Budowa drogi dojazdowej oraz ins. wodociągowych, kan. sanitarnej, kan. wód opadowych, ośw. ulicznego oraz kan. teletechnicznej

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 €
na roboty budowlane pn.:
„Budowa drogi dojazdowej wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo"

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi dojazdowej wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo, w tym:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w zakresie istniejących nawierzchni.

2) Roboty budowlane w zakresie układu komunikacyjnego, w tym:
a) budowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową od granicy terenu zamkniętego lotniska do ronda w rejonie budynku terminalu GA oraz budowa w ciągu tego odcinka dwóch skrzyżowań z drogami wewnętrznymi i zjazdu publicznego. (długość około 810 metrów, parametry techniczne jak dla klasy technicznej „Z"),
b) oczyszczenie, uzupełnienie i wyrównanie gruntowych poboczy na odcinku istniejącej drogi wewnętrznej pomiędzy budowanymi rondami przy budynku terminalu GA i budynku wielofunkcyjnym oraz uzupełnienie konstrukcji nawierzchni zjazdów publicznych usytuowanych wzdłuż tego odcinka drogi (długość około 770 metrów),
c) budowa chodnika po południowej stronie drogi wewnętrznej pomiędzy budowanymi rondami przy budynku terminalu GA i budynku wielofunkcyjnym (długość około 770 metrów),
d) budowa dwóch skrzyżowań typu małe rondo wraz z dojazdami oraz chodnikami i ścieżkami rowerowymi: przy budynku terminalu GA i budynku wielofunkcyjnym,
e) budowa zespołu parkingów przed budynkiem terminalu GA, na który składają się: parkingi ogólnodostępny, krótkoterminowy, VIP i długoterminowy dla samochodów osobowych oraz postój taksówek i 3 równoległe stanowiska postojowe dla autobusów komunikacji miejskiej, a także parking dla rowerów i plac manewrowy dla straży pożarnej,
f) budowa parkingu dla pracowników dla samochodów osobowych i rowerów przed budynkiem wielofunkcyjnym,
g) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
h) wykonanie stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego.

3) Roboty budowlane w zakresie przyłącza wody i instalacji zewnętrznej, w tym:
a) budowa wodociągu z rur PEHD, PE100, SDR 17 w zakresie średnic DZ40 ÷DZ225 o łącznej długości ok. 2600 mb,
b) montaż hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych i podziemnych DN80,
c) montaż zasuw odcinających,
d) montaż studni wodomierzowej wraz z wyposażeniem.

4) Roboty budowlane w zakresie przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji zewnętrznej, w tym:
a) budowa kanalizacji grawitacyjnej z rur kielichowych PVC-U, kl. S, litych, SDR 34 w zakresie średnic DZ160 ÷ DZ200 o łącznej długości ok. 850 mb,
b) budowa kanalizacji tłocznej z rur PEHD, PE100, SDR 17 DZ160 o łącznej długości ok. 1500 mb,
c) montaż studni betonowych rewizyjnych i połączeniowych DN1200 na kanalizacji grawitacyjnej,
d) montaż zespołów napowietrzająco - odpowietrzających na kanalizacji tłocznej,
e) montaż studni czyszczakowych betonowych DN1200 na kanalizacji tłocznej,
f) budowa przepompowni ścieków wraz z komorą pomiarową.

5) Roboty budowlane w zakresie instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z wyposażeniem, w tym:
a) budowa kanalizacji grawitacyjnej z rur kielichowych PVC-U, kl. S, litych, SDR 34 w zakresie średnic DZ200 ÷DZ500 o łącznej długości ok. 2500 mb,
b) budowa kanalizacji grawitacyjnej z rur betonowych w zakresie średnic DW600 ÷DW1000 o łącznej długości ok. 800 mb,
c) montaż studni tworzywowych rewizyjnych i połączeniowych DN600,
d) montaż studni betonowych rewizyjnych i połączeniowych DN1200,
e) montaż studni żelbetowych rewizyjnych i połączeniowych DN1500 oraz DN2000,
f) montaż studni tworzywowych z wpustem deszczowym DN600,
g) montaż separatorów substancji ropopochodnych,
h) montaż systemów rozsączania wód deszczowych,
i) montaż zbiorników ppoż.

6) Roboty budowlane w zakresie oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej oraz linii zasilających urządzenia:, w tym:
a) budowa oświetlenia dróg i zasilania przepompowni o łącznej długości ok. 6400 mb,
b) montaż słupów oświetleniowych,
c) montaż wysięgników,
d) montaż wysięgników 2-ramiennych,
e) montaż opraw na wysięgnikach,
f) montaż szaf oświetlenia,
g) budowa kanalizacji teletechnicznej 9-cio otworowej, 4-ro otworowej, 2 - otworowej o łącznej długości ok. 2100 mb,
h) budowa studni kablowych magistralnych,
i) budowa studni kablowych rozdzielczych,
j) budowa studni kablowych końcowych,
k) budowa instalacji systemu poboru opłat w obrębie zespołu parkingów przed budynkiem terminalu GA,
l) budowa instalacji systemu kontroli dostępu w obrębie parkingu przed budynkiem wielofunkcyjnym.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 3 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia:
1) termin zakończenia i zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych w zakresie przyłącza wody i instalacji zewnętrznej, przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji zewnętrznej, instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z wyposażeniem (zbiorniki) oraz kanalizacji teletechnicznej i linii zasilających urządzenia do 01.10.2012r.,
2) termin zakończenia i zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych w pozostałym zakresie do 30.10.2012r.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie robót wodno-kanalizacyjnych o wartości netto minimum 3 500 000,00 zł w każdej robocie budowlanej
Uwaga: Pojęcie „roboty wodno-kanalizacyjne" oznacza roboty związane z wykonywaniem, odbudową, rozbudową, przebudową oraz remontem sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub ogólnospławnej (sieci grawitacyjne lub ciśnieniowe lub podciśnieniowe) oraz obiektów budowlanych na tych sieciach (przepompownie, komory, zbiorniki retencyjne, zespoły urządzeń podczyszczających) wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia i odtworzeniem nawierzchni drogowych

b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty drogowe zawierające wykonawstwo nawierzchni bitumicznych, o wartości minimum 5 000 000,00 zł w każdej robocie budowlanej

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia do kierowania robotami: 
a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
e) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

3) znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada na kwotę nie niższą niż 4 000 000,00 zł środki finansowe lub zdolność kredytową,
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 zł.


8. Wysokość wadium: 390 000,00 zł

9. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %


10. Ofertę należy złożyć do dnia 11.07.2012r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 11.07.2012r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 4

załącznik nr 5
Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy 1

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy 1

Uzgodnienia projektów 

Uzgodnienia projektów 1

Uzgodnienia projektów 2

Uzgodnienia projektów 3

Uzgodnienia projektów 4

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załacznik nr 10

załacznik nr 11

załącznik nr 12

załacznik nr 13

załącznik nr 14

załacznik nr 15I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone dnia 03.07.2012r.
załączniki do odpowiedz:
 1. Dokumentacja geologiczna
 2. Przedmiar robót dot. parkingu samochodowego przy budynku LSP

II. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone dnia 05.07.2012r.

III. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone dnia 06.07.2012r.

IV. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone dnia 10.07.2012r.
załącznik do odpowiedzi:
 formularz oferty załącznik nr 1 do siwz

V. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone dnia 11.07.2012r.
załącznik do odpowiedzi:
przekroje 56-59

VI. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone dnia 12.07.2012r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 21.06.2012
Data udostępnienia informacji: 21.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2012 13:15 archiwum Bartosz _Wardencki
23.07.2012 15:31 usunięcie ogłoszenia Bartosz _Wardencki
12.07.2012 12:43 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
11.07.2012 14:49 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
10.07.2012 15:15 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
06.07.2012 15:00 odpowiedzi 3 Bartosz _Wardencki
05.07.2012 14:58 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
03.07.2012 16:09 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
22.06.2012 14:36 naprawa łącza Bartosz _Wardencki
21.06.2012 16:54 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
21.06.2012 16:15 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
21.06.2012 15:47 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
21.06.2012 15:47 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
21.06.2012 15:26 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki