Budowa obiektu kontenerowego dla Służb Utrzymania Lotniska Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 €
na roboty budowlane pn.:
„Budowa obiektu kontenerowego dla Służb Utrzymania Lotniska
Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o."

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę, montaż i posadowienie fabrycznie nowego obiektu kontenerowego
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wymagane terminy wykonania zamówienia:

1) Koncepcja nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy.
2) Projekty budowlane i wykonawcze wraz z pozostałymi elementami dokumentacji nie później niż 21 dni od daty odbioru przez Zamawiającego koncepcji bez uwag.
3) Zakończenie robót oraz zgłoszenia gotowości odbioru 30 dni roboczych od przekazania placu budowy.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na zbudowaniu obiektu kontenerowego o przeznaczeniu socjalno-biurowym, o wartości netto minimum 200 000,00 zł każda.
2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowo - kosztorysowej (projekty budowlane, wykonawcze) w zakresie projektowania obiektów kontenerowego o przeznaczeniu socjalno-biurowym o wartości robót netto minimum 200 000,00 zł każda.
lub
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zaprojektował i wykonał, co najmniej jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu (projekty budowlane, wykonawcze), zbudowaniu obiektu kontenerowego o przeznaczeniu socjalno-biurowym, o wartości netto minimum 200 000,00 zł każde.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia:
1. do projektowania w specjalnościach:
a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
c) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
2. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

8. Wysokość wadium: 5 000,00 zł

9. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %


10. Ofertę należy złożyć do dnia 12.09.2012r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 12.09.2012r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3a, 3b, 3c, 3d wer. Word

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 29.08.2012
Data udostępnienia informacji: 29.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.08.2012 13:01 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki