Budowa nawierzchni lotniskowych

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 400 000 €
na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej
dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa nawierzchni lotniskowych"

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa nawierzchni lotniskowych". Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni sztucznych, w tym:
 przystosowanie drogi kołowania DK G dla ruchu statków powietrznych kodu C, z zachowaniem funkcji płaszczyzny postojowej PPS 3 dla statków powietrznych kodu A i B,
 zaprojektowanie nawierzchni dla 3 stanowisk dla statków powietrznych kodu C,
 zaprojektowanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w tym odwodnienie, zasilanie elektroenergetyczne (w tym system rozruchowy statków powietrznych na stanowisku), sieci teletechniczne,
 przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją oraz rozbiórka obiektów kolidujących z projektowanymi nawierzchniami,
 zaprojektowanie oświetlenia płytowego i nawigacyjnego z uwzględnieniem projektu wykonanego przez odrębnego Wykonawcę (załącznik nr 6),
 zaprojektowanie oznakowania pionowego i poziomego dla nowo projektowanych oraz istniejących nawierzchni z uwzględnieniem projektu wykonanego przez odrębnego Wykonawcę (załącznik nr 6).
b) Opracowanie technologii ruchu statków powietrznych, pojazdów oraz pieszych, w tym ruchu statków powietrznych kodu A i B na
PPS 3.
c) Opracowanie technologii odladzania statków powietrznych w oparciu o decyzję środowiskową (załącznik nr 7).
d) Opracowanie metodyki zabezpieczenia projektowanej nawierzchni przed degradacją.
e) Projekt organizacji ruchu statków powietrznych na czas wykonywania robót.

Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wykonawca zobowiązuje się opracować i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w terminach:

a) Koncepcje wielobranżowe wraz rysunkami oraz częścią opisową poszczególnych rozwiązań z przedstawieniem wad i zalet z punktu widzenia dalszej rozbudowy, eksploatacji, obsługi operacyjnej, obsługi pasażerskiej oraz kosztów finansowych: 21 dni od daty podpisania umowy.
b) Projekt budowlany wraz elementami wymienionymi w pkt 3.3.2.(bez ppkt 5): 110 dni od daty akceptacji wariantu Koncepcji przez Zamawiającego.
c) Projekty wykonawcze wraz elementami wymienionymi w pkt 3.3.3.: 140 dni od daty akceptacji wariantu Koncepcji przez Zamawiającego.
d) Złożenie kompletnego wniosku we właściwym organie administracji publicznej o wydanie Zamawiającemu decyzji udzielającej mu pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej dokumentacji: następnego dnia roboczego [poniedziałek - piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] po odbiorze bez uwag projektu budowlanego.
e) Doręczenie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenie na budowę dla wszystkich branż na podstawie opracowanej dokumentacji: następnego dnia roboczego [poniedziałek piątek z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy] po uzyskaniu ostatecznej decyzji.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowo - kosztorysowej (zatwierdzony projekt budowlany na podstawie którego zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę) w zakresie przebudowy lub budowy nawierzchni utwardzonych pola ruchu naziemnego o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż
5 000 000,00 zł każda.

b) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
 w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych - 1 osoba;
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznej - 1 osoba;
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba;
 w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 1 osoba;

7. Wysokość wadium: 10 000,00 zł

8. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %


9. Ofertę należy złożyć do dnia 13.11.2012r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 13.11.2012r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3, 3a wer. Word

załacznik nr 4

załącznik nr  5

załącznik nr  6

załącznik nr  7


I. Modyfikacja siwz zamieszczona 30.10.2012r.
załacznik do modyfikacji
zamienny załącznik nr 4

II. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone 08.11.2012r.
załącznik do odpowiedzi
rysunek z planowaną lokalizacją płyty postojowej dla samolotów kodu C

III. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 09.11.2012r.

IV. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 12.11.2012r. - zmiana terminu składania ofert

V. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 13.11.2012r.
załączniki do odpowiedzi
1. Przybliżona lokalizacja stacji
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 z dnia 11.07.2011r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 29.10.2012
Data udostępnienia informacji: 29.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.11.2012 14:42 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
12.11.2012 09:48 Korekta Bartosz _Wardencki
12.11.2012 09:48 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
09.11.2012 10:13 Odpowiedzi 1 Bartosz _Wardencki
08.11.2012 14:48 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
30.10.2012 14:49 Zmiana załącznika Bartosz _Wardencki
29.10.2012 16:04 Korekta Bartosz _Wardencki
29.10.2012 16:02 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki