Budowa drogi wraz z rondami i parkingami oraz inst. wodociągowych, kan. sanitarnej, kan. wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kan. teletechnicznej

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 387 000 €
na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo"


1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie budowy drogi wraz z rondami i parkingami oraz budowy instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, wodociągowej, sieci ciepłowniczej, kanalizacji teletechnicznej zagospodarowania zieleni w obrębie obszaru opracowania, przebudowy lub zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją oraz rozbiórek obiektów i urządzeń kolidujących z projektowanym układem drogowym.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.
 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia 20 tygodni od daty podpisania umowy.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

a) co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zatwierdzony projekt budowlany na podstawie którego zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę) w zakresie projektowania dróg, każda o wartości netto min. 100 000,00 zł,

b) co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zatwierdzony projekt budowlany na podstawie którego zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę) w zakresie projektowania instalacji sanitarnych lub sieci ciepłowniczych, każda o wartości netto min. 200 000,00 zł,

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia do projektowania w specjalnościach:
a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;
b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
c) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
d) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
e) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

8. Wysokość wadium: 12 000,00 zł

9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
1) cena oferty brutto - 90 %
2) okres wykonania - 10 %

10. Ofertę należy złożyć do dnia 25.10.2011r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 25.10.2011r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3a, 3b, 3c wer. WORD

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 12.10.2011
Data udostępnienia informacji: 12.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2013 13:29 archiwum Bartosz _Wardencki
08.11.2011 13:02 usunięcie ogłoszenia Bartosz _Wardencki
12.10.2011 15:53 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki