We make transition!
W kierunku zrównoważonych i odpornych społeczeństw poprzez wzmocnione społeczeństwo obywatelskie i innowacje oparte na współpracy (Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation)

 
1. Cel projektu

Projekt We make transition! ma na celu wypracowanie modelu i narzędzi do realizacji skutecznego procesu współtworzenia innowacji ekologiczno-społecznych dla  zwiększania odporności miast i regionów oraz zrównoważonego rozwoju.

2. Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do różnych grup interesariuszy, m.in. przedstawicieli/lek władz miasta (osoby zajmujące się polityką klimatyczną, zielenią, ekorozwojem, itp.), mieszkańców/nek, przedstawicieli/lek sektora społecznego/strony społecznej (organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, kooperatywy, aktywiści, itp.), przedstawicieli/lek biznesu (startupy i sektor małych i średnich przedsiębiorstw), przedstawicieli/lek nauki.

3. Zakres działań

Gdynia wspólnie z europejskimi partnerami projektu będzie testować metodę zarządzania transformacyjnego w obszarze innowacji eko-społecznych. Projekt będzie opierał się na współpracy transnarodowej oraz międzysektorowej, we wspólnym poszukiwaniu rozwiązań na rzecz zwiększania miejskiej odporności oraz wspierania zrównoważonego rozwoju. W ramach działań, poza wymianą wiedzy i doświadczeń, Gdynia przetestuje jedną lub dwie innowacje eko-społeczne, bazujące na wcześniejszych rozwiązaniach testowanych w Gdyni. Przetestowana metoda zarządzania transformacyjnego, będzie mogła być wdrażana po zakończeniu  projektu w ramach innych realizowanych przez Gdynię działań, aby wspólnie szukać rozwiązań na wyzwania stojące przed współczesnymi miastami.
W ramach projektu:
  • odbędą się warsztaty szkoleniowe dla władz lokalnych, przedstawicieli sektora społecznego działających na rzecz zrównoważonego rozwoju ekologiczno-społecznego oraz innych interesariuszy dotyczące m.in. zarządzania  transformacyjnego, metody współtworzenia, adaptacji modelu obwarzanka i in.;
  • w ramach wspólnych spotkań i wizyt studyjnych odbędzie się transnarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń – jedna z wizyt zaplanowana jest w Gdyni;
  • zostaną przeprowadzone badania z udziałem przedstawicieli sektora społecznego oraz władz lokalnych w celu analizy ich potencjalnych ról i działań w obszarze eko-społecznych rozwiązań;
  • Instytut Bałtycki w Finlandii przeprowadzi warsztaty w ramach „Areny Zrównoważonej Transformacji”, w celu wypracowania  wspólnej, długoterminowej wizji zrównoważonych i włączających innowacji oraz wytycznych do angażowania społeczeństwa obywatelskiego w proces ich współtworzenia. Odbędą się także lokalne „Fora Transformacji”, w których wezmą udział przedstawiciele różnych sektorów i specjalizacji, wspólnie szukając rozwiązań dla Gdyni;
  • zostanie opracowana publikacja zawierająca kluczowe zagadnienia dotyczące działań eko-społecznych angażujących przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w działania miasta;
  • na podstawie zdiagnozowanych wyzwań, w ramach eksperymentów lokalnych, zostaną przetestowane w Gdyni 1 lub 2 innowacje eko-społeczne, włączając do ich współtworzenia różnych interesariuszy; testowane rozwiązania będą opierać się na dotychczasowych innowacjach testowanych przez Gdynię w ramach innych projektów;
  • zostaną zorganizowane warsztaty upowszechniające dla władz regionalnych i lokalnych w Europie.
4. Okres realizacji:

1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2025 r.

5. Budżet projektu:

Całkowity budżet projektu: 3 294 541,90 euro
Dofinansowanie UE: 2 552 070,47 euro
Budżet projektu przypadający na Laboratorium Innowacji Społecznych: 177 993,70 euro, w tym kwota dofinansowania UE: 142 394,96 euro (80%), wkład własny Gminy Miasta Gdyni: 35 598,74 euro (20%)

6. Partnerzy projektu

Lider projektu:
The Baltic Institute of Finland

Jednostka realizująca projekt ze strony Gminy Miasta Gdyni:
Dział UrbanLab, Laboratorium Innowacji Społecznych

Pozostali partnerzy konsorcjum:
Finlandia: Council of Tampere Region, The Helsinki-Uusimaa Regional Council, Regional Council of South-West Finland
Estonia: Green Tiger Fundation, Foundation for Science and Liberal Arts Domus Dorpatensis
Łotwa: Social Innovation Centre, Vidzeme Planning Region
Polska: Baltic Institute for Regional Affairs BISER  (Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER)
Norwegia: Trøndelag County Authority
Niemcy: University of Bremen

7. Kontakt:

Koordynator projektu: Katarzyna Huńko, e-mail: k.hunko@lis.gdynia.pl, tel.: 58 727 39 16Projekt „We make transition! Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Danuta Sobieniecka
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 01.03.2023
Data udostępnienia informacji: 01.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2023 15:48 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka