Badanie sprawozdania finansowego Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o.

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 w terminie do 30.11.2011 r. pod adresem:
Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18
81-378 Gdynia
z dopiskiem: „oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki".

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta dotyczy:
1. Badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
2. Uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. dotyczącym oceny sprawozdania finansowego oraz w Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe.

W roku 2011 Spółka:
1. nie prowadzi działalności operacyjnej,
2. realizuje działalność inwestycyjną mającą na celu powstanie Lotniska Gdynia - Kosakowo,

Podstawowe dane o Spółce:
1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi poniżej 15 osób,
2. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowią równowartość w walucie polskiej poniżej 5.000.000 euro,
3. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowić będzie równowartość w walucie polskiej powyżej 2.500.000 euro.

Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie tj. określenie firmy i siedziby, formy prowadzenia działalności wraz z wpisem do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, liczba zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Oświadczenie o spełnianiu przez oferenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Oświadczenie o tym, że oferent przeprowadzi badanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o rachunkowości.
4. Informację o liczbie lat doświadczenia oferenta w badaniu sprawozdań finansowych spółek kapitałowych, wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat oraz ewentualne dodatkowe informacje o doświadczeniu i pozycji na rynku audytorskim.
5. Oświadczenie o gotowości oferenta do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. dotyczącym oceny sprawozdania finansowego spółki oraz w Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe.
6. Oświadczenie o gotowości do przedstawienia informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości spółki.
Ponadto oferta powinna zawierać ryczałtowe wynagrodzenie netto, stanowiące cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badań, uwzględniające wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent, jak również wskazane metody i terminy badania sprawozdania finansowego oraz zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 713 29 42 w ciągu 10 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 07.11.2011
Data udostępnienia informacji: 07.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2012 08:38 archiwum Bartosz _Wardencki
09.10.2012 08:37 archiwum Bartosz _Wardencki
21.12.2011 14:05 Korekta Bartosz _Wardencki
01.12.2011 15:16 usunięcie Bartosz _Wardencki
07.11.2011 15:36 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki