Budowa bazy paliw dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo – I Etap

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 €
na roboty budowlane pn.:
Budowa bazy paliw dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo - I Etap"

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, a w szczególności:
 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
 2) Roboty budowlane w zakresie budowy bazy paliw, w tym:
  a) budowa budynku administracyjno-biurowego i laboratorium,
  b) dostawa i montaż zbiorników magazynowych, w tym:
    dwukomorowy zbiornik magazynowy Jet A1 - 2 x 50m3,
    zbiornik magazynowych Avgas 100LL - 15m3.
  c) budowa stanowisk rozładunkowo - załadunkowego autocystern, w tym:
    moduł rozładunkowo-załadunkowo filtracyjny Jet A1,
    moduł rozładunkowo-załadunkowo filtracyjny Avgas 100LL.
  d) dostawa i montaż dwukomorowego zbiornika resztek odstojów V=5m3: 1 x 3 m3 + 1 x 2 m3,
  e) dostawa mobilnego zbiornika o pojemności 5 m3 dla Avgas 100LL,
  f) budowa rurociągów technologicznych.
 3) Roboty budowlane w zakresie budowy kompaktowej zakładowej stacji paliw, w tym:
  a) stanowisko rozładunkowe oleju napędowego,
  b) instalację pompową rozładunkową oleju napędowego,
  c) zbiornik magazynowy oleju napędowego V=5m3,
  d) odmierzacz oleju napędowego.
 4) Roboty instalacyjne, w tym:
  a) budowa przyłącza wodociągu,
  b) budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  c) budowa przyłącza kanalizacji deszczowej,
 5) Roboty elektryczne, w tym:
  a) wykonanie instalacji oświetleniowej,
  b) wykonanie instalacji zasilającej,
  c) wykonanie instalacji odgromowej.
 6) Roboty teletechniczne, w tym:
  a) budowa kanalizacji teletechnicznej,
  b) wykonanie instalacji LAN,
  c) wykonanie instalacji telefonicznych,
  d) wykonanie instalacji systemu automatyki bazy i stacji paliw.
 7) Roboty drogowe, w tym:
  a) nawierzchnie betonowe,
  b) nawierzchnie tłuczniowe,
  c) chodniki.
 8) Budowa ogrodzenia.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wymagany termin zakończenia i zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych do 15.05.2013r.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali i oddali do użytkowania co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy bazy paliw o wartości netto minimum 3 000 000,00 zł w każdej robocie budowlanej lub w zakresie budowy dwóch stacji paliw o pojemności min. 300 m3 każda

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia kierowania robotami:
a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej,
b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
e) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

8. Wysokość wadium: 90 000,00 zł

9. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %


10. Ofertę należy złożyć do dnia 12.11.2012r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 12.11.2012r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załacznik nr 1, 2, 3a, 3b wer. Word

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Projekt zagospodarowania terenu

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12


I. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone 08.11.2012r. - zmian terminu składania ofert

II. Modyfikacja siwz zamieszczona w dniu 09.11.2012r. 
 załącznik do modyfikacji:
Wymagania mobilnego zbiornika dla paliwa lotniczego JET A-1

III. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone 16.11.2012r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 26.10.2012
Data udostępnienia informacji: 26.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.07.2013 11:39 przeniesienie Bartosz _Wardencki
15.07.2013 11:39 przeniesienie Bartosz _Wardencki
23.11.2012 15:08 unieważnienie Bartosz _Wardencki
16.11.2012 14:00 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
09.11.2012 11:43 modyfikacja Bartosz _Wardencki
08.11.2012 09:48 Odpowiedzi Bartosz _Wardencki
26.10.2012 12:44 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki