Budowa ogrodzenia dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o.

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 €
na roboty budowlane pn.:
„Budowa ogrodzenia dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o."


1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o., w tym:
1) roboty ziemne,
2) wycinkę drzew i krzewów,
3) przygotowanie terenu,
4) oczyszczenie, zniwelowanie i uporządkowanie terenu oraz utylizację na wszystkich odcinkach wszelkich zanieczyszczeń w tym stałych, takich jak np. gruz, kamienie, karpiny, drut itp.
5) budowa ogrodzenia,
6) budowa bram,
7) wykonanie trawników wraz z roczną pielęgnacją.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia:
1) zakończenie robót oraz zgłoszenia gotowości do odbioru Etapu I do dnia 17.09.2012r.,
2) zakończenie robót oraz zgłoszenia gotowości do odbioru Etapu II w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o możliwości rozpoczęcia robót,
3) Zakończenie usług pielęgnacji trawników 12 miesięcy od odbioru etapu II.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie ogrodzenia w konstrukcji zgodnej z dokumentacją projektową, o wartości netto minimum 200 000,00 zł każda.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia do kierowania robotami: jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

8. Wysokość wadium: 30 000,00 zł

9. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %


10. Ofertę należy złożyć do dnia 04.06.2012r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 04.06.2012r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3, 3a wer. word

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10


1. Pytania i odpowiedzi z dnia 25.05.2012r.

załącznik do odpowiedzi
Rysunek poglądowy

2. Pytania i Odpowiedzi z dnia 29.05.2012r.

3. Pytania i Odpowiedzi z dnia 01.06.2012r. (zmiana terminu)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 14.05.2012
Data udostępnienia informacji: 14.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2012 13:17 archiwum Bartosz _Wardencki
21.06.2012 15:00 usunięcie Bartosz _Wardencki
01.06.2012 09:37 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
31.05.2012 11:26 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
25.05.2012 12:39 Odpowiedzi na pytania Bartosz _Wardencki
15.05.2012 14:18 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
14.05.2012 15:06 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
14.05.2012 15:01 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
14.05.2012 14:53 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki