Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie
badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

1. Usługa dotyczy:
 
 a) Badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
 b) Uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. dotyczącym oceny sprawozdania finansowego oraz w Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe.

2. W roku 2012 Spółka:
 
 a) nie prowadzi działalności operacyjnej,
 b) realizuje działalność inwestycyjną mającą na celu powstanie Lotniska Gdynia - Kosakowo.

3. Podstawowe dane o Spółce:
 
 a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi poniżej 16 osób,
 b) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowią równowartość w walucie polskiej poniżej 5.000.000 euro,
 c) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowić będzie równowartość w walucie polskiej powyżej 2.500.000 euro.

4. Oferta powinna zawierać:
 
 a) Informację o oferencie tj. określenie firmy i siedziby, formy prowadzenia działalności wraz z wpisem do rejestru biegłych rewidentów  z podaniem numeru i daty wpisu, liczba zatrudnionych biegłych rewidentów.
 b) Oświadczenie o spełnianiu przez oferenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 c) Oświadczenie o tym, że oferent przeprowadzi badanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o rachunkowości.
 d) Informację o liczbie lat doświadczenia oferenta w badaniu sprawozdań finansowych spółek kapitałowych, wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat oraz ewentualne dodatkowe informacje o doświadczeniu i pozycji na rynku audytorskim.
 e) Oświadczenie o gotowości oferenta do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. dotyczącym oceny sprawozdania finansowego spółki oraz w Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe.
 f) Oświadczenie o gotowości do przedstawienia informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości spółki.

Dodatkowo oferta powinna zawierać:

 a) ryczałtowe wynagrodzenie netto, stanowiące cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badań, uwzględniające wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent,
 b) wskazane metody i terminy badania sprawozdania finansowego
 c) zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

5. Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątka firmową kopercie oznaczonej następująco:

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o. o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18,
81-378 Gdynia „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki".

6. Ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2012r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego:

sekretariat Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.,
Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

7. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 713 29 42 w ciągu 10 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.


Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 09.10.2012
Data udostępnienia informacji: 09.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2012 09:37 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
09.10.2012 09:35 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki