Budowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych dla Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4 845 000 €
na roboty budowlane pn.:
„Budowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo"


1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, podłączeniem do sieci miejskich i lotniskowych oraz wyposażeniem meblowym w zakresie objętym dokumentacją, w tym:
1) Budowę budynku, w tym:
 1. stan zerowy, konstrukcja żelbetowa, izolacje,
 2. dach - konstrukcja żelbetowa, izolacje,
 3. elewacje - okładzina elewacyjna z płyt włókno-cementowych,
 4. przeszklenia, drzwi i bramy zewnętrzne,
 5. wykończenie wewnętrzne,
 6. drzwi i przeszklenia wewnętrzne.
2) Instalacje sanitarne, w tym:
 1. instalacja wody użytkowej,
 2. instalacja przeciwpożarowa,
 3. instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 4. instalacja grzewcza wraz z węzłem cieplnym,
 5. odwodnienie dróg i chodników,
 6. wentylacja mechaniczna (w tym centrale wentylacyjne),
 7. instalacje chłodnicze (w tym agregaty chłodnicze).
3) Instalacje elektryczne
 1. rozdzielnie elektryczne,
 2. instalacje elektryczne,
 3. oświetlenie wewnętrzne,
 4. oświetlenie elewacji,
 5. oświetlenie alarmowe,
 6. oświetlenie przeszkodowe,
 7. instalacja odgromowa i uziemienia,
 8. instalacja podtrzymania napięcia UPS 40 kVA.
4) Instalacje teletechniczne i specjalistyczne, w tym:
 1. Okablowanie strukturalne i instalacja telefoniczna,
 2. Koryta i trasy kablowe do układania instalacji systemu kontroli dostępu (SKD),
 3. Koryta i trasy kablowe do układania instalacja kontroli bezpieczeństwa,
 4. Koryta i trasy kablowe do układania instalacji telewizji dozorowej (CCTV),
 5. Sygnalizacja Alarmu Pożaru (SAP),
 6. Sterowanie klapami oddymiającymi,
 7. Instalacja RTV,
 8. Automatyka wentylacji i klimatyzacji,
 9. Instalacja gaszenia serwerowni,
 10. Radiowęzeł,
 11. Centrum monitoringu.
5) Wyposażenie (wybrane elementy), w tym:
 1. Wyposażenie stałe w sanitariatach (przegrody, armatura, osprzęt, lustra),
 2. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy, oznakowanie ppoż, ewakuacyjne itp.,
 3. Wyposażenie pomieszczeń w nowe (nieużywane) meble biurowe, magazynowe i wyposażenie meblowe pomieszczeń socjalnych.
6) Przyłącza i sieci zewnętrzne przy budynku, w tym:
 1. przyłącze wodociągowe do studzienki wodomierzowej ujętej w koncepcji projektu sieci dla Portu lotniczego Gdynia-Kosakowo,
 2. przyłącze do kanalizacji sanitarnej ujętą w koncepcji projektu sieci dla Portu lotniczego Gdynia-Kosakowo,
 3. sieć kanalizacji deszczowej, odwodnienie nawierzchni utwardzonych,
 4. oświetlenie i sieci zewnętrzne 230 v,
 5. przyłącze sieci cieplnej.
7) Węzeł cieplny.
8) Zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym:
 1. drogi,
 2. plac manewrowy (od strefy zastrzeżonej lotniska),
9) Opracowanie uzupełniającej dokumentacji;
 1. wykonanie przez osobę uprawniona „Planu oznakowania rozmieszczenia hydrantów, gaśnic oraz znaków ewakuacji" oraz „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego". Uzgodnienie z właściwym Komendantem Powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych obiektu z obiektem Komendy PSP, oraz Lotniskowej Straży Pożarnej.
 2. wykonanie przez osobę uprawnioną świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu robót.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wymagany termin zakończenie robót oraz zgłoszenia gotowości do odbioru 44 tygodnie od dnia podpisania umowy.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej (która to robota obejmowała roboty instalacyjne i wykończeniowe) z wyłączeniem obiektów magazynowych, o kubaturze minimum 10 000 m3 oraz wartości inwestycji minimum 10 000 000,00 zł każdy.
b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie mebli biurowych i specjalistycznych o wartości dostawy netto minimum 300 000,00 zł każda.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia kierowania robotami:
a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń co, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
e) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej.

3) znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 zł środki finansowe lub zdolność kredytową,
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 zł.

8. Wysokość wadium: 220 000,00 zł

9. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 90 %
okres wykonania - 10 %

10. Ofertę należy złożyć do dnia 25.11.2011r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 25.11.2011r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3a, 3b, 3c wer. word

załącznik nr 4

załącznik nr 5, 6, 7 poniżej

PB Tom1_Zagospodarowania_Terenu

PB Tom2_Projekt_architektoniczno-budowlany

PB Tom2_Projekt_architektoniczno-budowlany1

PB węzeł cieplny

TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM II, CZĘŚĆ 1 - PROJEKT WYKONAWCZY Architektura

TOM II, CZĘŚĆ 2 - PROJEKT WYKONAWCZY Konstrukcja

TOM II, CZĘŚĆ 3 - PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje sanitarne

TOM II, CZĘŚĆ 4 - PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne

TOM III - PROJEKT ARANŻACJI MEBLOWEJ

TOM IV - PRZEDMIAR ROBÓT

TOM V - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11


I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 16.11.2011r.
  1. dokumentacja geotechniczna

II. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 17 11 2011r

III. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 18.11.2011r - zmiana terminu składania ofert

IV. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone 22.11.2011r
    1. moduł recepcji ZEN

V. Modyfikacja siwz

VI. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone 28.11.2011r - zmiana terminu składania ofert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 04.11.2011
Data udostępnienia informacji: 04.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2012 13:16 archiwum Bartosz _Wardencki
14.12.2011 14:54 usunięcie ogłoszenia Bartosz _Wardencki
28.11.2011 14:17 odpowiedz Bartosz _Wardencki
28.11.2011 14:15 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
25.11.2011 11:45 modyfikacja Bartosz _Wardencki
22.11.2011 15:47 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
18.11.2011 13:08 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
17.11.2011 10:02 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
16.11.2011 10:06 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
04.11.2011 15:47 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki