Budowa budynku biurowo - socjalnego dla służb utrzymania lotniska Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 €
na roboty budowlane pn.:
„Budowa budynku biurowo - socjalnego dla służb utrzymania lotniska Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo"

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:
Budowa budynku biurowo-socjalnego w technologii kontenerowej dla Służb Utrzymania Lotniska wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowa przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza teletechnicznego i energetycznego. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, a w szczególności:
1) Roboty przygotowawcze.
2) Roboty budowlane w zakresie układu komunikacyjnego, w tym:
a) Oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej,
b) rozbudowa nawierzchni utwardzonej.
3) Roboty budowlane w zakresie przyłączy, w tym:
a) budowa wodociągu,
b) budowa kanalizacji sanitarnej,
c) budowa przyłącza teletechnicznego i energetycznego.
4) Roboty budowlane w zakresie budynku, w tym:
a) wykonanie podstaw pod kontenery z bloczków betonowych wraz z izolacją,
b) montaż kontenerów,
c) montaż instalacji wewnętrznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi SIWZ

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wymagany termin zakończenia i zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych do 30.08.2013r.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali i oddali do użytkowania co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy budynku biurowo-socjalnego w technologii kontenerowej o wartości netto minimum 250 000,00 zł w każdej robocie budowlanej,

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia kierowania robotami:
a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

8. Wysokość wadium: 10 000,00 zł

9. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %

10. Ofertę należy złożyć do dnia 06.06.2013r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
Kancelaria Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. pok. 221, 81-198 Pogórze, ul. Gen. W. Andersa 2A.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 06.06.2013r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. pok. 225, 81-198 Pogórze, ul. Gen. W. Andersa 2A.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3a, 3b wer. Word

załącznik nr 4

załącznik nr 5 i nr 6 (poniżej)

Projekt Budowlany SUL

Projekt Wykonawczy SUL

załącznik nr 7

załacznik nr 8

załącznik nr 9


I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone dnia 31.05.2013r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 22.05.2013
Data udostępnienia informacji: 22.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2013 10:51 archiwum Bartosz _Wardencki
07.06.2013 10:46 usunięcie ogłoszenia Bartosz _Wardencki
31.05.2013 14:21 Odpowiedzi Bartosz _Wardencki
22.05.2013 11:43 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki