyf. i odp. Bartosz _Wardencki
14.09.2011 15:17 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
14.09.2011 14:59 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki