Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia - Kosakowo, post. 2

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 387 000 €
na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia - Kosakowo"
postępowanie 2

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia - Kosakowo".
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia 12 tygodni od daty podpisania umowy.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust Regulaminu Zamówień Sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowo - kosztorysowej (zatwierdzony projekt budowlany na podstawie którego zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę) w zakresie budowy bazy paliw lotniczych lub instalacji paliw lotniczych o wartości inwestycji nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł każda.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania w specjalnościach:
a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej;
b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
c) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
d) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
e) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

8. Wysokość wadium: 6 000,00 zł

9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena oferty brutto - 100 %

10. Ofertę należy złożyć do dnia 22.11.2011r. do godz. 11 00 w siedzibie Zamawiającego:
sekretariat Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 22.11.2011r. o godz. 12 00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3, 3a wer. word

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 18.11.2011r. - zmiana terminu składania ofert

II. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone 21.11.2011r.
    załącznik nr 3 wer. Word

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 10.11.2011
Data udostępnienia informacji: 10.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2013 13:28 archiwum Bartosz _Wardencki
05.12.2011 15:17 usunięcie Bartosz _Wardencki
21.11.2011 13:15 Korekta Bartosz _Wardencki
21.11.2011 13:05 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
18.11.2011 15:03 odpowiedzi Bartosz _Wardencki
10.11.2011 15:13 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki